Khi nào doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài?

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện nghĩa vụ thuế và phí, lệ phí với nhà nước, một trong số đó là lệ phí môn bài. Nhằm hỗ trợ cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh, pháp luật đã có những quy định về miễn lệ phí môn bài. Sau đây, Luật Việt An sẽ phân tích các trường hợp doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài theo quy định pháp luật.

Thuế doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý

 • Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017;
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 91/2022/NĐ-CP;
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
 • Thông tư 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 65/2020/TT-BTC.

Lệ phí môn bài là gì?

Trước đây, lệ phí môn bài được gọi là thuế môn bài. Từ ngày 01/01/2017 đến nay, thuật ngữ “thuế môn bài” không còn được sử dụng trong văn bản pháp luật của nhà nước, mà thay vào đó là sử dụng thuật ngữ “lệ phí môn bài”.

Hiện nay tại Luật Phí và lệ phí năm 2015 và các văn bản hướng dẫn không có điều khoản nào định nghĩa hay giải thích lệ phí môn bài là gì. Tuy nhiên, căn cứ theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Thông tư 302/2016/TT-BTC thì có thể hiểu: Lệ phí môn bài là khoản tiền phải nộp định kỳ hàng năm hoặc khi mới ra sản xuất, kinh doanh dựa trên số vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức) hoặc doanh thu của năm (đối với hộ, cá nhân kinh doanh).

Các trường hợp doanh nghiệp được miễn

Các trường hợp doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP và được hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số 302/2016/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 65/2020/TT-BTC. Cụ thể bao gồm các trường hợp sau:

Địa bàn miền núi trong một số trường hợp

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 91/2022/NĐ-CP thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi được miễn lệ phí môn bài. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Việc miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi nhằm tạo điều kiện, khuyến khích thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư ở địa bàn miền núi.

Tuy nhiên, cần lưu ý, không phải doanh nghiệp tư nhân mà chỉ có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh được miễn lệ phí môn bài.

Trường hợp doanh nghiệp mới được thành lập

Theo quy định, miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập doanh nghiệp (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

Lưu ý, trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài.

Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới trước ngày 25/02/2020 (nếu có) và thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh từ ngày 25/02/2020 (nếu có) thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thực hiện nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh

Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:

 • Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;
 • Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Theo Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Theo đó, một trong những nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh là doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kề từ năm thành lập) thì nếu kết thúc thời hạn được miễn trong thời hạn 6 tháng đầu năm, nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trường hợp kết thúc tròn 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Lưu ý:

 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
 • Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập (được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động) kể từ ngày 25/02/2020 (ngày Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày chi nhánh, văn phòng đại diện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

Một số câu hỏi liên quan

Doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài có phải nộp tờ khai lệ phí môn bài không?

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 22/2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp phải khai lệ phí môn bài một lần khi doanh nghiệp mới thành lập. Vì vậy khi doanh nghiệp được thuộc đối tượng được miễn lệ phí môn bài cũng phải tiến hành nộp tờ khai lệ phí môn bài.

Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới thành lập.

Theo Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 91/2022/NĐ-CP thì trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài của doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài là khi nào?

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) nộp lệ phí môn bài như sau:

 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.
 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Dịch vụ lệ phí môn bài của đại lý thuế Việt An

 • Tư vấn chi tiết các quy định pháp luật về đối tượng, điều kiện miễn lệ phí môn bài cũng như các thủ tục về thuế.
 • Cập nhật thường xuyên cho doanh nghiệp các chính sách, quy định mới về thuế cho doanh nghiệp.
 • Dịch vụ kế toán – thuế cho doanh nghiệp mới thành lập như nộp tờ khai lệ phí môn bài, nộp thuế môn bài; đăng ký trao đổi thông tin với cơ quan thuế;…
 • Dịch vụ kế toán – thuế cho doanh nghiệp đang hoạt động ổn định như rà soát hồ sơ, sổ sách kế toán thuế; lập báo cáo thuế và kê khai thuế, nộp thuế cho doanh nghiệp;…

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc hỗ trợ dịch vụ về lệ phí môn bài cũng như các dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức pháp luật Thuế

  Tin tức pháp luật Thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO