Đăng ký nhãn hiệu tỉnh Tiền Giang

Đăng ký nhãn hiệu tỉnh Tiền Giang là một trong những thủ tục hành chính không bắt buộc các tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục này. Tuy nhiên nó lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc bảo hộ thương hiệu cho tổ chức cá nhân tại tỉnh Tiền Giang, công ty luật Việt An sẽ tư vấn cơ sở pháp lý cùng với trình tự thủ tục và những tài liệu cần thiết để tổ chức, cá nhân có thể thực hiện đăng ký nhãn hiệu một cách nhanh nhất.

Quyền đăng ký nhãn hiệu

Theo Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ (điều này được sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

3. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

4. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

5. Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

a) Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

b) Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.

6. Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

7. Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu:

1. Tài liệu tối thiểu

– 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đánh máy theo mẫu số: 04-NH Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN [Phần mô tả nhãn hiệu: mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt. Nếu nhãn hiệu có chứa chữ số không phải là chữ số ả-rập hoặc la-mã thì phải dịch ra chữ số ả-rập; phần Danh mục các hàng hoá/dịch vụ trong tờ khai phải được phân  nhóm phù hợp với bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ (theo Thoả ước Nice lần thứ 11)]

– 05 Mẫu nhãn hiệu kèm theo (mẫu nhãn hiệu kèm theo phải giống hệt mẫu nhãn hiệu dán trên tờ khai đơn đăng ký kể cả về kích thước và màu sắc. Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm. Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì tất cả các mẫu nhãn hiệu trên tờ khai và kèm theo đều phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ);

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu tối thiểu nêu trên, đơn đăng ký cần phải có thêm các tài liệu sau:

– Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận;

– Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

– Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

– Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương để đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

2. Các tài liệu khác (nếu có)

– Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn đăng ký nộp thông qua các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

– Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ có chứa các biểu tượng, cờ, huy hiệu của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế…);

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký;

– Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác;

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

3. Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký

– Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ và loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với nhãn hiệu nêu trong đơn;

– Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác theo quy định tại các điểm 7.3 và 7.4 của Thông tư  01/2007/TT-BKHCN thì phải được dịch ra tiếng Việt;

– Mọi tài liệu đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, theo phông chữ Times New Roman, chữ không nhỏ hơn cỡ 13, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn.

– Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;

– Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;

– Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa, không sữa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sữa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;

– Thuật ngữ dùng trong đơn phải thống nhất và là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam);

– Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.

4. Phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu

– Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

– Phí công bố đơn: 120.000VNĐ

– Phí tra cứu phục vụ TĐND: 180.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

– Phí tra cứu cho sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000VNĐ/01 sản phẩm, dịch vụ

– Phí thẩm định nội dung: 550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

– Phí thẩm định nội dung cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 120.000VNĐ/01 sản phầm, dịch vụ.

5. Thời hạn xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký nhãn hiệu được xem xét theo trình tự sau:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng

– Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

– Thẩm định nội dung: không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

6. Hình thức nộp đơn

Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

a) Hình thức nộp đơn giấy

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

– Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

(Lưu ý: Khi chuyển tiền phí, lệ phí đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn cần gửi hồ sơ qua bưu điện tương ứng đến điểm tiếp nhận đơn đó).

b) Hình thức nộp đơn trực tuyến

– Điều kiện để nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN.

– Trình tự nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo và gửi đơn đăng ký nhãn hiệu trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, sau khi hoàn thành việc khai báo và gửi đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, Hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp đơn Phiếu xác nhận nộp tài liệu trực tuyến. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến, người nộp đơn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong giờ giao dịch để  xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến và tài liệu kèm theo (nếu có) và nộp phí/lệ phí theo quy định. Nếu tài liệu và phí/lệ phí đầy đủ theo quy định, cán bộ nhận đơn sẽ thực hiện việc cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, nếu không đủ tài liệu và phí/lệ phí theo quy định thì đơn sẽ bị từ chối tiếp nhận. Trong trường hợp Người nộp đơn không hoàn tất thủ tục nộp đơn theo quy định, tài liệu trực tuyến sẽ bị hủy và Thông báo hủy tài liệu trực tuyến được gửi cho Người nộp đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

Các chủ nhãn hiệu được cấp bằng mới nhất năm 2021:

DANH SÁCH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CỦA TỈNH TIỀN GIANG
ĐƯỢC CÔNG BỐ TỪ 01/07/2021 ĐẾN HẾT 31/12/2021
STT Số bằng Tên nhãn Tỉnh Tên chủ bằng Địa chỉ
1 4-0388062 VIACOL – Ngày Mai Sẽ Khỏe TGG Công ty cổ phần Thiên Nhiên Việt Số 115 quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
2 4-0388396 Bài Bựa THE WEIRD GAME TGG Nguyễn Huy Cường Khu phố 3, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
3 4-0388446 pq, hình TGG Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức sự kiện Phú Quý Số 366A Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
4 4-0388455 GUANG YA ALUMINIUM, hình TGG Công ty TNHH nhôm Vĩnh Hưng Việt Nam Lô 129, 130, 131A khu công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
5 4-0388705 CT, hình TGG Công ty TNHH sản xuất chế biến nông sản Cát Tường Số 212, quốc lộ 50, ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
6 4-0389052 Kinte [Kình Thiên], hình TGG Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu công nghệ kỹ thuật Kình Thiên Việt Nam Lô 127A khu công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
7 4-0389776 Cục Hậu Cần Quân Khu 9 Trại Rắn Đồng Tâm, hình TGG Trung tâm nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu Quân Khu 9 ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
8 4-0390479 Tịnh Tâm TGG Trần Văn Nâu ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
9 4-0390481 BYE-CILOX TGG Công ty cổ phần dược thú y Cai Lậy Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
10 4-0390497 CL-ENRO TGG Công ty cổ phần dược thú y Cai Lậy Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
11 4-0390498 AMPICOLISTIN TGG Công ty cổ phần dược thú y Cai Lậy Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
12 4-0390499 ACIMOXYL TGG Công ty cổ phần dược thú y Cai Lậy Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
13 4-0390500 ANTIPARAVET TGG Công ty cổ phần dược thú y Cai Lậy Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
14 4-0390501 MEKOBENXIDE TGG Công ty cổ phần dược thú y Cai Lậy Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
15 4-0390502 MEKOCANXI TGG Công ty cổ phần dược thú y Cai Lậy Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
16 4-0390503 MEKOCOC TGG Công ty cổ phần dược thú y Cai Lậy Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
17 4-0390504 KAOMYCIN TGG Công ty cổ phần dược thú y Cai Lậy Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
18 4-0390505 SPECLINJECT TGG Công ty cổ phần dược thú y Cai Lậy Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
19 4-0390506 TERRAMYCIN 500 TGG Công ty cổ phần dược thú y Cai Lậy Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
20 4-0390698 LONGO TGG Công ty cổ phần LONGWAY ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
21 4-0390841 Dũng An Hợp Tác Xã Rau, Quả Long Thuận Thị Xã Gò Công – Tiền Giang, hình TGG Hợp tác xã rau quả Long Thuận, thị xã Gò Công ấp Thuận An, xã Long Thuận, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
22 4-0392028 Boardgame Học sinh Chân kinh PUPIL-SUTRA BOARDGAME TGG Nguyễn Huy Cường Khu phố 3, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
23 4-0392029 Boardgame 12 chòm sao TWELVE-CONSTELLATION BOARDGAME TGG Nguyễn Huy Cường Khu phố 3, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
24 4-0392030 Lớp học Siêu Kool CLASS OF THE SUPER COOL TGG Nguyễn Huy Cường Khu phố 3, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
25 4-0392226 TT THANH THANH TGG Nguyễn Thanh Bình Số 473, tổ 24, khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
26 4-0392454 Kool Fit, hình TGG Nguyễn Huy Cường Khu phố 3, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
27 4-0392923 BOARDGAME 12 Con Giáp, hình TGG Nguyễn Huy Cường Khu phố 3, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
28 4-0392979 T M M Tomi Mart, hình TGG Nguyễn Thị Trang ấp Mỹ Đa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
29 4-0393360 Chilli Queen 1992, hình TGG Nguyễn Thành Thi ấp Bình Long, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
30 4-0394060 MERCURISE TGG Công ty TNHH MTV thiết bị điện chiếu sáng Thiện Phát MERCURY ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
31 4-0394330 CL-FLODOXY TGG Công ty cổ phần Dược thú y Cai Lậy Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
32 4-0395357 N U Shop Since 2012, hình TGG Nguyễn Duy An Số 77 Võ Thanh Tâm, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
33 4-0395399 Kem Thảo Dược Đông Y Như Xuân, hình TGG Nguyễn Văn Tân 243/42B đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
34 4-0395730 CENTRAL PLAZA MY THO – VIETNAM, hình TGG Công ty trách nhiệm hữu hạn CENTRAL PLAZA Mỹ Tho Thiên Hộ 15B- 19 đường Ba Mươi Tháng Tư, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
35 4-0395756 Như Ngọc TGG Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Thanh Mỹ Tho Thửa đất số 2516, ấp Mỹ Thạnh, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
36 4-0396390 Huy Huyền CTY TNHH Một Thành Viên TT II Gạo Sạch Tách Màu Đạt Tiêu Chuẩn Cao, hình TGG Công ty TNHH một thành viên TT II Huy Huyền ấp khu phố Cầu Xéo, xã Hậu Thạnh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
37 4-0397044 BJ tokbokki TGG Mai Nhựt Trường 168A đường Gò Mè, ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
38 4-0397109 IWATSUKA, hình TGG Công ty TNHH WANT WANT VIETNAM Lô 23B, 25A, 29A, 30 khu công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
39 4-0398219 TIPHABOGA TGG Công ty cổ phần dược phẩm TIPHARCO Lô 08, 09 cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
40 4-0398381 PATHAPHI TGG Công ty TNHH RM GLOBAL 12A2 Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
41 4-0398567 Bò Tơ Nhân Phát Lẩu và Nướng, hình TGG Ngô Hoàng Nguyễn Đạt Vũ Linh ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
42 4-0399430 Thông Hằng TH, hình TGG Công ty TNHH một thành viên thương mại sản xuất Thông Hằng ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
43 4-0399463 Rồng Con, hình TGG Nguyễn Thành Nhân Khu phố 2, phường 5, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
44 4-0399485 LONGWAY TGG Công ty cổ phần LONGWAY ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
45 4-0399522 HKG Nông sản Việt TGG Công ty TNHH một thành viên sản xuất kinh doanh HK Green Số 668A, khu phố 6, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
46 4-0399546 Phước Lộc P L, hình TGG Công ty TNHH Phước Lộc Tiền Giang ấp Tân Phú 2, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
47 4-0400284 MISUKA TGG Lê Thị Tú Trinh Xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
48 4-0400320 Huy Huyền TT II 1, hình TGG Công ty TNHH một thành viên TT II Huy Huyền ấp khu phố Cầu Xéo, xã Hậu Thạnh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
49 4-0402164 BS BELSPORTS, hình TGG Phùng Đông Hưng 51/1A Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
50 4-0402523 QQ Gummies, hình TGG Công ty TNHH Want Want Vietnam Lô 23B, 25A, 29A, 30 khu công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
51 4-0402524 FROZEN, hình TGG Công ty TNHH Want Want Vietnam Lô 23B, 25A, 29A, 30 khu công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
52 4-0402525 Đóng Băng, hình TGG Công ty TNHH Want Want Vietnam Lô 23B, 25A, 29A, 30 khu công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
53 4-0402526 ĂN NHƯ KEM, hình TGG Công ty TNHH Want Want Vietnam Lô 23B, 25A, 29A, 30 khu công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
54 4-0403102 FARM Dinh Dưỡng Của Tự Nhiên, hình TGG Công ty TNHH nông trại Hưng Phát Số 319, tổ 14, ấp Lương Lễ, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
55 4-0403146 LANANH delano gelato, hình TGG Lê Quốc Anh ấp Tân Quí, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang
56 4-0403844 SHEKINA TGG Trần Thị Kim Chi ấp Long Trị, xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
57 4-0404207 Tiệp Thuận Phú Ngọc TGG Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú Ngọc ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
58 4-0404291 Huỳnh Anh Thảo Dược 100% Thiên Nhiên, hình TGG Đỗ Trung Tính ấp Đông Hòa, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
59 4-0404304 HD Ceuticals BY DERMATOLOGIST, hình TGG Công ty TNHH sản xuất – thương mại GSH ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
60 4-0404698 Sama, hình TGG Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Thành Số 108, 110 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
61 4-0404699 L B L, hình TGG Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Thành Số 108, 110 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Dịch vụ tư vấn luật tại tỉnh Tiền Giang

 • Tư vấn đầu tư: Xin giấy phép đầu tư, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Tiền Giang, tư vấn thành lập dự án, xin chủ trương đầu tư, đánh giá điều kiện đầu tư, chuyển nhượng dự án, thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư, thực hiện thủ tục vay vốn và các thủ tục cho nhà đầu tư tại tỉnh Tiền Giang thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài, thực hiện xin giấy phép lao động cho nhà đầu tư, cho người lao động nước ngoài tại tỉnh Tiền Giang.
 • Luật sư tư vấn doanh nghiệp: Tư vấn vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật doanh nghiệp: Xin cấp phép thành lập, xây dựng nội quy quản lý kinh doanh, thủ tục chuyển nhượng, thay đổi đăng ký kinh doanh, xử lý tranh chấp nội bộ công ty, giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp doanh nghiệp.
 • Luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ: Thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, hợp đồng Li-Xăng, hợp đồng Franchise.
 • Tư vấn pháp luật liên quan đến thương mại, thương mại quốc tế: Thành lập các tổ chức thương mại như công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại tỉnh Tiền Giang, tư vấn pháp luật và soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, xin giấy phép xuất nhập khẩu, và các thủ tục liên quan đến nhập khẩu hàng hoá, tư vấn các phương thức xúc tiến thương mại và các thủ tục liên quan đến khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày giới hiệu hàng hoá, hội trợ triển lãm thương mại, tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến các hoạt động trung gian thương mại cụ thể là đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá, đại lý thương mại. Tư vấn pháp luật liên quan đến một số hoạt động thương mại cụ thể: Gia công thương mại, đấu giá hàng hoá, đấu thầu hàng hoá, dịch vụ, dịch vụ logistic, quá cảnh hàng hoá và dịch vụ quá cảnh hàng hoá, dịch vụ giám định, cho thuê hàng hoá và nhượng quyền thương mại. Tư vấn các chế tài, xử lý giải quyết tranh chấp thương mại, xử lý các hành vi  vi phạm pháp luật về thương mại quốc tế.
 • Tư vấn pháp luật liên quan đến lĩnh vực dân sự: Tư vấn các vấn đề liên quan đến các giao dịch dân sự, các vấn đền liên quan đến đại diện dân sự như đại diện theo pháp luật, đại diện theo uỷ quyền, xác lập quyền sở hữu với tài sản. Tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật hợp đồng trong dân sự như nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, các biện pháp đảm bảo để thực hiện hợp đồng như cầm cố tài sản, thế chấp, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lưu, bảo lãnh, tín chấp, cầm giữ tài sản, trách nhiệm dân sự liên quan đến thực hiện  hợp đồng, các quy định liên quan đến chấm dứt hợp đồng. Tư vấn các vấn đề liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Tư vấn pháp luật dân sự liên quan đến thừa kế, thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, thanh toán và phân chia tài sản. Tư vấn các quy định pháp luật áp dụng quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Tư vấn các vấn đề liên quan đến tố tụng vụ án dân sự cụ thể xác định thẩm quyền của Toà án, tư vấn khởi khiện vụ án dân sự, dịch vụ luật sư đại diện cho đương sự làm việc và bảo vệ quyền, lợi ích liên quan cho các đương sự tại toà án, tham gia vào các giai đoạn tố tụng đại diện cho đương sự làm việc với các cơ quan có thẩm quyền thu thập chứng cứ và tài liệu để bảo vệ quyền và lợi ích cho đương sự tại Toà án.
 • Tư vấn pháp luật hình sự: Tư vấn và xác định người có hành vi vi phạm pháp luật hình sự, tư vấn pháp luật liên quan đến tội danh, quy định pháp luật liên quan đến xác định tội danh dựa trên các hành vị vi phạm, tư vấn xác định khung hình phạt. Đại diện cho người có hành vi phạm tội làm việc với cơ quan điều tra, viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố, và đại diện cho bị cáo tham gia và bào chữa cho bị cáo tại Toà án các cấp, cũng cơ quan thi hành án để bào chữa cho bị can, bị cáo không bị oan sai, đúng người, đúng tội, đúng hình phạt theo quy định của pháp luật hình sự.
 • Tư vấn pháp lĩnh vực chuyên sâu trong các trường hợp cụ thể: Pháp luật liên quan đến lao động, hôn nhân gia đình, pháp luật liên quan đến xây dựng, pháp luật nhà đất và bất động sản, cũng như các pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội và các lĩnh vực khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, xã hội như môi trường, an ninh trật tự, an ninh quốc phòng.
 • Dịch vụ kế toán thuế: Tư vấn và cung cấp các dịch liên quan đến kế toán thuế cho các tổ chức và cá nhân cụ thể thực hiện các thủ tục liên quan đến kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Các thủ tục liên quan đến kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như các thủ tục liên quan đến nghĩa vụ kê khai thuế cho các doanh nghiệp theo tháng, theo quý, theo năm và quyết toán thuế cho doanh nghiệp. Cũng như các nghĩa vụ thuế khi giải thể công ty, chuyển nhượng cổ phần, chuyền nhượng công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh tại tỉnh Tiền Giang.
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn luật tại tỉnh Tiền Giang

  Tư vấn luật tại tỉnh Tiền Giang

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO