Thay đổi người nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Đối tượng của sở hữu công nghiệp liên quan đến sáng chế, giải pháp hữu ích, tức là giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật hay là kiểu dáng công nghiệp, tức là những sáng tạo mang tính thẩm mỹ xác định hình dáng bên ngoài của các sản phẩm công nghiệp. Sở hữu công nghiệp còn liên quan đến nhãn hiệu, chỉ dẫn thương mại, chỉ dẫn địa lý (chỉ dẫn nguồn gốc và tên gọi xuất xứ hàng hóa) cũng như liên quan đến quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Việc đăng ký sở hữu công nghiệp với các đối tượng này chính là bảo hộ uy tín của doanh nghiệp. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ tổng hợp những quy định về thay đổi người nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

Sở hữu công nghiệp

Cơ sở pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022;
 • Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định phí, lệ phí sở hữu công nghiệp;
 • Quyết định 2060/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quy định về quyền sở hữu công nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ thì quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Ví dụ: khi bạn mua một cái máy giặt về sử dụng, bạn có quyền sở hữu đối với cái máy giặt đó, bạn được quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt chiếc máy giặt nhưng vì chiếc máy giặt lại được sản xuất dựa trên rất nhiều các sáng chế với tư cách là đối tượng sở hữu công nghiệp cho nên bạn không được quyền sử dụng sáng chế về máy giặt đó nếu chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu sáng chế. Hay nói cách khác bạn có thể cho mượn, tặng cho hoặc bán lại cái máy giặt đó nhưng không được phép sản xuất máy giặt được bảo hộ vì đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ở đây không phải bản thân cái mặt giặt với tư cách là một vật, một tài sản hữu hình cụ thể mà đối tượng được bảo hộ là quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế về máy giặt.

Có thể sửa đổi người nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp không?

Sửa đổi tên người nộp đơn xảy ra trong hai trường hợp sau:

 • Có sự thay đổi, sai sót trong thông tin của người nộp đơn;
 • Thay đổi người nộp đơn do chuyển nhượng đơn;
 • Thay đổi người nộp đơn do thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Điều 115 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về sửa đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp thì:

 • Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có các quyền yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên của người nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.
 • Người yêu cầu thực hiện các thủ tục theo quy định, phải nộp phí và lệ phí.
 • Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp không được mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn, đồng thời phải bảo đảm tính thống nhất của đơn.

Hồ sơ yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Trong phạm vi bài viết, các yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn được áp dụng đối với đơn nộp trong nước, không áp dụng đối với đơn quốc tế (ví dụ: đơn Madrid đối với đăng ký nhãn hiệu).

Đối với trường hợp có sai sót, thay đổi trong thông tin người nộp đơn

Căn cứ Điều 16 Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp,

 • Tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP);
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện sở hữu công nghiệp Luật Việt An);
 • Bản sao chứng từ nộp lệ phí (nếu có);
 • Đối với yêu cầu sửa đổi nội dung đơn: 05 mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đáp ứng các quy định về hình thức.
 • Đối với yêu cầu sửa đổi sai sót về tên, địa chỉ, mã nước của người nộp đơn, người nộp đơn phải nộp kèm bản gốc hoặc bản sao có chứng thực chứng minh việc thay đổi đó, cụ thể là hoặc tài liệu pháp lý (bản sao có chứng thực) chứng minh việc thay đổi (quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ v.v…).
 • Đối với trường hợp sửa đổi đại diện sở hữu công nghiệp, người nộp đơn phải nộp tuyên bố thay đổi đại diện sở hữu công nghiệp.

Đói với thay đổi người nộp đơn do chuyển nhượng đơn

Căn cứ Điều 18 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, hồ sơ ghi nhận thay đổi người nộp đơn do chuyển nhượng đơn được thực hiện như sau:

 • Yêu cầu ghi nhận việc chuyển nhượng đơn làm theo Mẫu số 05 tại Phụ lục II của Nghị định 65/2023/NĐ-CP;
 • Tài liệu chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) phải có các nội dung chủ yếu gồm tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng; số đơn được chuyển nhượng hoặc thông tin đủ để xác định đơn đó;
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp);
 • Yêu cầu ghi nhận thay đổi do chuyển nhượng nhiều đơn của cùng một người nộp đơn có thể được thực hiện trong cùng một tờ khai, với điều kiện phải nộp phí thẩm định theo quy định tương ứng với số lượng đơn được yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng;
 • Yêu cầu ghi nhận thay đổi do chuyển nhượng đơn được xử lý như yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn theo quy định tại Điều 16 Nghị định 65/2023/NĐ-CP. Trường hợp yêu cầu ghi nhận thay đổi do chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, đơn đăng ký nhãn hiệu phải được thẩm định lại và công bố nội dung chuyển nhượng. Người yêu cầu phải nộp phí thẩm định đơn và phí công bố theo quy định.
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện sở hữu công nghiệp Luật Việt An);

Đối với trường hợp thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Việc ghi nhận thay đổi người nộp đơn do thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được thực hiện theo yêu cầu trên cơ sở thừa kế, kế thừa tài sản khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách pháp nhân, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác. Thủ tục yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn trong các trường hợp này được quy định tại Điều 18 Nghị định 65/2023/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp này thì người nộp đơn phải chủ động thực hiện sau khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận đơn hợp lệ, kể cả thay đổi về đại diện hợp pháp tại Việt Nam. Thủ tục yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn trong các trường hợp này được thực hiện như thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn theo quy định tại Điều 16 của Nghị định quy định đối với trường hợp có sai sót, thay đổi trong thông tin người nộp đơn.

Cách thức nộp hồ sơ yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn sở hữu công nghiệp

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận đơn.

 • Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp đến Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Xử lý đơn

 • Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo ghi nhận thay đổi người nộp đơn và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp nếu đơn đã được chấp nhận hợp lệ;
 • Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối ghi nhận thay đổi người nộp đơn, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối ghi nhận thay đổi người nộp đơn.

Nơi tiếp nhận hồ sơ

 • Trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ;
 • Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Phí, lệ phí

 • Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn: 160.000 đồng.
 • Phí công bố chuyển nhượng đơn: 120.000 đồng.
 • Phí sửa đổi, bổ sung đơn: 160.000 đồng.
 • Phí công bố sửa đổi, bổ sung đơn: 120.000 đồng.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay tìm hiểu kỹ hơn về thay đổi người nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nói riêng và tìm hiểu thêm về đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nói chung, đăng ký sáng chế, đăng ký nhãn hiệu nói riêng xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO