Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký hiệu nhãn được hiểu cơ bản là các tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xác định các quyền độc quyền của mình đối với nhãn hiệu sản phẩm và dịch vụ của mình đang kinh doanh. Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, cùng với thời gian thủ tục kéo dài và các yếu tố khách quan, người nộp đơn không tránh khỏi sự thay đổi nội dung đã kê khai trong hồ sơ đăng ký. Qua bài viết này, Luật Việt An cung cấp những kinh nghiệm từ thực tế cho khách hàng liên quan đến thủ tục và hướng dẫn tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu.

Hồ sơ Đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022.
 • Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Nhu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Tại Việt Nam, khi đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn và đại diện của người nộp đơn phải thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu;
 • Bước 2: Thẩm định hình thức;
 • Bước 3: Công bố đơn hợp lệ (Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ);
 • Bước 4: Thẩm định nội dung;
 • Bước 5: Thông báo cấp Văn bằng bảo hộ hoặc dự định từ chối cấp Văn bằng bảo hộ;
 • Bước 6: Cấp Văn bằng bảo hộ (nếu đủ điều kiện cấp văn bằng).

Thời gian từ khi nộp đơn đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là khá lâu, trong khoảng thời gian này không tránh được các trường hợp sửa đổi thông tin tổ chức đứng tên (khi Công ty thay đổi tên) hoặc thay đổi địa chỉ, tên cá nhân đăng ký, bổ sung số điện thoại, địa chỉ email, bổ sung nhãn hiệu, … Do vậy, nhu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu là không nhỏ.

Việc sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu phải tuân theo các quy định về trình tự, thủ tục và yêu cầu của luật. Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu được quy định mới trong Nghị định 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 đã thay thế thủ tục và quy định trong Thông tư 01/2007/TT-BKHCN trước đó. Do vậy, quý khách khi thực hiện thủ tục này cần có sự tìm hiểu kỹ lưỡng các cập nhật và nên tìm đến sự hỗ trợ của các đại diện sở hữu công nghiệp hợp pháp tại Việt Nam.

Trong phần sau đây của bài viết, chúng tôi sẽ khái quát về các nội dung này theo quy định mới nhất hiện hành để thông tin tới quý khách.

Phạm vi tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Việc sửa đổi đơn phải được áp dụng trong các trường hợp và theo trình tự thủ tục luật định, và cần đáp ứng các yêu cầu sau để được chấp nhận:

 • Việc sửa đổi đơn đăng ký không được mở rộng phạm vi bảo hộ đối với nhãn hiệu như được thể hiện trong mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ đi kèm với nhãn hiệu;
 • Việc sửa đổi không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn
 • Phải bảo đảm tính thống nhất của đơn.

Các trường hợp sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Việc sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu có thể được thực hiện dựa trên cơ sở:

 • Người nộp đơn chủ động thực hiện;
 • Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu sửa đổi bằng thông báo bằng văn bản liên quan đến quá trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu.

Các nội dung có thể sửa đổi trong đơn đăng ký nhãn hiệu được quy định tại Điều 16 Nghị định 65/2023/NĐ-CP bao gồm:

Đối với đơn trong nước:

 • Tên, địa chỉ, mã quốc gia của người nộp đơn;
 • Thay đổi chủ đơn trên cơ sở thừa kế, thừa kế tài sản (khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, pháp nhân, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh) hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác;
 • Thu hẹp phạm vi sản phẩm dịch vụ của nhãn hiệu đã đăng ký;
 • Thu hẹp nhãn hiệu đã đăng ký;
 • Thay đổi hoặc hủy bỏ tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu trí công nghiệp được ủy quyền;
 • Sửa đổi đơn ban đầu trong trường hợp tách đơn đăng ký nhãn hiệu.

Đối với đơn Madrid:

 • Chỉ định sau (mở rộng lãnh thổ bảo hộ);
 • Sửa đổi tên, địa chỉ chủ sở hữu đăng ký quốc tế;
 • Thu hẹp giới hạn danh mục hàng hóa, dịch vụ;
 • Thay đổi đại diện;
 • Ghi nhận chuyển nhượng đăng ký quốc tế
 • Các trường hợp khác liên quan đến nội dung trong đơn đăng ký;

Thời hạn sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

 • Việc sửa đổi đơn đăng ký được người nộp đơn thực hiện trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn (nếu đơn đang trong giai đoạn thẩm định hình thức) hoặc trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu đơn đang trong giai đoạn thẩm định nội dung).
 • Thời gian để người nộp đơn sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu không được tính vào thời hạn thẩm định hình thức và thời hạn thẩm định nội dung.
 • Thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu không vượt quá một phần ba thời gian thẩm định tương ứng theo các quy định về thời hạn thẩm định hình thức (01 tháng) và thời hạn thẩm định nội dung (không quá 09 tháng).

Hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu trong nước

Căn cứ Điều 16 Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp,

 • Tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP);
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện sở hữu công nghiệp Luật Việt An);
 • Bản sao chứng từ nộp lệ phí;
 • Đối với yêu cầu sửa đổi nội dung đơn: 05 mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đáp ứng các quy định về hình thức.
 • Đối với yêu cầu sửa đổi sai sót về tên, địa chỉ, mã nước của người nộp đơn, người nộp đơn phải nộp kèm bản gốc hoặc bản sao có chứng thực chứng minh việc thay đổi đó, cụ thể là hoặc tài liệu pháp lý (bản sao có chứng thực) chứng minh việc thay đổi (quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ v.v…).
 • Đối với trường hợp sửa đổi đại diện sở hữu công nghiệp, người nộp đơn phải nộp tuyên bố thay đổi đại diện sở hữu công nghiệp.

Mẫu tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu trong nước

Tải về

Sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua hệ thống Madrid

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, các yêu cầu thực hiện sau khi Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam được cấp số đăng ký quốc tế có thể thực hiện trực tiếp với Văn phòng quốc tế hoặc thông qua cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Trường hợp nộp thông qua cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, người nộp đơn cần nộp các tài liệu sau đây:

 • Tờ khai yêu cầu theo Mẫu số 02 bằng tiếng Việt tại Phụ lục IIcủa Nghị định này;
 • 02 tờ khai tương ứng theo mẫu của Văn phòng quốc tế;
 • Văn bản ủy quyền bằng tiếng Việt (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);
 • Chứng từ nộp phí thẩm định sửa đổi, chuyển nhượng, gia hạn, mở rộng lãnh thổ, giới hạn danh mục hàng hóa, dịch vụ, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đăng ký quốc tế có nguồn gốc Việt Nam v.v…;
 • Đối với yêu cầu sửa đổi nội dung đơn: 05 mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đáp ứng các quy định về hình thức.
 • Các tài liệu khác có liên quan (nếu cần).

Mẫu tờ khai sửa đổi đơn Madrid đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Lưu ý trường hợp sửa đổi nhiều đơn

Người nộp đơn có thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn có cùng loại đối tượng quyền sở hữu công nghiệp trong một Tờ khai hoặc một văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Thủ tục xử lý yêu cầu sửa đổi

Sau khi tiếp nhận, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phải tiến hành:

 • Công bố các nội dung sửa đổi, bổ sung trong trường hợp yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin liên quan đến đơn hợp lệ về mặt hình thức ghi trong quyết định chấp nhận đơn hợp lệ; mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo;
 • Nội dung sửa đổi, bổ sung được thẩm định về mặt hình thức theo quy định tại Điều 109 của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật liên quan;
 • Tiến hành thẩm định lại nếu yêu cầu sửa đổi đơn được nộp sau khi có Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và nội dung sửa đổi liên quan đến mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý; hoặc Thay đổi người nộp đơn nhãn hiệu;
 • Thông báo chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 10 ngày đối với đơn đang ở giai đoạn thẩm định hình thức, 03 tháng đối với đơn đang ở giai đoạn thẩm định nội dung;

Phí sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định tại Nghị định 65/2023/NĐ-CP và Thông tư 263, người yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn phải nộp các loại phí sau đây:

 • Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho mỗi nội dung sửa đổi (trường hợp nộp phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp): 160.000 đồng;
 • Phí công bố thông tin sửa đổi, bổ sung đơn theo quy định nếu nội dung sửa đổi, bổ sung phải được công bố: 120.000 đồng;
 • Phí thẩm định lại (nếu thuộc trường hợp phải thẩm định lại theo quy định): 550.000 đồng;

Lưu ý: Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung phải thực hiện để khắc phục những sai sót do lỗi của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, người nộp đơn không phải nộp phí công bố.

Trên đây là nội dung liên quan đến Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu. Quý khách có nhu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký nhãn hiệu, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Các mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

  Các mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO