Nghị định 79/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Nhằm cập nhật hướng dẫn những điểm mới trong Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 về quyền đối với giống cây trồng, ngày 15/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 79/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng. Công ty Luật Việt An sẽ trình bày những điểm mới nổi bật của Nghị định 79/2023/NĐ-CP trong bài viết dưới đây.

Những thông tin cơ bản về Nghị định 79/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.

 • Ngày ban hành: 15/11/202
 • Ngày bắt đầu hiệu lực: 15/11/2023.
 • Loại văn bản: Nghị định.
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ.
 • Người ký: Trần Lưu Quang.

Tải về

Những điểm mới tại Nghị định 79/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Về đối tượng được bảo hộ

Nghị định 79/2023/NĐ-CP bổ sung quy định về đối tượng được bảo hộ là giống cây trồng biến đổi gen. Giống cây trồng biến đổi gen là giống cây trồng có ít nhất một đặc tính được tạo ra bằng công nghệ sinh học mà không thể thu được bằng các phương pháp chọn giống truyền thống.

Việc bổ sung quy định này là phù hợp với xu hướng phát triển của khoa học công nghệ, đồng thời đáp ứng nhu cầu của thực tiễn sản xuất, kinh doanh giống cây trồng.

Về thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng:

Nghị định 79/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng, cụ thể như sau:

 • Giảm thời hạn thẩm định đơn đăng ký từ 18 tháng xuống còn 12 tháng.
 • Bổ sung quy định về việc kiểm tra thực tế giống cây trồng trong trường hợp cần thiết.
 • Bổ sung quy định về việc công bố thông tin về giống cây trồng đã được cấp Bằng bảo hộ.

Nhìn chung, các quy định này nhằm rút ngắn thời gian đăng ký bảo hộ giống cây trồng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hộ giống cây trồng.

Về quyền của chủ sở hữu giống cây trồng

Nghị định 79/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về quyền của chủ sở hữu giống cây trồng, cụ thể như sau:

 • Sửa đổi quy định về quyền cho phép hoặc không cho phép người khác sử dụng giống cây trồng.
 • Bổ sung quy định về quyền chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng.
 • Bổ sung quy định về quyền chuyển giao quyền đối với giống cây trồng.

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định vừa đề cập ở trên với mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu giống cây trồng.

Các trường hợp và thủ tục sửa đổi, bổ sung Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng.

Trước khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo từ chối cấp Bằng hoặc quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng, tổ chức, cá nhân được sửa đổi, bổ sung Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng trong các trường hợp sau:

 • Lỗi chính tả về tên, địa chỉ của người đăng ký, tổ chức dịch vụ đại diện quyền, tác giả giống cây trồng hoặc lỗi chính tả về tên giống cây trồng;
 • Thay đổi tên, địa chỉ của người đăng ký, tổ chức dịch vụ đại diện quyền, tác giả giống cây trồng trên cơ sở các giấy tờ pháp lý hợp lệ;
 • Thay đổi tên giống cây trồng theo đề nghị của người đăng ký.

Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hồ sơ gồm:

 • Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định 79/2023/NĐ-CP;
 • Bản sao có chứng thực hợp đồng chuyển giao quyền đăng ký trường hợp thay đổi người đăng ký do chuyển giao quyền đăng ký; hoặc tài liệu chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ người đăng ký, tổ chức dịch vụ đại diện quyền, tác giả giống cây trồng;
 • Bản sao có chứng thực Tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa có xác nhận của người đăng ký, Tài liệu chứng minh quyền nhân thân giữa người đăng ký và người nhận thừa kế; Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của người đăng ký (nếu có) trường hợp thay đổi người đăng ký do thừa kế, kế thừa.

Trình tự đề nghị sửa đổi, bổ sung Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng:

 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo chấp nhận sửa đổi, bổ sung đơn theo quy định tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định 79/2023/NĐ-CP, trả kết quả cho người đăng ký và đăng tải thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời bằng văn bản cho người đăng ký và nêu rõ lý do.

Trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng bị thu hồi Chứng chỉ trong các trường hợp sau đây:

 • Chấm dứt hoạt động đại diện quyền đối với giống cây trồng;
 • Không còn đáp ứng các điều kiện để được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng quy định tại khoản 66 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022;
 • Không thực hiện trách nhiệm đại diện quyền quy định tại khoản 66 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 hoặc khoản 2 Điều 25 Nghị định 79/2023/NĐ-CP;
 • Có sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động đại diện quyền đối với giống cây trồng;
 • Lợi dụng danh nghĩa đại diện quyền đối với giống cây trồng để thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 79/2023/NĐ-CP;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật bắt buộc thu hồi.

Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2023. Các văn bản sau hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cụ thể:

 • Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.
 • Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.
 • Thông tư số 03/2021/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

Theo đó, đơn đăng ký giống cây trồng đã được nộp cho cơ quan có thẩm quyền trước 15/11/2023 tiếp tục thực hiện theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm nộp đơn, trừ quy định về sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ, khảo nghiệm DUS thì áp dụng quy định của Nghị định 79/2023/NĐ-CP nếu có thủ tục phát sinh sau thời điểm ngày 15/11/2023.

Mọi quyền và nghĩa vụ theo Bằng bảo hộ được cấp theo quy định của pháp luật có hiệu lực trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và các thủ tục duy trì, sửa đổi, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền sở hữu liên quan đến Bằng bảo hộ đó được áp dụng theo quy định của Nghị định này, trừ quy định về căn cứ huỷ bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ thì áp dụng quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm cấp Bằng bảo hộ.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về các quy định về pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật doanh nghiệp, các nghị định sửa đổi liên quan, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO