Thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh tại tỉnh Thanh Hoá

Mục 1. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến
1 BKH-THA-271833 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Mức độ 4
2 BKH-THA-271834 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Mức độ 4
3 BKH-THA-271835 Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên Mức độ 4
4 BKH-THA-271884 Đăng ký thành lập công ty cổ phần Mức độ 4
5 BKH-THA-271885 Đăng ký thành lập công ty hợp danh Mức độ 4
6 BKH-THA-271886 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức độ 4
7 BKH-THA-271887 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức độ 4
8 BKH-THA-271888 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Mức độ 4
9 BKH-THA-271889 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Mức độ 4
10 BKH-THA-271890 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức độ 4
11 BKH-THA-271891 Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Mức độ 4
12 BKH-THA-271892 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức Mức độ 4
13 BKH-THA-271893 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước Mức độ 4
14 BKH-THA-271894 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế Mức độ 4
15 BKH-THA-271895 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Mức độ 4
16 BKH-THA-271896 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp Mức độ 4
17 BKH-THA-271897 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác Mức độ 4
18 BKH-THA-271898 Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích Mức độ 4
19 BKH-THA-271900 Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức độ 4
20 BKH-THA-271901 Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Mức độ 4
21 BKH-THA-271902 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần Mức độ 4
22 BKH-THA-271903 Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết Mức độ 4
23 BKH-THA-271904 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế Mức độ 4
24 BKH-THA-271905 Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức độ 4
24 BKH-THA-271907 Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức độ 4
26 BKH-THA-271908 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức độ 4
27 BKH-THA-271909 Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức độ 4
28 BKH-THA-271910 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Mức độ 4
29 BKH-THA-271911 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Mức độ 4
30 BKH-THA-271912 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức độ 4
31 BKH-THA-271913 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu  tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Mức độ 4
32 BKH-THA-271914 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức độ 4
33 BKH-THA-271915 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Mức độ 4
34 BKH-THA-271916 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Mức độ 4
35 BKH-THA-271917 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng Mức độ 4
36 BKH-THA-271918 Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần) Mức độ 4
38 BKH-THA-271919 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân Mức độ 4
39 BKH-THA-271920 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp Mức độ 4
40 BKH-THA-271921 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp Mức độ 4
41 BKH-THA-271922 Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp Mức độ 4
42 BKH-THA-271923 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp Mức độ 4
43 BKH-THA-271924 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp Mức độ 4
44 BKH-THA-271925 Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp Mức độ 4
45 BKH-THA-271926 Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Mức độ 4
46 BKH-THA-271927 Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Mức độ 4
47 BKH-THA-271928 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần Mức độ 4
48 BKH-THA-271929 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mức độ 4
49 BKH-THA-271930 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Mức độ 4
50 BKH-THA-271931 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn Mức độ 4
51 BKH-THA-271932 Thông báo tạm ngừng kinh doanh Mức độ 4
52 BKH-THA-271933 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Mức độ 4
53 BKH-THA-271934 Giải thể doanh nghiệp Mức độ 4
54 BKH-THA-271936 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Mức độ 4
55 BKH-THA-271937 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Mức độ 4
56 BKH-THA-271938 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Mức độ 4
57 BKH-THA-271939 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Mức độ 4
58 BKH-THA-271940 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Mức độ 4
  Mục 2. Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội  
STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến
59 BKH-THA-271601 Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Mức độ 4
60 BKH-THA-271602 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Mức độ 4
61 BKH-THA-271603 Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Mức độ 4
62 BKH-THA-271604 Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ Mức độ 4
63 BKH-THA-271605 Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ Mức độ 4
64 BKH-THA-271606 Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ Mức độ 4
65 BKH-THA-271607 Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội Mức độ 4
66 BKH-THA-271941 Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội Mức độ 4
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO