Văn phòng điều hành dự án BCC

Pháp luật nước ta hiện nay quy định các nhà đầu tư nước ngoài khi muốn đầu tư kinh doanh vào Việt Nam có thể lựa chọn một trong số các hình thức đầu tư khác nhau như: thành lập tổ chức kinh tế, mua một phần vốn góp của tổ chức kinh tế, đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) hoặc thực hiện các dự án đầu tư. Tuy nhiên, khu các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư theo hợp đồng thì cần lập văn phòng điều hành tại Việt Nam. Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ trình bày những nội dung pháp lý có liên quan đến văn phòng điều hành dự án BCC.

Đối tác đầu tư

Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
 • Nghị định số 122/2021/NĐ–CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Thế nào là hợp đồng BCC?

 • Theo quy định tại khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020, Hợp đồng hợp tác kinh doanh (hay còn gọi là hợp đồng BCC – Business Cooperation Contract) là hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh để phân chia lợi nhuận hoặc sản phẩm theo quy định của luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.
 • Chủ thể của hợp đồng BCC là các tổ chức và cá nhân là nhà đầu tư, bao gồm cả các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước thuộc quyền sở hữu nhà nước hoặc tư nhân, tùy thuộc vào quy mô của dự án và nhu cầu của các nhà đầu tư mà không có giới giạn về số lượng chủ thể trong hợp đồng BCC.

Các quy định về hợp đồng BCC

Theo Điều 27 Luật Đầu tư năm 2020 đầu tư theo hợp đồng BCC được quy định:

 • Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự;
 • Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với các nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các quy định tại Luật Đầu tư năm 2020.
 • Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên tự thỏa thuận.
 • Địa điểm đặt văn phòng điều hành thực hiện dự án đầu tư là cơ sở xác định Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Điều 39 Luật Đầu tư).

Quyền và nghĩa vụ của văn phòng điều hành trong hợp đồng BCC

 • Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam để thực hiện hợp đồng;
 • Được sở hữu và sử dụng con dấu;
 • Được mở tài khoản;
 • Được tuyển dụng và ký hợp đồng lao động;
 • Tiến hành các hoạt động kinh doanh khác trong phạm vi và nghĩa vụ được quy định tại hợp đồng và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập văn phòng điều hành.

Quy định về thành lập văn phòng điều hành

Yêu cầu và điều kiện thực hiện việc đăng ký thành lập văn phòng điều hành

Theo quy định tại Điều 23 Luật Đầu tư 2020, Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện các thủ tục theo quy định và phải thuộc các trường hợp sau đây:

 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài (trường hợp tổ chức kinh tế đó là công ty hợp danh);
 • Có tổ chức kinh tế quy định tại tại điểm a khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư năm 2020 nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a Điều 23 nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên.

Hồ sơ thành lập

Theo Điều 49 Luật Đầu tư năm 2020 quy định về việc thành lập văn phòng điều hành trong hợp đồng BCC đối với nhà đầu tư nước ngoài. Hồ sơ đăng ký thành lập bao gồm:

 1. Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm:
 • Tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Tên, địa chỉ văn phòng điều hành;
 • Nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động văn phòng điều hành;
 • Họ, tên, nơi cư trú, chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước hoặc Hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành;
 1. Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;
 2. Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành;
 3. Bản sao hợp đồng BCC.

Lưu ý: Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành thực hiện theo mẫu A.I.6 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. Cơ quan thực hiện là Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án.

Trình tự thực hiện đăng ký thành lập văn phòng điều hành

 • Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án BCC tại sở Kế hoạch và Đầu tư nơi có dự định đặt văn phòng điều hành.
 • Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành trong hợp đồng BCC cho nhà đầu tư nước ngoài. Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập trong 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành

Hồ sơ chấm dứt

Theo Điều 50 Luật Đầu tư năm 2020 quy định việc chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. Hồ sơ chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành gồm:

 • Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành (trường hợp chấm dứt hoạt động trước thời hạn);
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
 • Danh sách người lao động, quyền và lợi ích đã được giải quyết;
 • Xác nhận của cơ quan thuế về nghĩa vụ hoàn thành thuế;
 • Xác nhận của cơ quan bảo hiểm về việc hoàn thành nghĩa vụ bảo hiểm xã hội;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản sao hợp đồng BCC.

Thủ tục thực hiện chấm dứt

Yêu cầu và điều kiện để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động là trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư theo trình tự:

 • Bước 1: Khi có quyết định việc chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài phải gửi hồ sơ thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành.
 • Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành dự án trong hợp đồng BBC. Thời hạn giải quyết trong 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Chế tài xử phạt khi vi phạm các quy định về hoạt động văn phòng điều hành dự án trong hợp đồng BCC

Theo khoản 2 Điều 15 và khoản 1 Điều 17 Nghị định số 122/2021/NĐ – CP của Chính phủ: Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đã quy định về chế tài xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đối với một trong những hành vi sau:

 • Không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư hoặc báo cáo không đúng theo thời hạn quy định;
 • Báo cáo thiếu trung thực về hoạt động đầu tư;
 • Không gửi hồ sơ thông báo cho cơ quan đăng ký nơi đặt văn phòng điều hành trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành dự án trong hợp đồng BCC;
 • Không thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày quyết định ngừng hoạt động dự án đầu tư;
 • Không thông báo hoặc gửi quyết định về việc chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành dự án trong hợp đồng BCC cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động đầu tư với các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020.

Ở mức cao hơn, luật quy định phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đối với hành vi thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nhưng không đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành.

Dịch vụ thành lập văn phòng điều hành dự án BCC của Luật Việt An

 • Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục thành lập, chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành dự án trong hợp đồng BCC
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập, chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành dự án BCC
 • Hỗ trợ về mặt pháp lý các vấn đề liên quan đến đăng ký thành lập, chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành dự án hợp đồng BCC

Quý khách hàng có thắc mắc hoặc có nhu cầu về mặt pháp lý liên quan đến văn phòng điều hành dự án trong hợp đồng BCC, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO