Đề án hộ nghèo tỉnh Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2388/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 07 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung số lượng hộ nghèo vào đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định số 167/2008/qđ-ttg ngày 12/12/2008 của thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh hà giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 167/2008/QĐ – TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 67/2010/QĐ – TTg ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ – TTg;

Căn cứ Công văn số 140/BXD-QLN ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 08/4/2009 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/200S/QĐ – TTg ngày 12/12/2008 của Thù tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Báo cáo số 42/BC-SXD ngày 06/6/2011 của Sở Xây dựng về kết quả rà soát số hộ nghèo bổ sung trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 119/TTr-SXD ngày 31/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung số lượng hộ nghèo vào Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết đinh số 167/2008/QĐ – TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Giang (được phê duyệt tại Quyết định 865/QĐ-UBND ngày 08/4/2009) như sau:

1. Tổng số hộ được bổ sung là: 4.503 hộ.

1.1. Số lượng bổ sung sau khi rà soát lại theo Quyết định số 167/2008/QĐ- TTg trong năm 2011 là: 4.111 hộ.

Trong đó:

– Số hộ đang cư trú tại vùng khó khăn theo Quyết định 30/2007/QĐ-TTg: 4.111 hộ.

– Số hộ thuộc các huyện nghèo theo NQ 30a/2008/NQ-CP: 2.567 hộ.

Số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số: 4.055 hộ.

1.2. Số lượng rà soát theo Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 là: 392 hộ.

Trong đó:

Số hộ đang cư trú taị vùng khó khăn theo Quyết đinh 30/2007/QĐ-TTg: 392 hộ.

Số hộ thuộc các huyện nghèo theo NQ 30a/2008/QĐ-TTg: 229 hộ.

– Số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số: 386 hộ.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Tổng nhu cầu về vốn là: 113.849,2 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm mười ba tỷ, tám trăm bốn mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng).

Trong đó:

– Vốn Trung ương hỗ trợ:                        37.825,2 triệu đồng.

– Vốn vay Ngân hàng chính sách:            36.024 triệu đồng.

– Vốn huy động khác (tạm tính):             40.000 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

– Giao Sở Xây dựng (cơ quan thường trực) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh.

– Các nội dung khác liên quan đến mục tiêu, nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ và thực hiện… tuân thủ theo nội dung Đề án được phê duyệt tại Quyết đinh số 865/QĐ-UBND ngày 08/4/2009 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng cảc Sở, ngành: Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng chính sách xã hội, Ban Dân tộc; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như điều 3 (t/h);
– Bộ Xây dựng (b/c);
– Thường trực Tinh ủy (b/c);
– Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
– CT, các PCTUBND tỉnh;
– Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Cổng thông tin điện tử tỉnh);
– Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
– Lưu: VT, CV XD, KT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Sơn

TỔNG HỢP BỔ SUNG SỐ LƯỢNG HỘ NGHÈO VÀO ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH 167/2008/QĐ-TTG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

(Kèm theo Quyết định số 2388 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

Đơn vị hành chính

Rà soát bổ sung theo QĐ 167/2008 (hộ)

Rà soát bỗ sung theo QĐ 67/2010 (hộ)

Tổng

Ghi chú

1

Huyện Quản Bạ

204

43

247

 

2

Huyện Yên Minh

674

38

712

 

3

Huyện Đồng Văn

638

63

701

 

4

Huyện Mèo Vạc

522

40

562

 

5

Huyện Xín Mần

0

28

28

 

6

Huyện Hoàng Su Phì

529

17

546

 

7

Huyện Bắc Mê

441

64

505

 

8

Thành phố Hà Giang

0

0

0

 

9

Huyện Vị Xuyên

807

56

863

 

10

Huyện Bắc Quang

48

2

50

 

11

Huyện Quang Bình

248

41

289

 

Tổng cộng

4.111

392

4.503

 

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Việt An

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0979 05 77 68

Mobile: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Yahoo Online

Yahoo Online

Hotline: 0913 380 750
Mr Dong

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

Mobile: 0966 83 66 08

Mobile: 0975 58 79 58

Email: saigon@luatvietan.vn

Yahoo Online

Skype Online

Văn bản pháp luật

302/2016/TT-BTC

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29...

37/2016/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP...

20/2017/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật...
Công ty tư vấn luật - Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: Bà Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370