Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là tỉnh thành có quy mô kinh tế lớn, lực lượng lao động dẫn đầu về số lượng và chất lượng của cả nước. Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh (FALMI), lực lượng lao động trong năm 2024 ước tính hơn 5,1 triệu người (trong đó lực lượng lao động nữ gần 2,4 triệu người, chiếm 46,29%). Lực lượng lao động ở khu vực thành thị hơn 4 triệu người (chiếm 78,45%), khu vực nông thôn là 1.102.252 người (chiếm 21,55%). Theo đó, nhân lực có nhu cầu để thực hiện dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Hồ Chí Minh là rất lớn. Đặc biệt các nhân sự có thu nhập cao, nhân sự có nguồn thu nhập phát sinh từ hai đơn vị trở lên.

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh

Dich vu ke toan thu nhap ca nha HCM

Các trường hợp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh

Theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Công văn 883/TCT-DNNCN hướng dẫn về đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, có 05 đối tượng là cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phải thực hiện trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế:

 • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán theo quy định thì phải trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm trên 50.000 đồng hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.
 • Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
 • Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.
 • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài và cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán chưa khấu trừ thuế trong năm thì cá nhân phải quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế, nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.
 • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế.

Thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh

 • Đối với tổ chức thực hiện kê khai: Chậm nhất là ngày 31/3/2024 đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công;
 • Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế: Chậm nhất là ngày 30/4/2024 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi có từ hai nguồn thu nhập trở lên

 • Cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả: Nếu cá nhân có thu nhập tính giảm trừ gia cảnh tại đơn vị chi trả này (tức nơi trả lương cho người có thu nhập).
 • Cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú: Nếu cá nhân có thu nhập không tính giảm trừ gia cảnh tại đơn vị chi trả nào hoặc tại thời điểm quyết toán không làm việc tại đơn vị nào.
 • Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Trường hợp cá nhân thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay thì cá nhân lập Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ tính thuế năm 2022 theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Hồ sơ cá nhân tự khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Bản sao các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.
 • Bản sao Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc Bản sao chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế trong trường hợp theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp.
 • Bản sao các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).
 • Tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử thì người nộp thuế sử dụng bản thể hiện của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử (bản giấy do người nộp thuế tự in chuyển đổi từ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gốc do tổ chức, cá nhân trả thu nhập gửi cho người nộp thuế).
 • Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc theo hướng dẫn (nếu tính giảm trừ cho người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán thuế đối với người phụ thuộc chưa thực hiện đăng ký người phụ thuộc).

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh

Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh

Cá nhân được hoàn thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp sau đây:

 • Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;
 • Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;
 • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân thông thường

 • Văn bản yêu cầu hoàn thuế;
 • Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế.

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa của tổ chức thực hiện cho người lao động

 • Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC;
 • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế;
 • Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập).

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa cá nhân tự nộp trực tiếp

 • Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.
 • Cơ quan thuế giải quyết hoàn căn cứ vào hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để giải quyết hoàn nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định.

Các bước thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Bước 1: Nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế đối với các trường hợp được hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế qua các hình thức sau:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế;
 • Gửi hồ sơ qua đường bưu chính;
 • Gửi hồ sơ điện tử qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan quản lý thuế.

Cơ quan thuế quản lý khoản thu tiếp nhận hồ sơ hoàn trả tiền nộp thừa;

Trường hợp hoàn trả tiền nộp thừa theo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn trả tiền nộp thừa;

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế thực hiện phân loại hồ sơ và thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang kiểm tra trước hoàn thuế nếu thuộc trường hợp theo quy định phải kiểm tra hoặc thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Các sai sót thường gặp về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

 • Cá nhân đã ủy quyền cho đơn vị chi trả quyết toán thay nhưng vẫn nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân riêng (tự nộp).
 • Cá nhân không đăng ký người phụ thuộc tại tổ chức chi trả nhưng nộp hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả.
 • Cá nhân kê khai không đúng như: Mẫu 02/QTT-TNCN số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu thu nhập không khai vào CT34 mà khai vào CT35. Thiếu thông tin mã số thuế người phụ thuộc trên mẫu 01-1/BK-QTT-TNCN và không cung cấp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc khác (không phải là cha mẹ, vợ chồng, con cái) khi có yêu cầu. Khia bổ sung số thuế phải nộp không khớp với bản giải trình khai bổ sung. Khai sai thông tin đã đăng ký như địa chỉ, tài khoản, thông tin cá nhân khác,…
 • Số liệu kê khai giữa cá nhân và đơn vị chi trả không khớp nhau, chênh lệch,…
 • Đơn vị chi trả chưa nộp thuế đã khấu trừ của cá nhân vào ngân sách hoặc cá nhân còn nợ tiền thuế/tiền chậm nộp tính đến ngày gửi hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại T.P Hồ Chí Minh của Đại lý thuế Việt An

 • Tư vấn cho khách hàng các quy định pháp luật thuế nói chung và pháp luật thuế thu nhập cá nhân nói riêng;
 • Tư vấn cho khách hàng các quy định và trình tự, thủ tục, hồ sơ về quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
 • Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi có sự ủy quyền của khách hàng, bao gồm: chuẩn bị, hoàn thiện và nộp hồ sơ quyết toán tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thực hiện dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trọn gói, dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân trọn gói tại Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
 • Thay mặt khách hàng sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trực tiếp làm việc với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu;
 • Thực hiện các dịch vụ liên quan đến quyết toán thuế khác khi khách hàng có nhu cầu.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Hồ Chí Minh, dịch vụ kế toán thuế tại Hồ Chí Minh xin vui lòng liên hệ Đại lý thuế Việt An để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời với chi phí hợp lý nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức

  Tin tức

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO