Đăng ký sáng chế tại Trung Quốc

Đăng ký sáng chế ở thị trường Trung Quốc đang trở thành một như cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp, nhà sáng chế Việt Nam nhằm mở rộng thị trường kinh doanh, tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ. Trong bài viết sau đây, Công ty Luật Việt An sẽ giới thiệu với quý khách quy định về đăng ký sáng chế tại Trung Quốc hiện hành.

Đăng ký sáng chế tại Trung Quốc

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sáng chế của Trung Quốc 2020

Điều kiện bảo hộ sáng chế tại Trung Quốc

Nhìn chung điều kiện bảo hộ sáng chế của các nước trên thế giới tương đối giống nhau, đều đỏi hỏi sáng chế phải đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Tính mới: không phải phát minh có sẵn
 • Tính sáng tạo: có sự khác biệt đáng kể so với phát minh trước đó.
 • Khả năng áp dụng công nghiệp hoặc tính hữu ích

Những đối tượng không được phép cấp bằng sáng chế theo Điều 5 Luật Sáng chế Trung Quốc 2020 gồm:

 • Phát minh vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội hoặc gây phương hại đến lợi ích công cộng.
 • Phát minh được tạo ra từ việc mua hoặc sử dụng nguồn gen làm cơ sở cho sự phát triển của sáng tạo đó vi phạm các quy định của pháp luật.

Lý do đăng ký bảo hộ sáng chế tại Trung Quốc

Lý do để các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ sáng chế tại Trung Quốc bao gồm:

 • Doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi bảo hộ sáng chế sang Trung Quốc;
 • Đăng ký sáng chế để được độc quyền tại thị trường Trung Quốc, qua đó có thể bán lại quyền khai thác sáng chế đó trong tương lai cho một bên khác.
 • Đăng ký sáng chế để nhằm mục đích tăng chỉ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp hay để khẳng định vị thế khoa học của nhà sáng chế.

Đối tượng được bảo hộ sáng chế tại Trung Quốc

Đối tượng được bảo hộ sáng chế có thể gồm những đối tượng sau:

Sản phẩm

Sản phẩm dưới dạng vật thể, ví dụ dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện, mạch điện…, được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật về kết cấu, sản phẩm đó có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định của con người; hoặc

Sản phẩm dưới dạng chất (gồm đơn chất, hợp chất và hỗn hợp chất), ví dụ vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm…, được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật về sự hiện diện, tỷ lệ và trạng thái của các phần tử, có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định của con người; hoặc sản phẩm dưới dạng vật liệu sinh học, ví dụ gen, thực vật/động vật biến đổi gen…, được thể hiện bằng tập hợp các thông tin về một sản phẩm chứa thông tin di truyền bị biến đổi dưới tác động của con người, có khả năng tự tái tạo.

Quy trình hay phương pháp (quy trình sản xuất; phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, v.v.)

Được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định cách thức tiến hành một quá trìn, một công việc cụ thể được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về trình tự, thành phần tham gia, biện pháp, phương tiện thực hiện các thao tác nhằm đạt được mục đích nhất định.

Công dụng mới của một sản phẩm, hợp chất đã biết (New use)

Đối tượng này chỉ được chấp nhận tại một số quốc gia nhất định và còn gây nhiều tranh cãi.

Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế tại Trung Quốc

Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế ở Trung Quốc bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn đăng ký sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Phạm vi yêu cầu bảo hộ;
 • Bản vẽ sáng chế;
 • Lời cam kết của chủ đơn;
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền đăng ký sáng chế (nếu có);
 • Thư ủy quyền (cho đại diện sở hữu trí tuệ);
 • Giấy tờ chứng thực quyền ưu tiên (nếu có).

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký sáng chế phải được lập thành văn bản và ngôn ngữ là tiếng Trung.

Quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế ở Trung Quốc

Bước 1: Nộp đơn và kiểm tra sáng chế

Đối với chủ đơn nước ngoài không cư trú hoặc không có trụ sở tại Trung Quốc, đơn đăng ký sẽ không được nộp trực tiếp cho Cục Sở hữu trí tuệ Trung Quốc (CNIPA) mà phải thông qua một đại diện sở hữu công nghiệp hợp pháp để tiến hành nộp đơn.

Thẩm định viên của CNIPA sẽ tiến hành kiểm tra và quyết định xem sáng chế đăng ký có thỏa mãn các điều kiện về mặt hình thức đơn không. Chủ sở hữu sáng chế có thể nhờ các đại diện sở hữu trí tuệ để giúp mình trong việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký.

Bước 2: Thẩm định đơn

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ và phí đăng ký, Cục Sở hữu trí tuệ Trung Quốc sẽ tiến hành thẩm định đơn. Quá trình thẩm định sẽ kéo dài khoảng 2 năm. Nếu sau quá trình thẩm định mà Cục từ chối đơn thì chủ đơn có quyền trong một thời gian nhất định được chuẩn bị và gửi lại cho Cục công văn trả lời kết quả thẩm định nội dung và trong vòng một vài tháng, Cục sẽ tiến hành xem xét lại. Nếu Cục thấy công văn trả lời là hợp lý và được chấp nhận, thì Cục sẽ tiến hành cấp văn bằng bảo hộ sáng chế.

Tại Trung Quốc các giai đoạn thẩm định sáng chế trải qua các bước sau:

 • Giai đoạn thẩm định hình thức
 • Công bố đơn đăng ký sáng chế
 • Giai đoạn thẩm định nội dung: Trong vòng 3 năm kể từ ngày nộp đơn, người nộp đơn cần có yêu cầu thẩm định nội dung, nếu không thì đơn đưuọc coi là đã bị rút. CNIPA sẽ xem xét khả năng cấp độc quyền sáng chế của đối tượng do người nộp đơn đăng ký sáng chế nộp. Việc đánh giá sẽ xem xét liệu sáng chế có đáp ứng tiêu chuẩn về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp (tính hữu ích) hay không.

Thời gian thẩm định nội dung có thể được đẩy nhanh nếu như người nộp đơn bổ sung được Kết quả thẩm định sơ bộ của một tổ chức sở hữu trí tuệ khác đưa ra.

Bước 3: Cấp bằng độc quyền sáng chế

Căn cứ Điều 42 Luật Sáng chế 2020, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có hiệu lực 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Trong trường hợp quyền sáng chế đối với một sáng chế được cấp sau khi hết thời hạn bốn năm kể từ ngày nộp đơn và sau thời hạn ba năm kể từ ngày yêu cầu thẩm định nội dung đơn, và khi có yêu cầu của người được cấp bằng sáng chế, CNIPA sẽ kéo dài thời hạn bảo hộ sáng chế để bù đắp cho sự chậm trễ vô lý trong quá trình cấp bằng sáng chế, ngoại trừ sự chậm trễ vô lý do người nộp đơn gây ra.

Một số câu hỏi liên quan

Có thể nộp đơn đăng ký sáng chế tại Trung Quốc thông qua các hình thức nào?

Có thể nộp đơn đăng ký sáng chế tại Trung Quốc qua các hình thức dưới đây:

 • Nộp đơn xin cấp bằng sáng chế trực tiếp tại Trung Quốc. Người nước ngoài nộp đơn phải sử dụng cơ quan cấp bằng sáng chế để xử lý việc nộp đơn xin cấp bằng sáng chế.
 • Nộp đơn xin cấp bằng sáng chế lần đầu tiên ở nước ngoài (phải là Quốc gia Thành viên của Công ước Paris, chẳng hạn như các nước EU), sau đó nộp đơn xin cấp bằng sáng chế nộp đơn tại Trung Quốc trong vòng 12 tháng.
 • Nộp đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế theo Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT), lựa chọn Trung Quốc là một trong những tiểu bang được chỉ định.

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế ở Trung Quốc là bao giờ?

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế yêu cầu quyền ưu tiên với Cục Sở hữu trí tuệ Trung Quốc là 12 tháng kể từ ngày ưu tiên. Thời hạn trên không thể được gia hạn thêm.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế?

Bằng sáng chế ở Trung Quốc có hiệu lực trong hai mươi (20) năm kể từ ngày nộp đơn. Phí gia hạn hàng năm trong năm đầu tiên phải được thanh toán khi đăng ký sáng chế. Tất cả các khoản phí gia hạn hàng năm trong những năm tiếp theo phải được thanh toán trước trước ngày ngày nộp đơn hằng năm. Có thể thanh toán chậm sau thời gian gia hạn sáu (06) tháng với việc phải trả một khoản phụ phí tương ứng.

Khung thời gian của thủ tục đăng ký sáng chế là bao lâu?

 • Thời gian xử lý thủ tục đăng ký sáng chế trung bình ở Trung Quốc là 3 năm, tương ứng với thời hạn thẩm định nội dung.
 • Các sáng chế cũng có thể được bảo hộ dưới dạng giải pháp hữu ích ở Trung Quốc. Tuy nhiên, việc chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế thành giải pháp hữu ích và ngược lại là không khả thi.
 • Thời hạn bảo hộ tối đa của giải pháp hữu ích ở Trung Quốc là mười năm kể từ ngày nộp đơn.

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Trung Quốc của Luật Việt An

 • Tư vấn về vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký.
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích tại Trung Quốc.
 • Đại diện khách hàng tiến hành đăng ký sáng chế và theo dõi, phản hồi tiến trình xử lý đơn tại CNIPA;
 • Nhận văn bảng bảo hộ sáng chế và bàn giao cho khách hàng;
 • Tiến hành soạn hồ sơ xin gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ
 • Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với sáng chế được bảo hộ.

 Quý khách hàng có nhu đăng ký sáng chế tại Trung Quốc xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO