Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cả trong và ngoài nước làm ảnh hưởng tới tình hình sản xuất- kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Do đó, Chính phủ đã ban hành những chỉ thị về các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên ngành thực hiện Công văn số: 860/BHXH-BT về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đối tượng và điều kiện hỗ trợ tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội (quỹ hưu trí và tử tuất):

Doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, đảm bảo một trong những điều kiện như sau:

 • Số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh;
 • Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật BHXH năm 2014; các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội (quỹ hưu trí và tử tuất):

 • Thời gian áp dụng tính từ tháng doanh nghiệp có văn bản đề nghị và nộp hồ sơ đầy đủ với cơ quan BHXH đến tháng 6 năm 2020.
 • Trong trường hợp đến hết tháng 6 năm 2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì cơ quan BHXH Việt Nam sẽ xem xét, giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12 năm 2020.

Nội dung BHXH Việt Nam hỗ trợ tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội (quỹ hưu trí và tử tuất):

 • Hỗ trợ doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và không tính lãi theo quy định.
 • Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, BHXH Việt Nam không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng, hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm.
 • Hàng tháng đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
 • Kết thúc thời gian tạm dừng đóng (hết tháng 6/2020), kịp thời thông báo và đôn đốc doanh nghiệp đóng đủ các quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, bao gồm cả việc đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất của thời gian tạm dừng đóng trước đó.
 • Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo đúng quy định của pháp luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tránh lạm dụng, trục lợi.

Quy trình thực hiện thủ tục tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội (quỹ hưu trí và tử tuất)

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 • Đối với doanh nghiệp tạm dừng sản xuất kinh doanh, không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên:

Hồ sơ nộp Phòng Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội gồm:

 • Công văn đề nghị xác nhận đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (mẫu số 01a);
 • Danh sách lao động có mặt và danh sách lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc (mẫu số 02a).
 • Các hồ sơ liên quan khác để đối chiếu như:
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản chính (hoặc bản sao) giấy tờ liên quan đến việc doanh nghiệp tạm dừng sản xuất – kinh doanh;
 • Bảng chấm công;
 • Danh sách trả lương tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh và tại thời điểm có công văn đề nghị;
 • Các giấy tờ liên quan đến người lao động tạm thời nghỉ việc (thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ việc không lương, hưởng lương ngừng việc…).
 • Đối với doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất)

Hồ sơ nộp Phòng Tài chính – Kế hoạch hoặc Sở Tài chính gồm:

 • Công văn đề nghị xác nhận đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (mẫu số 01.b);
 • Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại (mẫu số 02.b);
 • Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại dịch bệnh (Mẫu số 02.c).
 • Hồ sơ bản sao các tài liệu liên quan khác gồm:
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Báo cáo tài chính, báo cáo kê khai thuế tại thời điểm gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại và gần nhất với thời điểm bị thiệt hại;
 • Hóa đơn chứng từ, hợp đồng mua bán hàng hóa và hồ sơ khác liên quan (tài liệu hủy hợp đồng, tiêu hủy tài sản…).

Bước 2:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, xác định và có văn bản trả lời Doanh nghiệp.

Bước 3:

Sau khi có văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp đảm bảo điều kiện quy định nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, gồm:

 • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK3-TS);
 • Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu D02-TS);
 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS);
 • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Bước 4:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trách nhiệm của doanh nghiệp khi thực hiện tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất:

 • Thực hiện lập hồ sơ nộp lên cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy trình quy định
 • Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, Doanh nghiệp vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
 • Doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian tạm dừng đóng.
 • Hết thời hạn tạm dừng đóng, doanh nghiệp tiếp tục đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo phương thức đã đăng ký và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật Bảo hiểm xã hội.

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Luật sư Đầu tư nước ngoài: 09 13 380 750

Luật sư Doanh nghiệp: 09 79 05 77 68

Luật sư Sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Dịch vụ kế toán - thuế: 09 888 567 08

Luật sư tư vấn Giấy phép: 0966 83 66 08

Tư vấn hợp đồng: 09 88 17 18 06

Email: saigon@luatvietan.vn

Dong Van Thuc Viet An home

Skype - Tiếng Việt

Hotline: 09 33 11 33 66 (Ms.Ha) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

English: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr. Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

Skype - English

Tin tức doanh nghiệp

Điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Điều kiện về doanh nghiệp xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng,

Các loại thuế cá nhân phải nộp khi cho thuê nhà

Cá nhân cho thuê nhà có phải nộp thuế không? Cách khai và nộp thuế như thế nào? Đại lý thuế Việt An chia sẻ quy định pháp lý và thủ tục như sau: Điều

Nhà đầu tư nước ngoài mở phòng khám bệnh chuyên khoa

Dân số Việt Nam hiện hơn 94 triệu người, đứng thứ 14 trên thế giới và là một nước đang phát triển, điều kiện kinh tế ngày càng được cải thiện nên

Tư vấn điều kiện hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử

Điều kiện để đưa 1 website vào sử dụng dưới hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử ? Thứ nhất, là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của

Thủ tục thành lập thành lập công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Một sản phẩm làm sao để đến được tay người tiêu dùng, một dịch vụ làm sao để đông đảo mọi người biết đến, điều đó phụ thuộc vào rất nhiều
CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Thông báo bộ công thương