Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Đối với công ty cổ phần thì Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đây cũng là cơ quan có quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Vì họ nắm giữ cổ phần và được chia cổ tức hàng năm nên Đại hội đồng cổ đông có các quyền quyết định nhiều vấn đề quan trọng mang tính định hướng cho công ty như:

 • Thông qua định hướng phát triền của công ty;
 • Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
 • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
 • Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;
 • Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 • Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
 • Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 • Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
 • Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty.

Thông thường, Đại hội đồng cổ đông sẽ họp thường niên mỗi năm một lần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Thời gian: Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, nếu Hội đồng quản trị có đề nghị thì trong Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Nội dung:

 • Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
 • Báo cáo tài chính hằng năm;
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 • Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 • Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
 • Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp:

 • Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích công ty;
 • Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định pháp luật;
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có yêu cầu;
 • Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
 • Trường hợp khác nếu điều lệ công ty có quy định.

Thời hạn: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thì trong vòng 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định trong Điều lệ công ty có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông:

Thư mời họp phải được gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty và đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương, khi xét thấy cần thiết theo quy định của Điều lệ công ty.

Kèm theo thư mời họp là chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; phiếu biểu quyết; mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp. Nếu công ty có trang thông tin điện tử thì các nội dung kèm theo này có thể đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty và trong thư mời họp phải ghi rõ nơi và cách thức tải tài liệu.

Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Trường hợp không đủ tỷ lệ trên thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì trong vòng 20 ngày, cuộc họp lần thứ ba sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Quý Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và cần được tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hướng dẫn chi tiết nhất!

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Việt An

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0979 05 77 68

Mobile: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Yahoo Online

Mr Dong

Văn phòng tại TP. HCM

Mobile: 0966 83 66 08

Mobile: 0975 58 79 58

Email: saigon@luatvietan.vn

Skype Online

Hotline:

Vietnamese speaking: 0913 380 750 (Zalo, Viber, Whatsapp)

English speaking: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr.Alex Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp)

Tin tức doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi trụ sở văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Sau một thời gian thành lập và hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam, nhiều thương nhân nước ngoài sẽ có nhu cầu thay đổi địa chỉ của trụ sở...

Thay đổi diện tích đất sử dụng trong dự án đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, do nguồn vốn thay đổi hay thay đổi kế hoạch đầu tư, địa điểm đầu tư mà chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh...

Các bước thành lập công ty

Việt Nam đang được đánh giá là môi trường tốt để tiến hành khởi nghiệp. Với các quy định ngày càng cởi mở và thủ tục pháp lý ngày càng đơn giản...
Công ty tư vấn luật - Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: Bà Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370