Thời hạn nộp lệ phí môn bài của chi nhánh

Doanh nghiệp không bị hạn chế về số lượng và vị trí thành lập chi nhánh tại Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi chi nhánh đều phải thực hiện việc nộp lệ phí môn bài hàng năm (ngoại trừ các trường hợp được miễn nộp theo quy định pháp luật hiện hành). Nắm bắt được xu hướng và luôn muốn trở thành đối tác đồng hành của các doanh nghiệp trong việc thành lập chi nhánh nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm mới 2024. Trong bài viết này, Đại lý thuế Việt An sẽ cùng Quý khách hàng tìm hiểu về một số thông tin liên quan đến thời hạn nộp lệ phí môn bài của chi nhánh.

Thuế doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý

 • Luật Quản lý thuế 2019;
 • Luật Tổ chức doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017;
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP;
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 91/2022/NĐ-CP;
 • Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 102/2021/NĐ-CP;
 • Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Nghĩa vụ nộp tờ khai và nộp lệ phí môn bài

Căn cứ vào khoản 5 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019 được hướng dẫn tại Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì việc nộp lệ phí môn bài và tờ khai lệ phí môn bài là nghĩa vụ bắt buộc đối với các đối tượng thuộc trường hợp phù hợp theo quy định của pháp luật bao gồm: Cá nhân kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, nhóm cá nhân, và các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp như chi nhánh có chức năng kinh doanh.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài đối với chi nhánh mới thành lập năm 2024

Căn cứ điểm c, khoản 1 điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài:

8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

 1. a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

[…]

 1. c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

 1. a) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
 2. b) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.”

Như vậy, các chi nhánh mới thành lập sẽ được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài. Nếu trường hợp doanh nghiệp không thuộc diện miễn thuế môn bài thì chi nhánh mới thành lập phải nộp thuế trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hoạt động.

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

Tại Khoản 1 Điều 10 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn nộp hồ sơ lệ phí môn bài trong các trường hợp sau đây:

 • Người nộp lệ phí môn bài thực hiện nộp hồ sơ và đóng lệ phí môn bài mới thành lập chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm.
 • Trừ trường hợp chi nhánh của Doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi miễn nộp lệ phí môn bài.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài của chi nhánh đã hoạt động

Tại khoản 9 Điều 18 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài trong các trường hợp sau đây:

 • Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
 • Chi nhánh của Doanh nghiệp sau khi Doanh nghiệp hết thời gian được hưởng ưu đãi miễn lệ phí môn bài thì khi kết thúc thời gian này (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.
 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Mức xử phạt khi chậm nộp lệ phí môn bài đối với chi nhánh

Tương tự như các nghĩa vụ về thuế khác, khi chậm nộp lệ phí môn bài, chi nhánh sẽ chịu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 13 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Thời gian chậm nộp Mức xử phạt
Nộp hồ sơ khai thuế môn bài trễ từ 01-05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ Cảnh cáo
Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
Khi có 1 trong các hành vi sau:

·       Từ 61 đến 90 ngày;

·       Từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

·       Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh thuế phải nộp;

·       Không nộp phụ lục kèm theo hồ sơ theo quy định pháp luật.

8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng
Từ 90 ngày trở lên, có phát sinh tiền nộp thuế nhưng đã kịp hoàn thành trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra. 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

Mức thuế, bậc lệ phí môn bài phải nộp năm 2024

Căn cứ Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, mức thu được quy định đối với chi nhánh như sau:

Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Loại hình tổ chức và vốn Mức thu lệ phí môn bài
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác. 1.000.000 đồng/năm.

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh chậm nộp tiền lệ phí môn bài sẽ bị tính mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Thủ tục nộp lệ phí môn bài trực tiếp

Qua việc nắm được mức xử phạt thì chủ doanh nghiệp đã nắm rõ được rủi ro pháp lý mà doanh nghiệp của minh gánh chịu khi chậm thực hiện nghĩa vụ đóng lệ phí môn bài đối với chi nhánh của công ty. Sau đây, Đại lý thuế Việt An sẽ hướng dẫn thủ tục thực hiện việc kê khai lệ phí môn bài trực tiếp với cơ quan thuế, cụ thể như sau:

 • Bước 1: Chủ thể nộp lệ phí môn bài cần in mẫu đơn số 01/LPMB Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và tiến hành điền các thông tin.
 • Chi nhánh cần chuẩn bị thêm Giấy ủy quyền trong trường hợp người đi nộp tờ khai này không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh bản chính hoặc bản sao y để cần trong trường hợp cán bộ cơ quan thuế có yêu cầu chứng minh.
 • Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ

Người đại diện của doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ đóng lệ phí môn bài tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với chi nhánh (Chi cục Thuế hoặc Cục thuế) tại địa phương chi nhánh hoạt động. (Quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

 • Bước 3: Tiến hành đóng lệ phí

Người đại diện của doanh nghiệp tiến hành đóng lệ phí tại một trong các cơ quan sau đây căn cứ vào khoản 1 Điều 56 Luật quản lý thuế năm 2019:

 • Kho bạc nhà nước;
 • Cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai lệ phí môn bài;
 • Thông qua các tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế;
 • Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Thủ tục nộp lệ phí môn bài trực tuyến

Nộp tại Cổng thông tin Chính phủ về thuế:

 • Bước 1: Đăng nhập vào trang web https://thuedientu.gdt.gov.vn
 • Chọn vào phần Khai thuế, Kê khai thuế trực tuyến.
 • Trong mục tờ khai, tiến hành chọn Lệ phí môn bài.
 • Bước 2: Tiến hành kê khai các thông tin
 • Bước 3: Tiến hành ký và nộp

Nộp tại phần mềm HTKK

 • Bước 1: Đăng nhập thông qua Mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Bước 2: Click vào mục Kê khai, Phí, Lệ phí, Chọn mẫu tờ khai (Lệ phí môn bài).
 • Bước 3: Tiến hành nhập các thông tin theo yêu cầu.
 • Bước 4: Bấm Ghi và xuất file với đuôi file có tên miền: .xml. và nộp trên hệ thống: https://thuedientu.gdt.gov.vn

Dịch vụ nộp thuế môn bài của Luật Việt An

 • Tư vấn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế môn bài cho chi nhánh và doanh nghiệp.
 • Soạn thảo và nộp tuân thủ đúng thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài.
 • Dịch vụ kế toán thuế thường xuyên cho doanh nghiệp sau khi thành lập.
 • Đại diện cho người nộp thuế làm việc với cơ quan thuế.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn thành lập công ty, kê khai thuế cho doanh nghiệp, dịch vụ kế toán thuế, kê khai thuế xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức pháp luật Thuế

  Tin tức pháp luật Thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO