Thời hạn xử lý đơn đăng ký sáng chế

Sáng chế là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp nói riêng và quyền sở hữu trí tuệ nói chung. Để được xác lập quyền đối với sáng chế, tổ chức cá nhân cần tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ để được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế. Vậy khi nộp đơn đăng ký sáng chế, pháp luật quy định thời hạn xử lý đơn như thế nào? Sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp các quy định pháp lý liên quan đến thời hạn xử lý đơn đăng ký sáng chế.

Đăng ký sáng chế

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022;
 • Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Thông tư 23/2023/TT-BKHCN hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Sáng chế là gì?

Căn cứ khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới;
 • Có trình độ sáng tạo;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Giải pháp hữu ích là gì?

Khái niệm giải pháp hữu ích không được quy định cụ thể trong Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành nhưng có thể hiểu giải pháp hữu ích cũng là giải pháp kĩ thuật, có tính mới hơn so với trình độ kĩ thuật trên thế giới. Tuy nhiên, nó không cần đáp ứng về trình độ sáng tạo như sáng chế. Trên thực tế, các giải pháp kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu bảo hộ sáng chế đều được chủ đơn đăng ký bảo hộ dưới dạng giải pháp hữu ích để tạo ra độc quyền khai thác sử dụng.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Thời hạn xử lý đơn đăng ký sáng chế là gì?

Đơn đăng ký sáng chế được hiểu là việc tổ chức, cá nhân tiến hành nộp đơn đăng ký đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp bằng bảo hộ đối với sáng chế dưới dạng Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Thời hạn xử lý đơn đăng ký sáng chế được hiểu là là thời gian mà Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành xử lý đơn đăng ký sáng chế kể từ khi nộp đơn đến khi sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ hoặc bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Thời hạn xử lý đơn đăng ký sáng chế theo quy định pháp luật Việt Nam

Thời hạn thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế

Đây là việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ.

Theo quy định, thời hạn thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế là 01 tháng, kể từ ngày nộp đơn.

Trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo kết quả thẩm định hình thức với dự định từ chối chấp nhận đơn vì đơn không hợp lệ, khoảng thời gian để người nộp đơn phản hồi thông báo không tính vào thời hạn thẩm định hình thức. Khoảng thời gian này được hiểu là:

 • Thời gian từ ngày ra thông báo đến ngày người nộp đơn phản hồi thông báo; hoặc
 • Thời hạn ấn định trong thông báo, trong trường hợp người nộp đơn không phản hồi thông báo.

Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công báo sở hữu công nghiệp. Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị sửa đổi. Chủ đơn, đại diện chủ đơn tiến hành sửa đổi theo yêu cầu. Sau đó, tiến hành nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ.

Thời hạn công bố đơn đăng ký sáng chế

 • Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên;
 • Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.
 • Hình thức công bố: Trang website của Cục Sở hữu trí tuệ và Công báo Sở hữu công nghiệp.

Thời hạn thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

Thời hạn thẩm định nội dung đối với sáng chế không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

Khoảng thời gian để người nộp đơn phản hồi các thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ quy định tại các khoản 8 Điều 16, khoản 10 Điều 23, khoản 13 Điều 26 và khoản 7 Điều 30 của Thông tư 23/2023/TT-BKHCN không tính vào thời hạn thẩm định nội dung. Khoảng thời gian này được hiểu là:

 • Thời gian từ ngày ra thông báo đến ngày người nộp đơn phản hồi thông báo; hoặc
 • Thời hạn ấn định trong thông báo (kể cả được kéo dài theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP), trong trường hợp người nộp đơn không phản hồi thông báo.
 • Trong trường hợp người nộp đơn chủ động yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn, hoặc phản hồi thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ, thời hạn thẩm định nội dung được kéo dài thêm tương ứng với thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn hoặc giải trình của người nộp đối với sáng chế là không quá 06 tháng;

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký sáng chế. Trên cơ sở đó, đánh giá khả năng cấp văn bằng cho sáng chế mà chủ đơn đã đăng ký.

Thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

 • Trong thời hạn bốn mươi hai tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, người nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc bất kỳ người thứ ba nào đều có thể yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thẩm định nội dung đơn với điều kiện phải nộp phí thẩm định nội dung đơn.
 • Thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là ba mươi sáu tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên.
 • Trường hợp không có yêu cầu thẩm định nội dung nộp trong thời hạn quy định thì đơn đăng ký sáng chế được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

Thời hạn xử lý ý kiến phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

 • Trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, trong 09 tháng kể từ ngày đơn đăng ký sáng chế được công bố, bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ.
 • Trường hợp ý kiến phản đối đơn đăng ký sáng chế đáp ứng các yêu cầu theo quy định, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận và thông báo về ý kiến đó cho người nộp đơn, trong đó ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn trả lời bằng văn bản.
 • Sau khi nhận được ý kiến phản hồi của người nộp đơn trong thời hạn quy định, nếu xét thấy cần thiết, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về ý kiến phản hồi cho người phản đối và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người phản đối trả lời bằng văn bản về ý kiến phản hồi đó.

Lưu ý:

Thời hạn dành cho người nộp đơn trả lời ý kiến phản đối của người phản đối và thời hạn dành cho người phản đối phản hồi ý kiến của người nộp đơn không tính vào thời hạn dành cho Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện cấc thủ tục liên quan theo quy định.

Thời hạn thẩm định lại đơn đăng ký sáng chế

Thời hạn thẩm định lại đơn đăng ký sáng chế bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, cụ thể là không quá 12 tháng.

Đối với những vụ việc phức tạp cần phải được xác minh hoặc cần trưng cầu ý kiến chuyên gia thì thời hạn thẩm định lại có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu. Thời gian để người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn không được tính vào các thời hạn

Thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn

Thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sáng chế không vượt quá một phần ba thời gian thẩm định tương ứng với thời hạn thẩm định hình thức và thẩm định nội dung đơn. Thời gian để người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn không được tính vào các thời hạn thẩm định hình thức và thẩm định nội dung đơn.

Thời hạn cấp văn bằng bảo hộ

Sau khi chủ sáng chế đã thực hiện nộp lệ phí cấp văn bằng, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích trong khoảng thời gian từ 2-3 tháng kể từ ngày đóng lệ phí.

Dịch vụ đăng ký sáng chế  của Đại diện sở hữu công nghiệp Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về điều kiện của sáng chế, giải pháp hữu ích, đăng ký sáng chế;
 • Tiến hành thu thập hồ sơ, phân tích, đánh giá khả năng đăng ký sáng chế;
 • Đại diện nộp hồ sơ đăng ký và theo dõi tiến trình tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình làm thủ tục đăng ký sáng chế.

Trên đây là những quy định pháp luật liên quan đến xử lý đơn đăng ký sáng chế. Quý khách hàng có vấn đề thắc mắc hay có nhu cầu hỗ trợ pháp lý liên quan đến đăng ký nhãn hiệu cũng như đăng ký các đối tượng khác của quyền sở hữu công nghiệp, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO