Xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid có chỉ định Việt Nam

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid ngày càng trở nên phổ biến. Các thành viên khác thuộc Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid muốn được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam thì sẽ phải nộp đơn Madrid có chỉ định Việt Nam, thì nhãn hiệu mới có khả năng được bảo hộ tại Việt Nam. Tuy vậy không phải chủ thể nào cũng biết việc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid có chỉ định Việt Nam được diễn ra như thế nào. Để trả lời cho câu hỏi này, công ty Luật Việt An sẽ đưa ra bài viết dưới đây.

Thỏa ước Madrid - Nghị định thư Madrid

Cơ sở pháp lý

  • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022;
  • Nghị định 65/2023/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ;

Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam

Căn cứ theo nội dung được quy định tại Khoản 14 Điều 3 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, đơn Madrid có chỉ định Việt Nam có thể được hiểu là đơn Madrid yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, có nguồn gốc từ các thành viên khác của Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid. Điều này cũng có nghĩa là đơn đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid có chỉ định Việt Nam là đơn Madrid có nguồn gốc từ các thành viên khác của Thỏa ước Madrid và có yêu cầu bảo hiệu nhãn hiệu tại Việt Nam.

Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam sẽ bao gồm một số đặc điểm được liệt kê như sau:

  • Đối tượng của Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam: là nhãn hiệu quốc tế được yêu cầu bảo hộ tại Việt Nam.
  • Chủ thể nộp đơn Madrid có chỉ định Việt Nam: Công dân thuộc các nước thành viên khác thuộc Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid;
  • Chủ thể bảo hộ nhãn hiệu quốc tế khi nộp đơn Madrid có chỉ định Việt Nam: đối với đơn Madrid có chỉ định Việt Nam thì Việt Nam sẽ là quốc gia quyết định xem xét xem có bảo hộ nhãn hiệu quốc tế tại Việt Nam hay không;
  • Mục đích nộp đơn Madrid có chỉ định Việt Nam: là để nhãn hiệu quốc tế đến từ các quốc gia khác là thành viên của Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid được bảo hộ tại Việt Nam.

Xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid có chỉ định Việt Nam

Quy trình đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid có chỉ định Việt Nam được pháp luật Việt Nam quy định tại Điều 27 Nghị định 65/2023/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ. Theo đó, đơn đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid có chỉ định Việt Nam sẽ được xử lý theo trình tự như sau:

  • Bước 1: Các công dân đến từ quốc gia thành viên thuộc Thỏa ước Madrid có mong muốn được bảo hộ nhãn hiệu quốc tế tại Việt Nam thì các công dân này phải nộp đơn Madrid có chỉ định Việt Nam.
  • Bước 2: Sau khi nhận được thông báo đến từ Văn phòng quốc tế liên quan đến vấn đề Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam, thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp các trách nhiệm phải tiếp nhận đơn để chuẩn bị tiến hành thẩm định nội dung đơn.
  • Bước 3: Trừ trường hợp được quy định tại Khoản 3 và Khoản 10 Điều 27 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, việc thẩm định nội dung Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp phải được tiến hành tương tự như đối với đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo thể thức quốc gia.
  • Bước 4: Kể từ ngày Văn phòng quốc tế ra thông báo về Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam, trong khoảng thời gian 12 tháng, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp phải đưa ra kết luận về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu xem liệu nhãn hiệu có thể được bảo hộ tại Việt Nam hay không.

Sau quá trình xem xét Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam như đã được liệt kê ở bên trên, thì có hai kết quả có thể xảy như sau:

  • Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam đáp ứng yêu cầu được chấp thuận và nhãn hiệu có khả năng được bảo hộ tại Việt Nam;
  • Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam không đáp ứng yêu cầu để được chấp thuận và nhãn hiệu không có khả năng được bảo hộ tại Việt Nam.

Trường hợp đáp ứng yêu cầu bảo hộ

Đối với trường hợp Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam hợp lệ, và nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp phải thực hiện các thủ tục được quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định 65/2023/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

  • Trước khi kết thức thời hạn 12 tháng kể từ ngày Văn phòng quốc tế ra thông báo về Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế tại Việt Nam.
  • Sau khi quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp phải ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp (Phần Nhãn hiệu đăng ký quốc tế).
  • Tiếp theo đó, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp phải gửi cho Văn phòng quốc tế để tuyên bố bảo hộ nhãn hiệu quốc tế tại Việt Nam.
  • Trong vòng 2 tháng kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định, thì quyết định trên phải được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Lưu ý: Phạm vi (khối lượng) bảo hộ được xác định dựa trên nội dung yêu cầu trong đăng ký quốc tế nhãn hiệu mà được Văn phòng quốc tế ghi nhận và cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận.

Cấp văn bằng bảo hộ

  • Trường hợp nhãn hiệu quốc tế được chấp nhận bảo hộ tại Việt Nam, thì kể từ ngày đăng ký quốc tế nhãn hiệu được chấp nhận bảo hộ, theo yêu cầu của chủ sở hữu nhãn hiệu, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp cấp giấy xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam với điều kiện người yêu cầu nộp phí, lệ phí theo quy định.
  • Kể từ ngày Đơn Madrid được Văn phòng quốc tế công bố trên Công báo đến trước ngày ra quyết định chấp nhận bảo hộ, hoặc đã kết thúc thời điểm 12 tháng kể từ ngày Văn phòng quốc tế ra thông báo liên quan đến Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam, thì tùy thuộc vào thời điểm nào sớm hơn, nếu người thứ ba có ý kiến đối với đơn này thì ý kiến này được coi là nguồn thông tin tham khảo trong quá trình xử lý đơn.

Trường hợp sửa đổi, bổ sung (một phần đơn đáp ứng yêu cầu bảo hộ)

Đối với trường hợp nhãn hiệu có một phần hoặc toàn bộ hàng hóa, dịch vụ không đáp ứng được điều kiện bảo hộ hoặc nhãn hiệu đáp ứng được điều kiện bảo hộ nhưng việc đăng ký quốc tế còn có sự thiếu sót, thì trình tự để xử lý đơn này sẽ được tiến hành như sau:

  • Trước khi kết thúc thời hạn 12 tháng kể từ ngày Văn phòng quốc tế ra thông báo về Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp phải ra thông báo tạm thời từ chối, và thông báo này phải nêu rõ nội dung và lý do dự định từ chối và gửi thông báo đó cho Văn phòng quốc tế.
  • Kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp gửi thông báo tạm thời từ chối đối với một phần hoặc toàn bộ hàng hóa, dịch vụ, trong vòng 3 tháng, người nộp đơn có quyền sửa chữa những thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Người nộp đơn khi sửa chữa những thiếu sót hoặc phản đối dự định từ chối của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thì việc này phải được thực hiện theo thủ tục như đối với đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo thể thức quốc gia, bao gồm cả quy định liên quan tới cách thức nộp đơn.

Trường hợp sửa đổi đạt yêu cầu

Trong trường hợp người nộp đơn sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu và/hoặc có ý kiến phản đối xác đáng đối với dự định từ chối một phần hoặc toàn bộ hàng hóa, dịch vụ thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp phải:

  • Ra quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế tại Việt Nam theo phạm vi (khối lượng) bảo hộ tương ứng đối với hàng hóa, dịch vụ mà đáp ứng được điều kiện bảo hộ;
  • Ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp (Phần Nhãn hiệu đăng ký quốc tế);
  • Gửi cho Văn phòng quốc tế tuyên bố bảo hộ sau thông báo tạm thời từ chối;
  • Kể từ ngày ra quyết định, trong vòng 2 tháng, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố quyết định của mình trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Trường hợp sửa đổi không đạt yêu cầu

Trong trường hợp người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa nhưng không đạt được yêu cầu bảo hộ, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng ý kiến phản đối này không xác đáng đối với dự định từ chối của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sẽ:

  • Đối với phần hàng hóa, dịch vụ đáp ứng được điều kiện bảo hộ thì sẽ vẫn được thực hiện các thủ tục tương tự như ra quyết định chấp nhận bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, gửi thông báo cho Văn phòng quốc tế tuyên bố bảo hộ, đăng tải quyết định trên Công báo Sở hữu công nghiệp;
  • Đối với phần hàng hóa, dịch vụ không đáp ứng được điều kiện bảo hộ thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định từ chối chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế tại Việt Nam và gửi cho Văn phòng quốc tế thông báo khẳng định từ chối bảo hộ.

Lưu ý: Liên quan tới vấn đề đăng ký quốc tế còn có thiếu sót, thì sự thiếu sót này có thể là vì thiếu quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, thiếu ảnh chụp hoặc hình vẽ thể hiện hình phối cảnh nhãn hiệu ba chiều,…

Như vậy, có thể thấy, việc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid có chỉ định Việt Nam là một việc vô cùng phức tạp. Vì thế, các cá nhân, tập thể khi có ý định muốn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu quốc tế tại Việt Nam theo Thỏa ước Madrid thì nên cân nhắc việc tìm đến sự hỗ trợ từ các chuyên gia có uy tín và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này như đội ngũ Luật sư, tư vấn viên của công ty Luật Việt An.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid của Luật Việt An

  • Đại diện khách hàng nộp đơn và theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid;
  • Tư vấn các điều kiện bảo hộ đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam;
  • Tư vấn, hỗ trợ theo dõi tiến trình xử lý đơn đăng ký của chủ thể nước ngoài theo Thỏa ước Madrid có chỉ định Việt Nam;
  • Đại diện khách hàng phản hồi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam;
  • Tư vấn hướng bổ sung, hoàn thiện đơn thiếu sót theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ.

Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc về xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid có chỉ định Việt Nam, xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

    Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

    Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

    Văn bản pháp luật

    Văn bản pháp luật

    Tư vấn pháp luật

    Tư vấn luật

    LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

    Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
    Tư vấn doanh nghiệp
    Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
    Tư vấn sở hữu trí tuệ
    Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
    Tư vấn đầu tư

    TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

    Hotline: 09 61 37 18 18
    (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
    Liên hệ qua Zalo
    Liên hệ qua Zalo
    Liên hệ Zalo 0961371818
    Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
    Dịch vụ kế toán thuế
    Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
    Tư vấn giấy phép
    Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
    Tư vấn hợp đồng

    TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

    Hotline: 09 61 57 18 18

    (Whatsapp, Zalo, Viber)
    hcm@vietanlaw.vn
    Skype IconSkype Chat

    Liên hệ qua Zalo
    Liên hệ qua Zalo
    Liên hệ Zalo 0961571818
    Liên hệ tư vấn
    Cảnh báo lừa đảo
    CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO