Thời gian công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Với sự phát triển hiện nay, việc cải tiến các mẫu mã, hình dáng bên ngoài của sản phẩm, tạo ra những kiểu dáng mới là một xu thế tất yếu. Việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ nhằm xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mà còn để khai thác những giá trị mà tài sản trí tuệ này mang lại. Sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp những thông tin pháp lý liên quan đến thời gian công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Kiểu dáng công nghiệp

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022;
 • Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Thông tư 263/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp; được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 31/2020/TT-BTC, Thông tư 63/2023/TT-BTC;
 • Thông tư 23/2023/TT-BKHCN hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Khái niệm kiểu dáng công nghiệp

Theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022 thì kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này và nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng của sản phẩm hoặc sản phẩm phức hợp.

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới. Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.
 • Có tính sáng tạo. Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là thủ tục hành chính được Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành, nói cách khác đây chính là việc chủ sở hữu tiến hành nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ để được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền cho kiểu dáng công nghiệp.

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu chung quy định tại Điều 100, 103 của Luật Sở hữu trí tuệ, Phụ lục I của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 21 của Thông tư 23/2023/TT-BKHCN.

Thời gian công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thởi điểm công bố

Trong quá trình thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, sau khi đơn được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ, đơn đăng ký sẽ được thẩm định về mặt hình thức cụ thể là đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn. Kết thúc giai đoạn thẩm định về hình thức, nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đáp ứng các yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và được công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Như vây, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp sau khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn đăng ký hợp lệ.

Thời hạn công bố

 • Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn không có yêu cầu công bố muộn hoặc có yêu cầu công bố muộn nhưng đơn được chấp nhận hợp lệ sau khi hết thời gian người nộp đơn yêu cầu công bố muộn;
 • Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có thể được công bố vào thời điểm muộn hơn theo yêu cầu của người nộp đơn tại thời điểm nộp đơn nhưng không quá 07 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Trong trường hợp người nộp đơn yêu cầu công bố muộn và đơn được chấp nhận hợp lệ trước khi hết thời gian người nộp đơn yêu cầu công bố muộn, đơn sẽ được công bố vào tháng tiếp theo của tháng kết thúc thời hạn yêu cầu công bố muộn.

Thời hạn công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp so với thời gian công bố đơn đăng ký các quyền sở hữu công nghiệp khác được quy định như sau:

Loại đơn đăng ký Thời hạn công bố đơn đăng ký
Đơn đăng ký nhãn hiệu 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ.

Đơn đăng ký nhãn hiệu chưa được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận hợp lệ được công khai ngay sau khi được tiếp nhận

Đơn đăng ký sáng chế Tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên.

Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ.

Có thể được công bố vào thời điểm muộn hơn theo yêu cầu của người nộp đơn tại thời điểm nộp đơn nhưng không quá bảy tháng kể từ ngày nộp đơn.

Đơn đăng ký thiết kế bố trí 02 ttháng kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ.
Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ

Lệ phí công bố

Người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải nộp phí công bố đơn theo quy định.

Phí công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xếp vào nhóm phí công bố, đăng bạ thông tin sở hữu công nghiệp nên căn cứ Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 31/2020/TT-BTC, Thông tư 63/2023/TT-BTC, thì phí công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là 120.000 đồng. Nếu có trên 1 hình, từ hình thứ hai trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình là 60.000 đồng.

Lưu ý, theo quy định mới tại Thông tư 63/2023/TT-BTC thì từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, lệ phí công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp áp dụng mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC.

Nội dung công bố

Nội dung công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp gồm các thông tin liên quan:

 • Đơn hợp lệ về mặt hình thức ghi trong quyết định chấp nhận đơn hợp lệ (bao gồm cả số quyết định và ngày quyết định)
 • Các thông tin liên quan đến kiểu dáng công nghiệp:
 • Tên, quốc tịch của tác giả kiểu dáng công nghiệp;
 • Các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ (tách đơn, số đơn gốc của đơn tách v.v.);
 • Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;
 • Số phương án yêu cầu bảo hộ;
 • Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp;
 • Các thông tin khác (nếu có).

Nội dung công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp so với nội dung công bố đơn đăng ký của các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp khác có điểm giống nhau là đều bao gồm các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ về mặt hình thức ghi trong quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. Ngoài ra, còn có những thông tin khác biệt như sau:

Loại đơn đăng ký Nội dung công bố
Đơn đăng ký nhãn hiệu Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ (chuyển đổi đơn, tách đơn, số đơn gốc của đơn tách v.v.); phân loại quốc tế hàng hóa, dịch vụ; và các thông tin khác (nếu có); quy chế sử dụng (đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận).
Đơn đăng ký sáng chế Tên, quốc tịch của tác giả sáng chế; các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ (chuyển đổi đơn, tách đơn, số đơn ban đầu của đơn tách/đơn chuyển đổi v.v.); bản tóm tắt sáng chế; hình vẽ đặc trưng kèm theo bản tóm tắt (nếu có); ngày yêu cầu thẩm định nội dung (nếu có); ngày yêu cầu công bố sớm (nếu có); phân loại quốc tế sáng chế; và các thông tin khác (nếu có).
Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp Tên, quốc tịch của tác giả kiểu dáng công nghiệp; các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ (tách đơn, số đơn gốc của đơn tách v.v.); bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp; số phương án yêu cầu bảo hộ; phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp; và các thông tin khác (nếu có).
Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý Tóm tắt tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và tên sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; và các thông tin khác (nếu có).

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp của Công ty Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Hỗ trợ tổng hợp hồ sơ, soạn thảo hồ sơ để tiến hành thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Đại diện cho khách hàng, nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng, giải quyết thắc mắc trong tiến trình làm thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn pháp luật, hỗ trợ các dịch vụ pháp lý sau khi được cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ dịch vụ liên quan đến đăng ký kiểu dáng công nghiệp cũng như đăng ký các đối tượng khác của quyền sở hữu công nghiệp, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO