Thủ tục đầu tư khu công nghệ cao Hòa Lạc

Khu công nghệ cao Hòa Lạc là nơi tập trung các doanh nghiệp công nghệ cao, nơi sản xuất ra các sản phẩm và cung cấp các dịch vụ công nghệ cao. Các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao Hòa Lạc không những phải đáp ứng các điều kiện đầu tư khắt khe hơn các dự án đầu tư thông thường mà còn phải qua một quy trình đầu tư tương đối phức tạp. Quy trình đầu tư vào khu công nghệ cao Hòa Lạc trải qua các bước như sau:

  1. 1.      Bước 1: Xin chủ trương đầu tư vào khu công nghệ cao:

Nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đến Ban quản lý Khu công nghệ cao.

Trong thời hạn 5 ngày, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc trả lời về chủ trương đầu tư.

Nếu được chấp thuận chủ trương đầu tư, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc hướng dẫn Nhà đầu tư lập Giải trình kinh tế kỹ thuật của dự án.

Trường hợp không được chấp thuận chủ trương, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

  1. 2.      Bước 2: Xin giới thiệu địa điểm

Sau khi nhận được chấp thuận chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị giới thiệu địa điểm kèm Giải trình kinh tế kỹ thuật của dự án đến Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Đối với các dự án sản xuất công nghiệp công nghệ cao:

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị giới thiệu địa điểm và hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức họp Hội đồng khoa học để đánh giá dự án. Căn cứ ý kiến đánh giá, thẩm định dự án của hội đồng khoa học, Công ty phát triển khu công nghiệp có văn bản giới thiệu địa điểm/hợp đồng thuê đất nguyên tắc với Nhà đầu tư sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Đối với các dự án còn lại:

Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị giới thiệu địa điểm và hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức xem xét, đanh giá dự án để giới thiệu địa điểm cho nhà đầu tư.

Khu Công Nghệ Cao

Khu Công Nghệ Cao

  1. 3.      Bước 3: Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

–         Nhà đầu tư lập hồ sơ xin cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng.

–         Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn xin cấp chứng chỉ xây dựng cùng hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng cho Nhà đầu tư.

  1. 4.      Bước 4: Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Đối với các dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Nhà đầu tư lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định thông thường tại Luật đầu tư 2005 và Nghị định 108/2006/NĐ-CP:

–         Dự án thuộc diện đăng ký đầu tư: lập hồ sơ đăng ký đầu tư.

–         Dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư: lập hồ sơ thẩm tra đầu tư.

Như vậy, nếu như các dự án đầu tư ngoài khu công nghệ cao chỉ phải trải qua một bước là Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư thì các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao Hòa Lạc phải trải qua quy trình đầu tư tương đối phức tạp, phải tiến hành 3 bước:  Xin chủ trương đầu tư; Xin giới thiệu địa điểm; Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Ls Đàm Thị Huyền – CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

    

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Việt An

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 09 33 11 33 66

Mobile: 09 68 50 51 56

Email: info@luatvietan.vn

Yahoo Online

Yahoo Online

Mr Dong

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

Mobile: 0979 05 77 68

Mobile: 09 75 58 79 58

Email: saigon@luatvietan.vn

Yahoo Online

Yahoo Online

Thông tin nhà đầu tư cần biết

Cổ đông Công ty

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014  và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014 , quy định...
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Luật Đầu tư 2014 đã có một bước tiến mới về việc quy định danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện thông qua việc tập hợp danh mục về ngành nghề...
Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư

+ Quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh 1. Lựa chọn lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư, phương thức huy động vốn, địa bàn, quy mô đầu tư, đối tác đầu tư...