Đăng ký sáng chế tại Campuchia

Trong hành trình không ngừng tiến triển của xã hội, các sáng chế mới tại Campuchia nổi lên như một phần không thể thiếu đối với sự phát triển bền vững và đổi mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Sự đầu tư đáng kể vào nghiên cứu và phát triển của nền kinh tế Campuchia đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo. Thủ tục đăng ký sáng chế trở thành việc quan trọng để bảo vệ và thúc đẩy những ý tưởng xuất sắc. Thông qua bài viết này, Luật Việt An sẽ hướng dẫn sơ bộ cho quý khách hàng thủ tục đăng ký sáng chế tại Campuchia từ việc chuẩn bị tài liệu đến khi đăng ký được duyệt. Đồng thời, chúng ta sẽ đánh giá cơ quan quản lý sáng chế tại Campuchia, hiểu rõ về những tiêu chí cụ thể cần đáp ứng, và nhìn nhận những thách thức mà những người làm nghiên cứu và doanh nghiệp có thể phải đối mặt trong hành trình bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình.

Đăng ký sáng chế

Cơ sở pháp lý

 • Luật về Bằng sáng chế, Chứng chỉ Mô hình Tiện ích và Thiết kế Công nghiệp, có hiệu lực từ tháng 1 năm 2003;
 • Nghị định và thông tư liên quan.

Tổng quan về “sáng chế”

“Sáng chế” là gì?

Theo Luật về Bằng sáng chế, Chứng chỉ Mô hình Tiện ích và Thiết kế Công nghiệp, sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới, có tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Điều kiện để bảo hộ sáng chế

Theo Luật về Bằng sáng chế, Chứng chỉ Mô hình Tiện ích và Thiết kế Công nghiệp, sáng chế được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Sáng chế phải là giải pháp kỹ thuật mới

Giải pháp kỹ thuật mới là giải pháp kỹ thuật chưa được công bố công khai dưới bất kỳ hình thức nào ở Campuchia hoặc ở bất kỳ quốc gia nào khác trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế.

 • Sáng chế phải có tính sáng tạo

Tính sáng tạo là tính mới của giải pháp kỹ thuật không thể dễ dàng suy ra từ kiến thức kỹ thuật hiện có ở Campuchia hoặc ở bất kỳ quốc gia nào khác vào ngày nộp đơn đăng ký sáng chế.

 • Sáng chế phải có khả năng áp dụng công nghiệp

Khả năng áp dụng công nghiệp là giải pháp kỹ thuật có thể được sử dụng trong sản xuất hoặc trong các hoạt động thương mại khác.

Để xác định xem sáng chế có đáp ứng các điều kiện trên hay không, CIPTO sẽ xem xét các yếu tố sau:

 • Tính mới của sáng chế

CIPTO sẽ xem xét xem sáng chế của chủ đơn có bị coi là trùng lặp với các sáng chế đã được công bố trước đó hay không.

 • Tính sáng tạo của sáng chế

CIPTO sẽ xem xét xem sáng chế của chủ đơn có thể được coi là một bước tiến đáng kể so với kiến thức kỹ thuật hiện có hay không.

 • Khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế

CIPTO sẽ xem xét xem sáng chế của chủ đơn có thể được sử dụng trong sản xuất hoặc trong các hoạt động thương mại khác hay không.

Tra cứu sáng chế tại Campuchia

Tra cứu sáng chế tại Campuchia là một thủ tục quan trọng cần được thực hiện trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia. Tra cứu sáng chế giúp chủ đơn xác định xem sáng chế của mình có đáp ứng các điều kiện để được bảo hộ hay không.

Cách thức tra cứu sáng chế tại Campuchia

Có hai cách thức tra cứu sáng chế tại Campuchia:

 • Tra cứu trực tiếp tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ Campuchia (Cambodian Intellectual Property Office, CIPTO)

CIPTO có cơ sở dữ liệu sáng chế trực tuyến, chủ đơn có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu này để tra cứu thông tin về các sáng chế đã được đăng ký tại Campuchia.

 • Tra cứu thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ tra cứu sáng chế

Có nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ tra cứu sáng chế tại Campuchia, chủ đơn có thể liên hệ với các tổ chức này để được hỗ trợ tra cứu sáng chế.

Các thông tin cần tra cứu khi tra cứu sáng chế tại Campuchia

Khi tra cứu sáng chế tại Campuchia, chủ đơn cần tra cứu các thông tin sau:

 • Tên sáng chế
 • Giải pháp kỹ thuật của sáng chế
 • Ngày nộp đơn đăng ký sáng chế
 • Ngày cấp bằng sáng chế
 • Trạng thái của sáng chế

Kết quả tra cứu sáng chế

Kết quả tra cứu sáng chế sẽ giúp chủ đơn xác định xem sáng chế của mình có đáp ứng các điều kiện để được bảo hộ hay không. Nếu kết quả tra cứu cho thấy sáng chế của chủ đơn trùng lặp với các sáng chế đã được đăng ký trước đó, chủ đơn cần sửa đổi sáng chế của mình để tránh bị coi là trùng lặp.

Hồ sơ đăng ký sáng chế

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Campuchia bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký sáng chế
 • Bản mô tả sáng chế
 • Bản vẽ sáng chế
 • Biểu bảng sáng chế

Đơn đăng ký sáng chế

Đơn đăng ký sáng chế là giấy tờ đầu tiên cần chuẩn bị khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia. Đơn đăng ký sáng chế phải được viết bằng tiếng Khmer, bao gồm các thông tin sau:

 • Tên của sáng chế
 • Thông tin của chủ sở hữu sáng chế
 • Thông tin về tác giả sáng chế
 • Giải pháp kỹ thuật của sáng chế

Bản mô tả sáng chế

Bản mô tả sáng chế là tài liệu quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký sáng chế. Bản mô tả sáng chế phải mô tả đầy đủ và rõ ràng về giải pháp kỹ thuật của sáng chế. Bản mô tả sáng chế phải bao gồm các thông tin sau:

 • Tên của sáng chế
 • Tổng quan về giải pháp kỹ thuật
 • Các đặc điểm kỹ thuật của giải pháp kỹ thuật
 • Các ưu điểm của giải pháp kỹ thuật

Bản vẽ sáng chế

Bản vẽ sáng chế là tài liệu hỗ trợ cho bản mô tả sáng chế. Bản vẽ sáng chế phải mô tả đầy đủ và rõ ràng về cấu trúc của giải pháp kỹ thuật. Bản vẽ sáng chế phải bao gồm các thông tin sau:

 • Tên của sáng chế
 • Các thành phần của giải pháp kỹ thuật
 • Tương quan giữa các thành phần

Biểu bảng sáng chế

Biểu bảng sáng chế là tài liệu tóm tắt các thông tin chính của sáng chế. Biểu bảng sáng chế phải bao gồm các thông tin sau:

 • Tên của sáng chế
 • Tên của tác giả sáng chế
 • Thông tin về chủ sở hữu sáng chế
 • Loại sáng chế
 • Mục đích của sáng chế

Lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký sáng chế tại Campuchia

 • Chủ đơn cần lưu ý rằng hồ sơ đăng ký sáng chế tại Campuchia phải được viết bằng tiếng Khmer.
 • Chủ đơn nên tham khảo ý kiến của luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ để được tư vấn về cách thức chuẩn bị hồ sơ đăng ký sáng chế tại Campuchia.

Nộp hồ sơ đăng ký sáng chế tại Campuchia

Hồ sơ đăng ký sáng chế có thể được nộp trực tiếp tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ Campuchia (CIPTO) hoặc nộp qua đường bưu điện.

Phí đăng ký sáng chế tại Campuchia
Theo quy định của Luật về Bằng sáng chế, Chứng chỉ Mô hình Tiện ích và Thiết kế Công nghiệp. Phí đăng ký sáng chế bao gồm các khoản phí sau:

 • Phí nộp đơn đăng ký sáng chế: 50 USD
 • Phí công bố đơn đăng ký sáng chế: 25 USD

Quy trình xử lý đăng ký sáng chế tại Campuchia
Quy trình xử lý đăng ký sáng chế tại Campuchia bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thẩm định hình thức

CIPTO sẽ xem xét hồ sơ đăng ký sáng chế về mặt hình thức, bao gồm các nội dung sau:

 • Đơn đăng ký sáng chế có đầy đủ thông tin theo quy định hay không
 • Bản mô tả sáng chế, bản vẽ sáng chế và biểu bảng sáng chế có đầy đủ thông tin và đáp ứng các yêu cầu về hình thức hay không

Nếu hồ sơ đăng ký sáng chế đáp ứng các yêu cầu về hình thức, CIPTO sẽ cấp Giấy chứng nhận chấp nhận đơn đăng ký sáng chế cho người nộp đơn.

Bước 2: Thẩm định nội dung

CIPTO sẽ xem xét hồ sơ đăng ký sáng chế về mặt nội dung, bao gồm các nội dung sau:

 • Sáng chế có đáp ứng các điều kiện bảo hộ hay không
 • Sáng chế có trùng lặp với các sáng chế đã được đăng ký trước đó hay không

Nếu hồ sơ đăng ký sáng chế đáp ứng các yêu cầu về nội dung, CIPTO sẽ công bố đơn đăng ký sáng chế trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

Bước 3: Phản đối đơn đăng ký sáng chế

Bất kỳ ai có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đều có thể gửi đơn phản đối đơn đăng ký sáng chế trong vòng 90 ngày kể từ ngày công bố đơn đăng ký sáng chế.

CIPTO sẽ xem xét đơn phản đối và ra quyết định về việc chấp nhận hoặc bác bỏ đơn phản đối.

Bước 4: Cấp bằng sáng chế

Nếu hồ sơ đăng ký sáng chế không bị phản đối hoặc đơn phản đối bị bác bỏ, CIPTO sẽ cấp bằng sáng chế cho sáng chế của chủ đơn.

Thời gian xử lý đăng ký sáng chế tại Campuchia là 12 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Campuchia của Công ty Luật Việt An

 • Thực hiện việc tra cứu và thông báo cho quý khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu sáng chế tại Campuchia;
 • Soạn thảo hồ sơ và thay mặt chủ sở hữu sáng chế trực tiếp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ nộp đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia;
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia;
 • Hỗ trợ theo dõi, đại diện giải quyết các phản đối và phản hồi với đại diện sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục tại Campuchia.
 • Nhận các công văn, Giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng (nếu có).

Quý khách có nhu cầu nộp đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO