Soạn thảo điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Pháp luật Doanh nghiệp được xây dựng để điều chỉnh các vấn đề cơ bản đối với mỗi loại hình kinh doanh. Tuy nhiên, các hình thức kinh doanh được thành lập dựa trên các mong muốn, điều kiện của các chủ sở hữu. Vì vậy, pháp luật cho phép các công ty xây dựng Điều lệ để điều chỉnh những quy định chung của pháp luật phù hợp với công ty có thể được hoạt động theo định hướng của chủ kinh doanh. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến việc soạn thảo điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Soạn thảo điều lệ

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật Doanh nghiệp. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật Doanh nghiệp.

Điều lệ công ty là gì?

Điều lệ công ty là bản thỏa thuận của các thành viên là chủ sở hữu công ty về các  vấn đề liên quan đến tổ chức hoạt động về tổ chức quản lí của công ty. Điều lệ của công ty được thông qua bởi chủ sở hữu hoặc cơ quan quyền lực nhất của công ty thông qua.

Điều lệ công ty được xây dựng dựa trên những yêu cầu cơ bản của Luật Doanh nghiệp và nhu cầu điều chỉnh riêng của chủ sở hữu.

Ngoài quy định của pháp luật thì Điều lệ chính là nội quy mà mọi thành viên trong công ty bắt buộc phải tuần theo trong quá trình hoạt động.

Quy định chung của pháp luật về Điều lệ công ty

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, trong nội dung của điều lệ công ty cần có các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Những nội dung cần lưu ý đối với điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Điều lệ cần đáp ứng được đầy đủ các vấn đề cơ bản Luật Doanh nghiệp quy định Điều lệ công ty và không được xâm phạm đến quyền và lợi ích của bên thứ ba.
 • Các điều khoản được ghi nhận trong Điều lệ phải được xây dựng trên sự thỏa thuận của thành viên Hội đồng thành viên và được Hội đồng thành viên thông qua.
 • Điều lệ của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được sử dụng để đăng kí doanh nghiệp cần phải bao gồm họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Ưu tiên áp dụng các quy định đã được quy định trong Điều lệ của Công ty để điều chỉnh các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty.
 • Điều lệ công ty được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc địa điểm khác tương ứng đã được ghi trong Điều lệ.

Một số câu hỏi liên quan đến việc soạn thảo điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Điều lệ công ty được soạn thảo vào thời điểm nào?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì Hồ sơ đăng kí thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ theo quy định.

Như vậy, trước khi công ty được thành lập (được Cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp), Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải soạn thảo Điều lệ của công ty để đáp ứng yêu cầu về Hồ sơ đăng kí thành lập.

Nội dung cơ bản cần có của Điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Nội dung cơ bản cần có của Điều lệ được quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi bổ sung năm 2022) quy định về Điều lệ của công ty như đã trình bày phía trên về quy định chung của pháp luật về Điều lệ Công ty.

Như vậy, không nằm ngoài phạm vi điều chỉnh, Điều lệ của công ty khi soạn thảo cần phải đáp ứng những nội dung cơ bản mà pháp luật yêu cầu.

Những thành viên nào cần có thông tin trong Điều lệ của công ty?

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, khi cá nhân hoặc tổ chức góp vốn vào công ty TNHH 2 thành viên sẽ trở thành thành viên công ty và là thành viên của Hội Đồng thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều lệ công ty là sự thỏa thuận của các đồng chủ sở hữu. Vì vậy, trong Điều lệ của công ty cần phải có đầy đủ thông tin của tất cả thành viên công ty, bao gồm: Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch.

Có được sử dụng các mẫu soạn thảo điều lệ công ty có sẵn không?

Luật Doanh nghiệp không quy định Điều lệ công ty phải do chính các thành viên công ty soạn thảo mà chỉ yêu cầu những quy định, điều khoản trong Điều lệ phù hợp với điều kiện của công ty, không trái luật và được thành viên công ty đồng thuận thông qua.

Vì vậy, các thành viên của công ty có thể sử dụng những mẫu soạn thảo có sẵn và điều chỉnh theo điều kiện, mong muốn của thành viên công ty.

Để soạn thảo được điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên là một vấn đề có phần hơi khó khăn đối với các chủ sở hữu doanh nghiệp, vì vừa phải đáp ứng được những điều kiện của pháp luật và phải thể hiện sự hài hòa về quyền lợi ích của các thành viên trong công ty. Nếu điều lệ công ty nhận được sự đồng thuận cao của các thành viên thì đây chính là một cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động tốt hơn bao giờ hết. Vì vậy, khi soạn thảo điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần phải chú ý đến nhiều yếu tố khác nhau.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc hỗ trợ soạn thảo điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, xin vui lòng liên hệ đến dịch vụ thành lập công ty của Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO