Thay đổi đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Nghị định 24/2013/NĐ-CP đã có một số điều chỉnh về thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam như sau:

– Bỏ quy định phải công chứng, chứng thực bản sao sổ hộ khẩu và giấy tờ chứng minh về nhân thân.

– Thêm một số trường hợp phải bổ sung hồ sơ: đã ly hôn tại nước ngoài; công dân VN đồng thời có quốc tịch nước ngoài…

Thủ tục đăng ký kết hôn được điều chỉnh như sau:

Tư vấn luật

thay đổi đăng ký kết hôn với người nước ngoài

– Chỉ cần một bên đi nộp hồ sơ.

– Thời gian chờ phỏng vấn giảm xuống còn chậm nhất là 15 ngày, và sẽ được cấp Giấy chứng nhận kết hôn sau khi phỏng vấn chậm nhất 05 ngày làm việc.

– Bỏ quy định phải niêm yết việc kết hôn tại trụ sở Sở tư pháp.

– Trường hợp có lý do chính đáng thì có thể gia hạn ngày tổ chức lễ đăng ký kết hôn (tối đa 90 ngày).

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/05/2013 và thay thế cho các Nghị định 68/2002/NĐ-CP, 69/2006/NĐ-CP.

 
 
                     
 

 

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  Hôn nhân và gia đình

 về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước  ngoài

_____________________

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài,

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia  đình về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt  Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa người nước ngoài với  nhau tại Việt Nam; nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài,  giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa  người nước ngoài với nhau mà ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam; cấp Giấy  xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký  kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước  ngoài; công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ  quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài; ghi vào sổ hộ tịch việc nhận  cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền  của nước ngoài; tổ chức và hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu  tố nước ngoài.

Điều 2. Bảo vệ quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước  ngoài

1.   Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên  trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được tôn trọng, bảo vệ  phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  Việt Nam là thành viên.

2.   Nghiêm cấm lợi dụng việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con nhằm mục đích mua bán người,  bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục đối với phụ nữ và trẻ em hoặc vì mục  đích trục lợi khác.

Điều 3. Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực chữ ký  người dịch, chứng thực bản sao giấy tờ

1.   Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận để sử  dụng giải quyết các việc hôn nhân và gia đình theo quy định tại Nghị định này  phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự  theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc  theo nguyên tắc có đi có lại.

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng lập, cấp hoặc xác nhận để  sử dụng giải quyết các việc hôn nhân và gia đình theo quy định tại Chương IV của  Nghị định này được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

2.   Giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này bằng tiếng nước ngoài phải được địch ra  tiếng Việt; bản dịch phải được chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của  pháp luật.

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng lập, cấp hoặc xác nhận để  sử dụng giải quyết các việc hôn nhân và gia đình quy định tại Chương IV của Nghị  định này chỉ cần dịch ra tiếng Việt, có cam kết của người dịch về việc dịch đúng  nội dung, không cần chứng thực chữ ký người dịch.

3.   Bản sao giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu giải quyết các việc hôn nhân và gia đình có  yếu tố nước ngoài, hồ sơ đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân  và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Nghị định này phải được chứng  thực hợp lệ; trường hợp bản sao giấy tờ không có chứng thực thì phải xuất trình  bản chính để đối chiếu.

Điều 4. Trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, ghi vào sổ hộ tịch các  việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

1.   Hồ sơ giải quyết các việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy  định tại Nghị định này phải được bảo quản cẩn thận và lưu trữ theo quy định của  pháp luật.

2.   Việc đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực  thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Sở Tư pháp tỉnh,  thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Tư pháp) giải quyết được ghi  vào 01 quyển sổ hộ tịch và lưu tại Sở Tư pháp.

Việc đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con do cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan  đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của  Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là cơ quan đại diện) giải quyết được ghi vào  02 quyển sổ hộ tịch; sau khi khóa sổ, 01 quyển lưu tại cơ quan đại diện nơi đăng  ký, 01 quyển gửi về Bộ Ngoại giao để thực hiện việc cấp bản sao theo quy định  của pháp luật.

3.   Sau khi giải quyết việc đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con, công nhận việc kết  hôn, ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con theo quy định tại Nghị định này,  Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau  đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) để ghi chú vào sổ hộ tịch.

Điều 5. Lệ phí

1.   Người yêu cầu đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con, cấp Giấy xác nhận tình trạng  hôn nhân, công nhận việc kết hôn, ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của  công dân Việt Nam đã giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo  quy định tại Nghị định này phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

2.  Miễn lệ phí đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực  biên giới.

Chương II

KẾT HÔN

Mục 1

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Điều 6. Thẩm quyền đăng ký kết hôn

1.   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam, thực  hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân  Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài; trường hợp công dân  Việt Nam không có hoặc chưa có đăng ký thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo  quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký tạm  trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký việc kết hôn.

2.   Trường hợp người nước ngoài có yêu cầu đăng ký kết hôn với nhau tại Việt Nam thì  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú của một trong hai bên, thực  hiện đăng ký kết hôn; nếu cả hai bên không đăng ký thường trú tại Việt Nam thì  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký tạm trú của một trong hai bên, thực hiện  đăng ký kết hôn.

3.   Cơ quan đại diện thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước  ngoài, nếu việc đăng ký đó không trái với pháp luật của nước sở tại; trường hợp  công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài kết hôn với nhau thì Cơ quan đại diện  thực hiện đăng ký việc kết hôn, nếu có yêu cầu.

Điều 7. Hồ sơ đăng ký kết hôn

1.  Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau đây của mỗi bên:

a)  Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu quy định);

b)   Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc Tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận tình  trạng hôn nhân của công dân Việt Nam được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày  nhận hồ sơ; giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ  quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp chưa quá 06 tháng, tính  đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó là người không có vợ hoặc không  có chồng;

Trường hợp pháp luật nước ngoài không quy định việc cấp giấy tờ xác nhận tình  trạng hôn nhân thì thay bằng giấy xác nhận tuyên thệ của người đó hiện tại không  có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó;

c)   Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp  chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận người đó không mắc bệnh  tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của  mình;

d)   Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân, như Giấy chứng minh  nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước), Hộ chiếu  hoặc giấy tờ có giá trị thay thế như Giấy thông hành hoặc Thẻ cư trú (đối với  người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài);

đ)   Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong  nước), Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người  nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam kết hôn với nhau).

2.  Ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, tùy từng trường hợp, bên nam, bên  nữ phải nộp giấy tờ tương ứng sau đây:

a)   Đối với công dân Việt Nam đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc đang  làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước thì phải nộp giấy xác nhận  của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp trung ương hoặc cấp tỉnh, xác nhận việc  người đó kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến bảo vệ bí mật Nhà nước  hoặc không trái với quy định của ngành đó;

b)   Đối với công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì  phải nộp Giấy xác nhận về việc đã ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở  nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;

c)   Đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài thì còn phải có giấy  tờ chứng minh về tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

d)   Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam thì phải có giấy do cơ  quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo  pháp luật của nước đó;

đ)   Đối với người nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm  quyền của nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc  ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3.   Căn cứ tình hình cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định bổ sung giấy xác nhận của  Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài về việc công  dân Việt Nam đã được tư vấn, hỗ trợ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài  trong hồ sơ đăng ký kết hôn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hôn nhân và  gia đình có yếu tố nước ngoài.

Điều 8. Thủ tục nộp, tiếp nhận hồ sơ

1.   Hồ sơ đăng ký kết hôn do một trong hai bên kết hôn nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp,  nếu đăng ký kết hôn tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện, nếu đăng ký kết hôn tại  cơ quan đại diện.

2.   Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ, nếu hồ sơ  đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ ngày phỏng vấn và ngày  trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hai  bên nam, nữ bổ sung, hoàn thiện. Văn bản hướng dẫn phải ghi đầy đủ, rõ ràng loại  giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện; cán bộ tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và  giao cho người nộp hồ sơ. Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn được tính từ  ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí.

Trường hợp người có yêu cầu nộp hồ sơ không đúng cơ quan có thẩm quyền theo quy  định tại Điều 6 của Nghị định này, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đó đến  cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ.

3.   Thủ tục tiếp nhận hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này cũng được áp dụng khi tiếp  nhận hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,  công nhận việc kết hôn, ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con theo quy định  tại Nghị định này, trừ quy định về việc ghi ngày phỏng vấn.

Điều 9. Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn

Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam không quá 25 ngày, kể từ  ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Trường hợp Sở Tư pháp yêu cầu cơ  quan công an xác minh theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Nghị định này thì  thời hạn được kéo dài không quá 10 ngày làm việc.

Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn tại cơ quan đại diện không quá 20 ngày,  kể từ ngày cơ quan đại diện nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Trường hợp cơ quan  đại diện yêu cầu cơ quan trong nước xác minh theo quy định tại Khoản 2 Điều 13  của Nghị định này thì thời hạn được kéo dài không quá 35 ngày.

Điều 10. Trình tự giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Việt  Nam

1.  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Sở Tư pháp có  trách nhiệm:

a)   Thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp đối với hai bên nam, nữ để  kiểm tra, làm rõ về nhân thân, sự tự nguyện kết hôn và mức độ hiểu biết nhau của  hai bên nam, nữ. Trường hợp cần phiên dịch để thực hiện phỏng vấn thì Sở Tư pháp  chỉ định người phiên dịch.

Kết quả phỏng vấn phải được lập thành văn bản. Cán bộ phỏng vấn phải nêu rõ ý  kiến đề xuất của mình và ký tên vào văn bản phỏng vấn; người phiên dịch (nếu có)  phải cam kết dịch chính xác nội dung phỏng vấn và ký tên vào văn bản phỏng vấn.

Nếu kết quả phỏng vấn cho thấy hai bên kết hôn không hiểu biết về hoàn cảnh của  nhau thì Sở Tư pháp hẹn ngày phỏng vấn lại; việc phỏng vấn lại được thực hiện  sau 30 ngày, kể từ ngày đã phỏng vấn trước.

b)   Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn; trường hợp nghi vấn hoặc có khiếu  nại, tố cáo việc kết hôn thông qua môi giới nhằm mục đích kiếm lời, kết hôn giả  tạo, lợi dụng việc kết hôn để mua bán người, kết hôn vì mục đích trục lợi khác  hoặc xét thấy có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của hai bên nam, nữ hoặc giấy tờ  trong hồ sơ đăng ký kết hôn, Sở Tư pháp thực hiện xác minh làm rõ.

2.   Trường hợp xét thấy vấn đề cần xác minh thuộc chức năng của cơ quan công an, Sở  Tư pháp có công văn nêu rõ vấn đề cần xác minh, kèm theo bản sao 01 bộ hồ sơ  đăng ký kết hôn (bản sao không cần chứng thực) gửi cơ quan công an cùng cấp đề  nghị xác minh.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn của Sở Tư pháp, cơ  quan công an thực hiện xác minh vấn đề được yêu cầu và trả lời bằng văn bản cho  Sở Tư pháp.

3.   Sau khi thực hiện phỏng vấn hai bên nam, nữ, nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ kết hôn,  ý kiến của cơ quan công an (nếu có), Sở Tư pháp báo cáo kết quả và đề xuất giải  quyết việc đăng ký kết hôn trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, kèm theo  01 bộ hồ sơ đăng ký kết hôn.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Tư  pháp cùng hồ sơ đăng ký kết hôn, nếu xét thấy hai bên nam, nữ đáp ứng đủ điều  kiện kết hôn, không thuộc trường hợp từ chối đăng ký kết hôn quy định tại Điều  12 của Nghị định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận kết  hôn và trả lại hồ sơ cho Sở Tư pháp để tổ chức lễ đăng ký kết hôn.

Trường hợp từ chối đăng ký kết hôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản nêu rõ  lý do gửi Sở Tư pháp để thông báo cho hai bên nam, nữ.

Điều 11. Lễ đăng ký kết hôn tại Việt Nam

1.   Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký  Giấy chứng nhận kết hôn, Sở Tư pháp thực hiện tổ chức lễ đăng ký kết hôn.

2.   Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức trang trọng tại trụ sở Sở Tư pháp. Khi tổ chức  lễ đăng ký kết hôn phải có mặt hai bên nam, nữ. Đại diện Sở Tư pháp chủ trì hôn  lễ, yêu cầu hai bên cho biết ý định lần cuối về sự tự nguyện kết hôn. Nếu hai  bên đồng ý kết hôn thì đại diện Sở Tư pháp ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết  hôn, yêu cầu từng bên ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ đăng ký kết hôn và  trao cho mỗi bên vợ, chồng 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

3.   Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày tổ chức lễ đăng ký kết hôn theo  nghi thức quy định tại Khoản 2 Điều này. Việc cấp bản sao Giấy chứng nhận kết  hôn từ sổ đăng ký kết hôn do Sở Tư pháp thực hiện theo yêu cầu của vợ, chồng.

4.   Trường hợp có lý do chính đáng mà hai bên nam, nữ yêu cầu gia hạn thời gian tổ  chức lễ đăng ký kết hôn quy định tại Khoản 1 Điều này thì được gia hạn ngày tổ  chức lễ đăng ký kết hôn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban  nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết thời hạn này mà hai bên nam,  nữ không đến tổ chức lễ đăng ký kết hôn, Sở Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân  dân cấp tỉnh; Giấy chứng nhận kết hôn được lưu trong hồ sơ.

Trường hợp hai bên vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải làm lại thủ tục đăng ký  kết hôn từ đầu.

Điều 12. Từ chối đăng ký kết hôn

1.  Việc đăng ký kết hôn bị từ chối nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a)  Một hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b)   Bên kết hôn là công dân nước ngoài không đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật của  nước mà người đó là công dân hoặc thường trú đối với người không quốc tịch;

c)  Việc kết hôn không do nam, nữ tự nguyện quyết định;

d)  Có sự lừa dối, cưỡng ép kết hôn;

đ)  Một hoặc cả hai bên kết hôn là người đang có vợ, đang có chồng;

e)  Một hoặc cả hai bên kết hôn là người mất năng lực hành vi dân sự;

g)  Các bên kết hôn là những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc có họ trong phạm vi  ba đời;

h)   Các bên kết hôn đang hoặc đã từng là cha, mẹ nuôi và con nuôi, bố chồng và con  dâu, mẹ vợ và con rể, bố dượng và con riêng của vợ, mẹ kế và con riêng của chồng;

i)  Các bên kết hôn cùng giới tính (nam kết hôn với nam, nữ kết hôn với nữ).

2.   Việc đăng ký kết hôn cũng bị từ chối, nếu kết quả phỏng vấn, thẩm tra, xác minh  cho thấy việc kết hôn thông qua môi giới nhằm mục đích kiếm lời; kết hôn giả tạo  không nhằm mục đích xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền  vững; lợi dụng việc kết hôn nhằm mục đích mua bán người, bóc lột sức lao động,  xâm phạm tình dục đối với phụ nữ hoặc vì mục đích trục lợi khác.

Điều 13. Trình tự đăng ký kết hôn tại cơ quan đại diện

1.  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, cơ quan đại  diện có trách nhiệm:

a)   Thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở cơ quan đại diện đối với hai bên nam,  nữ tương tự quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 của Nghị định này.

b)   Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn; trường hợp nghi vấn hoặc có khiếu  nại, tố cáo việc kết hôn thông qua môi giới nhằm mục đích kiếm lời, kết hôn giả  tạo, lợi dụng việc kết hôn để mua bán người, kết hôn vì mục đích trục lợi khác  hoặc xét thấy có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của hai bên nam nữ hoặc giấy tờ  trong hồ sơ đăng ký kết hôn, cơ quan đại diện thực hiện xác minh làm rõ.

c)   Nếu xét thấy các bên nam, nữ đáp ứng đủ điều kiện kết hôn, không thuộc trường  hợp từ chối đăng ký kết hôn quy định tại Điều 12 của Nghị định này, người đứng  đầu cơ quan đại diện ký Giấy chứng nhận kết hôn.

Trong trường hợp từ chối đăng ký kết hôn, cơ quan đại diện có văn bản thông báo  cho hai bên nam, nữ, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

2.   Trường hợp xét thấy có vấn đề cần xác minh thuộc chức năng của cơ quan hữu quan  ở trong nước, cơ quan đại diện có công văn nêu rõ vấn đề cần xác minh, gửi Bộ  Ngoại giao để yêu cầu cơ quan hữu quan xác minh theo chức năng chuyên ngành.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn của Bộ Ngoại giao,  cơ quan hữu quan ở trong nước thực hiện xác minh vấn đề được yêu cầu và trả lời  bằng văn bản gửi Bộ Ngoại giao để chuyển cho cơ quan đại diện.

3.   Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày  người đứng đầu cơ quan đại diện ký Giấy chứng nhận kết hôn.

4.   Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức trang trọng tại trụ sở cơ quan đại diện. Khi tổ  chức lễ đăng ký kết hôn phải có mặt hai bên nam, nữ. Đại diện cơ quan đại diện  chủ trì hôn lễ, yêu cầu hai bên cho biết ý định lần cuối về sự tự nguyện kết hôn.  Nếu hai bên đồng ý kết hôn thì đại diện cơ quan đại diện ghi việc kết hôn vào sổ  đăng ký kết hôn, yêu cầu từng bên ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ đăng ký  kết hôn và trao cho mỗi bên vợ, chồng 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

5.   Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày tổ chức lễ đăng ký kết hôn theo  nghi thức quy định tại Khoản 4 Điều này. Việc cấp bản sao Giấy chứng nhận kết  hôn từ sổ đăng ký kết hôn do cơ quan đại diện thực hiện theo yêu cầu của vợ,  chồng.

6.   Trường hợp có lý do chính đáng mà hai bên nam, nữ yêu cầu gia hạn thời gian tổ  chức lễ đăng ký kết hôn quy định tại Khoản 3 Điều này thì được gia hạn ngày tổ  chức lễ đăng ký kết hôn nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày người đứng đầu cơ  quan đại diện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết thời hạn này mà hai bên nam, nữ  không đến tổ chức lễ đăng ký kết hôn, cơ quan đại diện lưu Giấy chứng nhận kết  hôn trong hồ sơ.

Trường hợp hai bên vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải làm lại thủ tục đăng ký  kết hôn từ đầu.

Mục 2

CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN CHO CÔNG  DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ

TRONG NƯỚC ĐỂ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC  NGOÀI TẠI CƠ QUAN CÓ

THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 14. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Ủy   ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam, thực hiện cấp  Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đó để làm thủ tục đăng ký kết hôn  với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài.

Trường hợp công dân Việt Nam không có hoặc chưa có đăng ký thường trú, nhưng có  đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã,  nơi đăng ký tạm trú của người đó, thực hiện cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn  nhân.

Điều 15. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1.  Hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được lập thành 01 bộ, gồm các giấy  tờ sau:

a)  Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu quy định);

b)   Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân như Giấy chứng minh  nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế;

c)  Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người yêu cầu.

Trường hợp công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài  thì phải nộp Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở  nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2.   Hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do người yêu cầu nộp trực tiếp tại  Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này.

3.   Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Ủy  ban nhân dân cấp xã gửi văn bản xin ý kiến Sở Tư pháp kèm theo 01 bộ hồ sơ.

4.   Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Ủy ban nhân  dân cấp xã, Sở Tư pháp thực hiện thẩm tra, xác minh và có văn bản trả lời Ủy ban  nhân dân cấp xã kèm trả hồ sơ; nếu từ chối giải quyết, Sở Tư pháp giải thích rõ  lý do bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo cho người yêu cầu.

5.   Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Sở Tư  pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và  cấp cho người yêu cầu.

6.   Căn cứ tình hình cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định bổ sung thủ tục phỏng vấn  để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước  đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở  nước ngoài.

Mục 3

CÔNG NHẬN VIỆC KẾT HÔN CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM Đà ĐƯỢC

GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC  NGOÀI Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 16. Điều kiện, hình thức công nhận việc  kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải  quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

1.   Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được  giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, phù hợp với  pháp luật của nước đó thì được công nhận tại Việt Nam, nếu vào thời điểm kết hôn,  công dân Việt Nam không vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện kết  hôn.

Trường hợp có vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn, nhưng vào thời  điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu quả của vi phạm đó đã được khắc phục  hoặc việc công nhận kết hôn là có lợi để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em  thì việc kết hôn đó cũng được công nhận tại Việt Nam.

2.   Công nhận việc kết hôn quy định tại Khoản 1 Điều này được ghi vào Sổ đăng ký kết  hôn theo thủ tục quy định tại Điều 17 của Nghị định này.

Điều 17. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục ghi  vào sổ đăng ký kết hôn việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở  nước ngoài

1.   Sở Tư pháp, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam thực hiện ghi vào Sổ  đăng ký kết hôn việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ  quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài (sau đây gọi là ghi vào sổ việc  kết hôn). Trường hợp công dân Việt Nam không có hoặc chưa có đăng ký thường trú,  nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Sở Tư pháp,  nơi đăng ký tạm trú của công dân Việt Nam, thực hiện ghi vào sổ việc kết hôn.

Cơ  quan đại diện thực hiện ghi vào sổ việc kết hôn của công dân Việt Nam cư trú tại  nước tiếp nhận.

2.  Hồ sơ ghi vào sổ việc kết hôn được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau:

a)  Tờ khai ghi vào sổ việc kết hôn (theo mẫu quy định);

b)  Bản sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài  cấp;

c)   Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân, như Giấy chứng minh  nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế;

d)  Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người có yêu cầu.

Trường hợp công nhận việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài mà  trước đó công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam  tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận về việc ghi  vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật  Việt Nam.

3.   Hồ sơ ghi vào sổ việc kết hôn phải do một trong hai bên kết hôn nộp trực tiếp  tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

4.   Thời hạn giải quyết việc ghi vào sổ việc kết hôn là 05 ngày làm việc, kể từ ngày  Sở Tư pháp hoặc cơ quan đại diện nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Trong trường  hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 05 ngày làm việc.

Trường hợp từ chối ghi vào sổ việc kết hôn, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản cho  người có yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

5.   Sau khi thực hiện ghi vào sổ việc kết hôn, Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho  người yêu cầu Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch (theo mẫu  quy định).

Chương III

NHẬN CHA, MẸ, CON

Mục 1

ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON

Điều 18. Điều kiện nhận cha, mẹ, con

1.   Việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công  dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa người nước  ngoài với nhau mà ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam theo quy định tại Nghị  định này chỉ được thực hiện, nếu bên nhận và bên được nhận còn sống vào thời  điểm nộp hồ sơ, việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp về  việc nhận cha, mẹ, con.

2.   Trong trường hợp người được nhận là con chưa thành niên thì phải có sự đồng ý  của người đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất  năng lực hành vi dân sự. Nếu con chưa thành niên từ đủ chín tuổi trở lên thì  việc nhận cha, mẹ, con phải có sự đồng ý của người con đó.

3.  Con đã thành niên nhận cha không phải có sự đồng ý của mẹ, nhận mẹ không phải có  sự đồng ý của cha.

4.   Trường hợp con chưa thành niên nhận cha thì mẹ làm thủ tục nhận cha cho con,  nhận mẹ thì cha làm thủ tục cho con. Trường hợp con chưa thành niên nhận cha mà  người mẹ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc nhận mẹ mà người  cha đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì người giám hộ làm thủ tục  nhận cha hoặc nhận mẹ cho con.

Điều 19. Thẩm quyền đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

1.   Sở Tư pháp, nơi đăng ký thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con, công  nhận và đăng ký việc nhận cha, mẹ, con quy định tại Điều 18 của Nghị định này.

Trong trường hợp người được nhận là cha, mẹ, con là công dân Việt Nam không có  hoặc chưa có đăng ký thường trú nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp  luật về cư trú thì Sở Tư pháp, nơi đăng ký tạm trú của người đó, công nhận và  đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

2.   Cơ quan đại diện tại nước tiếp nhận công nhận và đăng ký việc người nước ngoài  nhận công dân Việt Nam cư trú tại nước đó là cha, mẹ, con, nếu việc đăng ký  không trái với pháp luật của nước tiếp nhận.

Trường hợp công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận công dân Việt Nam định cư  ở nước ngoài là cha, mẹ, con thì cơ quan đại diện tại nước nơi cư trú của một  trong hai bên, công nhận và đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

Điều 20. Hồ sơ nhận cha, mẹ, con

1.  Hồ sơ nhận cha, mẹ, con được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau:

a)  Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con (theo mẫu quy định);

b)   Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân, như Giấy chứng minh  nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước), Hộ chiếu  hoặc giấy tờ có giá trị thay thế như Giấy thông hành hoặc Thẻ cư trú (đối với  người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài);

c)   Bản sao Giấy khai sinh của người được nhận là con trong trường hợp xin nhận con;  của người nhận cha, mẹ trong trường hợp xin nhận cha, mẹ;

d)  Căn cứ chứng minh quan hệ cha, con hoặc mẹ, con (nếu có);

đ)   Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), bản  sao Thẻ thường trú (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của người  được nhận là cha, mẹ, con.

2.   Hồ sơ nhận cha, mẹ, con phải do người có yêu cầu nộp trực tiếp tại cơ quan có  thẩm quyền quy định tại Điều 19 của Nghị định này.

Điều 21. Thời hạn giải quyết việc nhận cha, mẹ, con

Thời hạn giải quyết việc nhận cha, mẹ, con không quá 25 ngày, kể từ ngày Sở Tư  pháp hoặc cơ quan đại diện nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí.

Trường hợp cần xác minh theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 hoặc Điểm a Khoản 1  Điều 23 của Nghị định này thì thời hạn trên được kéo dài không quá 10 ngày làm  việc.

Điều 22. Trình tự giải quyết việc nhận cha, mẹ, con tại  Việt Nam

1.   Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Sở Tư pháp có trách nhiệm nghiên  cứu, thẩm tra hồ sơ, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Sở Tư pháp trong  thời gian 07 ngày liên tục, đồng thời có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã,  nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con, niêm yết việc nhận cha, mẹ,  con.

2.   Ngay sau khi nhận được công văn yêu cầu của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã  có trách nhiệm niêm yết việc nhận cha, mẹ, con trong thời gian 07 ngày liên tục  tại trụ sở Ủy ban nhân dân. Nếu có khiếu nại, tố cáo về việc nhận cha, mẹ, con,  Ủy ban nhân dân cấp xã phải gửi văn bản báo cáo ngay Sở Tư pháp.

3.   Trường hợp nghi vấn hoặc có khiếu nại, tố cáo về việc nhận cha, mẹ, con hoặc có  vấn đề cần làm rõ về nhân thân của các bên cha, mẹ, con hoặc giấy tờ trong hồ sơ  thì Sở Tư pháp thực hiện xác minh.

4.   Nếu xét thấy các bên cha, mẹ, con đáp ứng đủ điều kiện nhận cha, mẹ, con, Giám  đốc Sở Tư pháp ký Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.

Trường hợp từ chối công nhận việc nhận cha, mẹ, con, Sở Tư pháp thông báo cho  người có yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

5.   Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Giám đốc Sở Tư pháp ký Quyết định  công nhận việc nhận cha, mẹ, con, trừ trường hợp có lý do chính đáng mà các bên  cha, mẹ, con có yêu cầu khác về thời gian, Sở Tư pháp thực hiện trao Quyết định  công nhận việc nhận cha, mẹ, con cho các bên cha, mẹ, con và ghi vào sổ đăng ký  việc nhận cha, mẹ, con. Khi trao Quyết định công nhận cha, mẹ, con, bên nhận và  bên được nhận phải có mặt.

Điều 23. Trình tự giải quyết việc nhận cha, mẹ, con tại cơ  quan đại diện

1.  Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, cơ quan đại  diện có trách nhiệm:

a)   Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ nhận cha, mẹ, con; trường hợp nghi vấn hoặc có khiếu  nại, tố cáo về việc nhận cha, mẹ, con hoặc có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của  các bên cha, mẹ, con hoặc giấy tờ trong hồ sơ thì cơ quan đại diện thực hiện xác  minh;

b)   Nếu xét thấy các bên đương sự đáp ứng đủ điều kiện nhận cha, mẹ, con thì người  đứng đầu cơ quan đại diện ký Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.

Trong trường hợp từ chối công nhận việc nhận cha, mẹ, con thì cơ quan đại diện  gửi văn bản thông báo cho người có yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

2.   Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người đứng đầu cơ quan đại diện ký  Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, trừ trường hợp có lý do chính đáng  mà các bên cha, mẹ, con có yêu cầu khác về thời gian, cơ quan đại diện thực hiện  trao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con cho các bên cha, mẹ, con và ghi  vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. Khi trao Quyết định công nhận cha, mẹ,  con, bên nhận và bên được nhận phải có mặt.

Mục 2

GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON CỦA  CÔNG DÂN VIỆT NAM

 ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM  QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI

Điều 24. Ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha,  mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải  quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài  đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài được ghi vào sổ hộ  tịch theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này.

Điều 25. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục ghi vào sổ hộ tịch  việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có  thẩm quyền của nước ngoài

1.   Sở Tư pháp, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam, thực hiện ghi vào sổ  hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ  quan có thẩm quyền của nước ngoài (sau đây gọi là ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ,  con). Trường hợp công dân Việt Nam không có hoặc chưa có đăng ký thường trú,  nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Sở Tư pháp,  nơi đăng ký tạm trú của công dân Việt Nam, thực hiện ghi vào sổ việc nhận cha,  mẹ, con.

Cơ  quan đại diện tại nước tiếp nhận, nơi cư trú của công dân Việt Nam, thực hiện  việc ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con.

2.   Thời hạn giải quyết việc ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con là 05 ngày làm việc,  kể từ ngày Sở Tư pháp hoặc cơ quan đại diện nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí.  Trường hợp phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 05 ngày làm việc.

3.  Hồ sơ ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ  sau:

a)  Tờ khai ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con (theo mẫu quy định);

b)  Bản sao giấy tờ công nhận việc nhận cha, mẹ, con do cơ quan có thẩm quyền của  nước ngoài cấp;

c)   Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu,  như Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế;

d)  Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người có yêu cầu.

4.   Hồ sơ ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con phải do người có yêu cầu nộp trực tiếp  tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này.

5.   Sau khi thực hiện ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con, Giám đốc Sở Tư pháp, người  đứng đầu cơ quan đại diện ký và cấp cho người có yêu cầu Giấy xác nhận về việc  đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch (theo mẫu quy định).

Chương IV

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN, NHẬN  CHA, MẸ, CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI

Điều 26. Thẩm quyền đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con

Ủy   ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký việc kết hôn, nhận  cha, mẹ, con của công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân  của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định  tại Nghị định này và quy định khác của pháp luật về đăng ký hộ tịch.

Điều 27. Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn

1.  Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau đây của mỗi bên:

a)  Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu quy định);

b)   Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc Tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận tình  trạng hôn nhân đối với công dân Việt Nam; giấy tờ để chứng minh về tình trạng  hôn nhân của công dân nước láng giềng do cơ quan có thẩm quyền của nước đó cấp.

Giấy tờ quy định tại điểm này được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ  sơ, xác nhận hiện tại người đó là người không có vợ hoặc không có chồng.

Đối với công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài  hoặc người nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền  của nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận về việc đã ghi vào sổ hộ tịch việc ly  hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2.  Hồ sơ đăng ký kết hôn do một trong hai bên kết hôn nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân  dân cấp xã, nơi đăng ký kết hôn.

3.  Người nộp hồ sơ phải xuất trình giấy tờ sau đây:

a)   Giấy chứng minh nhân dân biên giới đối với công dân Việt Nam; trường hợp không  có Giấy chứng minh nhân dân biên giới thì xuất trình giấy tờ chứng minh việc  thường trú ở khu vực biên giới kèm theo giấy tờ tùy thân khác để kiểm tra;

b)   Giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ khác đối với công dân nước láng giềng do cơ quan  có thẩm quyền của nước đó cấp để chứng minh việc người đó thường trú ở khu vực  biên giới với Việt Nam.

4.   Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã  có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ. Sau khi đã thẩm tra hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã  có công văn, kèm theo bản sao 01 bộ hồ sơ (bản sao không cần chứng thực) gửi Sở  Tư pháp để xin ý kiến.

5.   Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn của Ủy ban nhân  dân cấp xã, Sở Tư pháp xem xét hồ sơ và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân  cấp xã.

Trường hợp từ chối đăng ký kết hôn, Sở Tư pháp có văn bản gửi Ủy ban nhân dân  cấp xã để thông báo cho hai bên nam, nữ, trong đó nêu rõ lý do.

6.   Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến đồng ý của Sở Tư  pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký kết hôn như đối với trường hợp  đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau ở trong nước theo quy định của  pháp luật về đăng ký hộ tịch.

Điều 28. Trình tự, thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

1.  Hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con được lập thành 01 bộ, bao gồm:

a)  Tờ khai nhận cha, mẹ, con (theo mẫu quy định);

b)  Căn cứ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con (nếu có).

2.   Hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con phải do người có yêu cầu nộp trực tiếp tại Ủy  ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. Khi nộp hồ sơ, người có  yêu cầu phải xuất trình giấy tờ quy định tại Khoản 3 Điều 27 của Nghị định này  để kiểm tra.

3.   Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã  có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, thực hiện niêm yết việc nhận cha, mẹ, con trong  thời gian 07 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban nhân dân. Hết thời hạn niêm yết, Ủy  ban nhân dân cấp xã có công văn, kèm theo bản sao 01 bộ hồ sơ (bản sao không cần  chứng thực) gửi Sở Tư pháp để xin ý kiến.

4.   Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của Ủy  ban nhân dân cấp xã, Sở Tư pháp xem xét hồ sơ nhận cha, mẹ, con và trả lời bằng  văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trường hợp từ chối đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, Sở Tư pháp có văn bản gửi Ủy  ban nhân dân cấp xã để thông báo cho người có yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

5.   Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Sở Tư  pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con như đối  với trưòrng hợp đăng ký việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với nhau ở  trong nước theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.

Chương V

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TƯ  VẤN, HỖ TRỢ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Điều 29. Địa vị pháp lý của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn  nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi  là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam  hoặc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là  Hội Liên hiệp phụ nữ). Hội Liên hiệp phụ nữ ban hành Quyết định thành lập Trung  tâm.

Điều 30. Nguyên tắc hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và  gia đình có yếu tố nước ngoài

1.   Hoạt động của Trung tâm phải bảo đảm nguyên tắc phi lợi nhuận, góp phần làm lành  mạnh hóa quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, phù hợp với nguyên  tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam, với thuần phong mỹ tục của  dân tộc.

2.   Nghiêm cấm lợi dụng việc tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước  ngoài nhằm mua bán người, xâm phạm tình dục đối với phụ nữ hoặc vì mục đích trục  lợi khác.

Điều 31. Điều kiện thành lập Trung tâm

1.  Có quy chế hoạt động bảo đảm nguyên tắc phi lợi nhuận được Hội Liên hiệp phụ nữ  phê duyệt.

2.  Có địa điểm, trang thiết bị, nhân lực cần thiết bảo đảm hoạt động của Trung tâm.

3.  Người dự kiến đứng đầu Trung tâm là người không có tiền án.

Điều 32. Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm, cấp lại  Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm

1.  Sau khi được thành lập, Trung tâm phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp, nơi đặt  trụ sở của Trung tâm.

2.  Hồ sơ đăng ký hoạt động của Trung tâm được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau:

a)  Tờ khai đăng ký hoạt động (theo mẫu quy định);

b)  Bản sao Quyết định thành lập Trung tâm;

c)  Giấy tờ chứng minh về địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm;

d)  Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu Trung tâm được cấp chưa quá 03  tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ;

đ)  Bản sao quy chế hoạt động quy định tại Khoản 1 Điều 31 của Nghị định này.

3.   Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp  Giấy đăng ký hoạt động (theo mẫu quy định) cho Trung tâm. Trường hợp từ chối cấp  Giấy đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Hội Liên hiệp phụ  nữ đã thành lập Trung tâm, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

4.   Trường hợp Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm bị mất hoặc hư hỏng không sử  dụng được thì được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.

Điều 33. Quyền hạn, nghĩa vụ của Trung tâm

1.  Trung tâm có các quyền hạn sau:

a)   Tư vấn những vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cho  công dân Việt Nam theo hướng dẫn của Hội Liên hiệp phụ nữ;

b)   Tư vấn, bồi dưỡng cho công dân Việt Nam về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán,  pháp luật về hôn nhân và gia đình, về nhập cư của nước mà đương sự dự định kết  hôn với công dân nước đó;

c)   Tư vấn, giúp đỡ người nước ngoài tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập  quán, pháp luật về hôn nhân và gia đình của Việt Nam.

d)   Giúp đỡ các bên kết hôn tìm hiểu các vấn đề về hoàn cảnh cá nhân, gia đình, xã  hội của mỗi bên và các vấn đề khác liên quan mà các bên yêu cầu; tạo điều kiện  để họ tiến tới hôn nhân tự nguyện, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, một vợ, một  chồng;

đ)   Cấp giấy xác nhận cho công dân Việt Nam sau khi đã được tư vấn, bồi dưỡng theo  quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này;

e)  Giúp đỡ các bên kết hôn hoàn tất hồ sơ đăng ký kết hôn theo quy định của pháp  luật, nếu có yêu cầu;

g)   Trường hợp công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có nhu cầu giới thiệu người  nước ngoài hoặc công dân Việt Nam để kết hôn thì Trung tâm thực hiện giới thiệu;

h)   Được thực hiện hoạt động hợp tác với tổ chức tư vấn, hỗ trợ hôn nhân hợp pháp  của nước ngoài hữu quan để giải quyết những vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia  đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài theo quy định của pháp luật;

i)   Được nhận thù lao để trang trải chi phí hoạt động và được thanh toán chi phí  thực tế hợp lý khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc phi lợi  nhuận;

k)  Được thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 34 của Nghị  định này.

2.  Trung tâm có các nghĩa vụ sau:

a)  Thực hiện hoạt động theo đúng nội dung ghi trong Giấy đăng ký hoạt động;

b)  Công bố công khai mức thù lao do pháp luật quy định;

c)  Giữ bí mật các thông tin, tư liệu về đời tư của các bên theo quy định của pháp  luật;

d)  Chịu sự kiểm tra, quản lý của Hội Liên hiệp phụ nữ;

đ)   Báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm về hoạt động của Trung tâm cho Hội Liên  hiệp phụ nữ và Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động; báo cáo đột xuất, cung cấp tài  liệu hoặc giải thích về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Trung tâm khi  có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

e)   Chịu sự thanh tra, kiểm tra của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư  pháp, Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động và cơ quan có thẩm quyền khác theo quy  định của pháp luật;

g)   Gửi báo cáo quyết toán tình hình thu, chi tài chính liên quan đến hoạt động tư  vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cho Hội Liên hiệp phụ nữ  và Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động;

h)  Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 34. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung  tâm

1.   Trung tâm muốn thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở thì phải có văn bản đề  nghị ghi chú thay đổi, kèm theo Giấy đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp, nơi đăng  ký hoạt động.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị ghi chú  thay đổi, Sở Tư pháp ghi trực tiếp nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động  của Trung tâm và đóng dấu xác nhận.

2.   Trường hợp muốn thay đổi người đứng đầu Trung tâm hoặc thay đổi nội dung hoạt  động của Trung tâm, Hội Liên hiệp phụ nữ phải có văn bản gửi Sở Tư pháp, nơi  đăng ký hoạt động của Trung tâm, trong đó nêu rõ mục đích, nội dung, lý do thay  đổi, kèm theo Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm. Nếu thay đổi người đứng đầu  Trung tâm thì còn phải có Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến thay thế được  cấp chưa quá 03 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp ghi  trực tiếp nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động và đóng dấu xác nhận.  Trường hợp từ chối cho thay đổi, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Hội Liên  hiệp phụ nữ và nêu rõ lý do.

Điều 35. Chấm dứt hoạt động của Trung tâm

1.  Trung tâm chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

a)  Hội Liên hiệp phụ nữ quyết định giải thể Trung tâm;

b)  Trung tâm bị tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động theo quyết định của cơ  quan nhà nước có thẩm quyền.

2.   Trong trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này,  Hội Liên hiệp phụ nữ phải có văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của  Trung tâm gửi Sở Tư pháp, nơi Trung tâm đăng ký hoạt động, chậm nhất 30 ngày  trước ngày chấm dứt hoạt động của Trung tâm. Trung tâm phải nộp lại Giấy đăng ký  hoạt động cho Sở Tư pháp, nơi đã đăng ký hoạt động.

3.   Trong trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này,  Sở Tư pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền khác gửi Hội Liên hiệp phụ nữ quyết định  tuớc quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động chậm nhất 30 ngày trước ngày Trung tâm  bị buộc chấm dứt hoạt động.

4.   Trước ngày chấm dứt hoạt động, Trung tâm có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ  (nếu có) với tổ chức, cá nhân có liên quan và giải quyết các vấn đề có liên quan  đến việc chấm dứt hoạt động; báo cáo bằng văn bản gửi Hội Liên hiệp phụ nữ và Sở  Tư pháp, nơi đã đăng ký hoạt động.

Chương VI

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÔN  NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Điều 36. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp

Bộ   Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hôn nhân  và gia đình có yếu tố nước ngoài trong phạm vi toàn quốc, có nhiệm vụ và quyền  hạn sau đây:

1.   Xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm  quyền văn bản quy phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

2.   Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và phối hợp với Bộ Ngoại giao chỉ đạo, hướng  dẫn Cơ quan đại diện trong việc thi hành pháp luật về hôn nhân và gia đình có  yếu tố nước ngoài; phổ biến, giáo dục pháp luật và giải quyết các việc về hôn  nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3.  Ban hành thống nhất sổ và biểu mẫu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại  Nghị định này.

4.   Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố  nước ngoài; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý vi  phạm hành chính về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy định của  pháp luật.

5.   Thực hiện thống kê số liệu về đăng ký kết hôn; nhận cha, mẹ, con; cấp Giấy xác  nhận tình trạng hôn nhân; ghi vào sổ việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con theo quy  định của Nghị định này.

6.  Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình có yếu tố nước  ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 37. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Ngoại giao

Bộ   Ngoại giao thực hiện quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước  ngoài theo quy định của pháp luật, có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1.   Chỉ đạo cơ quan đại diện trong việc thi hành pháp luật về hôn nhân và gia đình  có yếu tố nước ngoài, nghiệp vụ đăng ký hộ tịch; thực hiện các biện pháp bảo vệ  quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài trong quan hệ hôn  nhân và gia đình phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận và điều ước quốc tế mà  Việt Nam là thành viên.

2.   Chỉ đạo cơ quan đại diện thực hiện thống kê số liệu, báo cáo định kỳ hằng năm về  tình hình đăng ký kết hôn; nhận cha, mẹ, con; ghi vào sổ việc kết hôn, nhận cha,  mẹ, con thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đại diện theo quy định của Nghị  định này.

Tổng hợp số liệu thống kê và báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình đăng ký kết  hôn, nhận cha, mẹ con; ghi vào sổ việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con thuộc thẩm  quyền giải quyết của cơ quan đại diện gửi Bộ Tư pháp.

3.   Cập nhật, cung cấp những thông tin cơ bản về pháp luật, văn hóa, phong tục, tập  quán của các nước sở tại để làm cơ sở định hướng công tác truyền thông, tư vấn  trong nước.

4.   Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố  nước ngoài tại cơ quan đại diện; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của  pháp luật; xử lý vi phạm hành chính về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài  theo quy định của pháp luật.

5.   Giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề đối ngoại phát sinh trong quá trình thực  hiện các điều ước quốc tế về hôn nhân và gia đình mà Việt Nam là thành viên.

6.  Cấp bản sao từ sổ gốc Giấy chứng nhận kết hôn, Quyết định công nhận việc nhận  cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật.

7.  Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 38. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đại diện

1.  Cơ quan đại diện thực hiện quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình, có nhiệm vụ  và quyền hạn sau đây:

a)   Thực hiện việc đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con; ghi vào sổ việc kết hôn, nhận  cha, mẹ, con phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận và điều ước quốc tế mà  Việt Nam là thành viên;

b)   Thực hiện thống kê số liệu, báo cáo Bộ Ngoại giao theo định kỳ 06 tháng và hằng  năm về tình hình đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con; ghi vào sổ việc kết hôn,  nhận cha, mẹ, con thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan đại diện theo quy định  của Nghị định này;

c)  Cập nhật những thông tin cơ bản về pháp luật, văn hóa, phong tục, tập quán của  nước sở tại, báo cáo Bộ Ngoại giao;

d)   Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính liên quan đến giải  quyết các việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật;

đ)  Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2.   Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự làm công tác hộ tịch có trách nhiệm giúp  cơ quan đại diện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể theo quy định tại  Khoản 1 Điều này, trừ việc giải quyết tố cáo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều  này.

Điều 39. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an

Bộ   Công an thực hiện quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài  theo quy định của pháp luật, có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1.   Chỉ đạo, hướng dẫn Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối  hợp với Sở Tư pháp xác minh theo chức năng chuyên ngành các vấn đề được yêu cầu  trong hồ sơ đăng ký kết hôn theo quy định của Nghị định này; cấp Hộ chiếu kịp  thời và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam đã được đăng ký kết hôn,  công nhận là cha, mẹ, con xuất cảnh khi có yêu cầu.

2.   Chỉ đạo và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống các hoạt động môi  giới kết hôn nhằm mục đích kiếm lời, các hành vi lợi dụng việc kết hôn, nhận  cha, mẹ, con nhằm mục đích trục lợi, mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm  phạm tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, cũng như các hành vi khác vi phạm pháp  luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

3.  Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố  nước ngoài theo quy định của pháp luật.

4.  Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 40. Nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan  thuộc Chính phủ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong phạm vi chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc  thực hiện quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Điều 41. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1.   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình có  yếu tố nước ngoài trên địa bàn, có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a)  Thực hiện đăng ký việc kết hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của Nghị định  này;

b)  Phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

c)   Thực hiện việc thống kê số liệu, báo cáo Bộ Tư pháp theo định kỳ 06 tháng và  hằng năm về tình hình đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con; ghi vào sổ việc kết  hôn, nhận cha, mẹ, con theo quy định của Nghị định này; tình hình thực hiện pháp  luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài ở địa phương;

d)   Bảo đảm những điều kiện cần thiết để Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành phố trực  thuộc Trung ương thành lập Trung tâm; tạo điều kiện để Trung tâm hoạt động có  hiệu quả; quản lý hoạt động của các Trung tâm trên địa bàn;

đ)   Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố  nước ngoài trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành  chính về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật;

e)  Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2.   Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện quản lý nhà nước  về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại địa phương; đăng ký việc nhận  cha, mẹ, con; ghi vào sổ việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con; thực hiện nhiệm vụ và  quyền hạn cụ thể theo quy định tại Nghị định này.

Điều 42. Tham gia quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình  có yếu tố nước ngoài của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Bộ   Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp  tỉnh bảo đảm cho Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà  nước về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật.  Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước về hôn nhân  và gia đình có yếu tố nước ngoài, có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1.  Thành lập Trung tâm theo quy định tại Nghị định này và thực hiện quản lý hoạt  động của Trung tâm.

2.   Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  thành lập Trung tâm và thực hiện quản lý hoạt động của Trung tâm.

3.  Chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

4.  Phối hợp với Bộ Tư pháp kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động của Trung  tâm.

5.  Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 43. Áp dụng Nghị định trong trường hợp đặc biệt

Nghị định này cũng được áp dụng để đăng ký việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con giữa  công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người  nước ngoài.

Điều 44. Giấy tờ đối với người không quốc  tịch, người có hai hay nhiều quốc tịch nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

1.   Trong trường hợp Nghị định này không quy định cụ thể giấy tờ do cơ quan có thẩm  quyền của nước ngoài cấp, sử dụng trong việc đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con  của người không quốc tịch, người có hai hay nhiều quốc tịch nước ngoài thì các  giấy tờ này được xác định như sau:

a)  Đối với người không quốc tịch, là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước, nơi  người đó thường trú cấp;

b)   Đối với người có hai hay nhiều quốc tịch nước ngoài, là giấy tờ do cơ quan có  thẩm quyền của nước mà người đó có quốc tịch đồng thời thường trú cấp. Nếu người  đó không thường trú tại một trong các nước có quốc tịch thì giấy tờ đó do cơ  quan có thẩm quyền của nước mà người đó mang Hộ chiếu cấp.

2.   Đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, giấy tờ sử dụng trong việc đăng  ký kết hôn; nhận cha, mẹ, con; công nhận việc kết hôn; ghi vào sổ việc nhận cha,  mẹ, con là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó định cư hoặc  cơ quan đại diện ở nước đó cấp.

Điều 45. Hiệu lực thi hành

1.  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2013.

2.   Bãi bỏ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy  định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn  nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi là Nghị định số 68/2002/NĐ-CP),  Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ  sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số  69/2006/NĐ-CP).

3.   Hồ sơ yêu cầu đăng ký kết hôn; nhận cha, mẹ, con; ghi vào sổ việc kết hôn, nhận  cha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước  ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tiếp nhận trước ngày Nghị định này  có hiệu lực thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP  và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP.

Hồ   sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước  dùng để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở  nước ngoài, đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tiếp nhận trước ngày Nghị  định này có hiệu lực thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của Nghị định số  158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ  tịch và Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa  đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và  chứng thực.

4.  Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị định này.

5.   Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan  chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Tấn Dũng
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức

  Tin tức

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO