Thời hạn công bố đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

Sáng chế, giải pháp hữu ích muốn được bảo hộ thì cần phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong quá trình thẩm định, xử lý đơn đăng ký bảo hộ, đơn đăng ký sáng chế, giải pháp sẽ được công bố theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc xác định thời gian công bố đơn. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, Công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết thời hạn công bố đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích sau đây.

Sở hữu trí tuệ

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022;
 • Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Quyết định 3038/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sáng chế là gì?

Căn cứ khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ quy định sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Điều kiện bảo hộ sáng chế

Căn cứ khoản 1 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ, sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới.
 • Có trình độ sáng tạo.
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Giải pháp hữu ích là gì?

Khái niệm Giải pháp hữu ích không được quy định cụ thể trong Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành nhưng có thể hiểu giải pháp hữu ích cũng là giải pháp kĩ thuật, có tính mới hơn so với trình độ kĩ thuật trên thế giới. Tuy nhiên, nó không cần đáp ứng về trình độ sáng tạo như sáng chế. Mục đích của giải pháp hữu ích là tạo ra những sản phẩm nhằm cải tiến hoặc làm tăng thêm chức năng của các sáng chế đã có trước đó.

Điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích

Căn cứ khoản 2 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ, sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Công bố đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

Sáng chế, giải pháp hữu ích muốn được bảo hộ thì phải nộp đơn đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi tiếp nhận đơn và tiến hành thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, đơn hợp lệ sẽ được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp ( là nơi chứa đựng các văn bản, trong đó Cục Sở hữu Trí tuệ – cơ quan quản lí của Nhà nước về sở hữu công nghiệp, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các hoạt động xác lập, đình chỉ, hủy bỏ, đăng kí hợp đồng li-xăng đối với văn bằng bảo hộ) và công khai để bất kì bên thứ ba hoặc bên có quyền lợi liên quan có thể biết tới nội dung của đơn đăng ký sáng chế đó.

Đây được coi là cơ sở quan trọng để các bên thực hiện quyền nêu ý kiến và phản đối đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích. Bên thứ ba chỉ có thể thực hiện nêu ý kiến và phản đối sau khi đơn được công bố. Cụ thể:

 • Ý kiến của người thứ ba là thủ tục cho phép nhận ý kiến của công chúng đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, trên cơ sở đó, ra quyết định với các đơn đang thẩm định. Ý kiến của người thứ ba có thể được nộp kể từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày quyết định cấp văn bằng bảo hộ;
 • Ý kiến phản đối là thủ tục cho phép bên thứ ba thách thức hiệu lực của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, yêu cầu cơ quan nhà nước từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho sáng chế, giải pháp hữu ích. Phản đối đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích chỉ được phép thực hiện trong thời hạn 9 tháng kể từ ngày sáng chế được công bố.

Việc công bố đơn đăng ký sáng chế được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Thời hạn công bố đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

Việc công bố đơn đăng ký sáng chế được thực hiện theo quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích, cụ thể, được thực hiện sau khi khi thẩm định hình thức đơn đăng ký hợp lệ và diễn ra trước khi tiến hành thẩm định nội dung đăng ký. Vì vậy, để việc cấp văn bằng bảo hộ được đúng tiến độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia, nhà nước quy định thời công bố đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích phù hợp.

Căn cứ Điều 110 Luật Sở hữu trí tuệ, căn cứ quyết định số 3038/QĐ-BKHCN, thời hạn công bố đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích đối với từng loại đơn đăng ký được quy định cụ thể như sau:

 • Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ 19 (mười chín) kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên;
 • Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn;
 • Đơn đăng ký sáng chế mật do tính chất riêng nên không được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp. Trường hợp được giải mật, đơn đăng ký sáng chế mật đã được giải mật được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày được giải mật (Khoản 6 Điều 50 Nghị định 65/2023/NĐ-CP).

Một số câu hỏi liên quan đến công bố đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

Nội dung công bố đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích bao gồm những nội dung nào?

Nội dung công bố đơn là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ, kể cả đối với đơn tách được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, gồm các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ về mặt hình thức ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ (chuyển nhượng đơn, tách đơn, số đơn gốc của đơn tách…); bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có);

Ai có quyền được tiếp cận với thông tin trong đơn được công bố?

Mọi người đều có thể tiếp cận với các thông tin chi tiết về bản chất đối tượng nêu trong đơn được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp hoặc yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp các thông tin đó và phải nộp phí cung cấp thông tin theo quy định.

Dịch vụ đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích của Luật Việt An

 • Tư vấn, tra cứu, đánh giá khả năng sử dụng, đăng ký bảo hộ của sáng chế/ giải pháp hữu ích ở Việt Nam và nước ngoài;
 • Tra cứu không chính thức hoặc chính thức thông tin sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ – Chi phí độc lập;
 • Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ Sáng chế;
 • Theo dõi tiến trình xử lý đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Đại diện cho khách hàng trong toàn bộ quá trình xác lập quyền và phúc đáp công văn trao đổi với Cục Sở hữu trí tuệ về việc đăng ký sáng chế;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích.
 • Tư vấn và thực hiện dịch vụ duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Tư vấn và đánh giá khả năng vi phạm các quyền sáng chế đang được bảo hộ;
 • Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các sáng chế ở Việt Nam và ở nước ngoài.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về thời hạn công bố đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO