09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư vốn nước ngoài

Hoạt động giám sát đánh giá đầu tư là hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước đối với hoạt động đầu tư. Khi tiến hành hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư cần phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Hiện này nhiều nhà đầu tư còn băn khoăn trong việc thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư vốn nước ngoài. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho quý khách một vài thông tin về báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư vốn nước ngoài.

Báo cáo dự án đầu tư

Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020;
 • Luật Xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung năm 2020.
 • Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;
 • Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

Dự án đầu tư là gì?

Dán đầu tư chính là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau được kế hoạch hóa nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đã định bằng việc tạo ra các kết quả cụ thể trong một thời gian nhất định, thông qua việc sử dụng các nguồn lực xác định. Đồng thời, dự án đầu tư còn là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý, cấp phép đầu tư. Dự án đầu tư còn là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án. Và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục chủ đầu tư quyết định đầu tư và tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án.

Thế nào là giám sát, đánh giá đầu tư?

Theo quy định tại Nghị định 29/2021/NĐ-CP, giám sát đầu tư là hoạt động theo dõi, kiểm tra đầu tư. Giám sát đầu tư gồm: giám sát chương trình, dự án đầu tư và giám sát tổng thể đầu tư. Đánh giá dự án đầu tư bao gồm: đánh giá ban đầu, đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn, đánh giá kết thúc, đánh giá tác động và đánh giá đột xuất.

Trong đó báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư vốn nước ngoài

Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư vốn nước ngoài là gì?

Pháp luật nước ta ban hành các văn bản pháp luật quy định về việc giám sát, đánh giá dự án đầu tư nhằm mục đích để nắm được tình hình, tiến độ của các dự án đầu tư. Đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư là đánh giá định kỳ được tiến 6 tháng, cả năm nhằm nắm được tình hình dự án trong quá trình dự án hoạt động

Pháp luật nước ta có ban hành mẫu báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư là một biểu mẫu quan trọng của quá trình thực hiện việc giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

Căn cứ pháp lý nghĩa vụ báo cáo kết thúc trong từng loại dự án

Điều 100 Nghị định 29/2021/NĐ – CP quy định về việc các chủ thể bao gồm: Chủ chương trình, chủ đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công; Nhà đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công; Nhà đầu tư thực hiện dự án PPP; Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác; Nhà đầu tư các dự án đầu tư ra nước ngoài phải lập báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư.

Nội dung mẫu báo cáo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư đối với dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công

Báo cáo cần trình bày các nội dung sau:

Thông tin về dự án Tình hình thực hiện dự án Tự nhận xét, đánh giá Kiến nghị
Tên dự án;

Chủ đầu tư;

Tổ chức tư vấn lập dự án;

Mục tiêu của dự án;

Quy mô, công suất;

Nội dung đầu tư chính/các hạng mục đầu tư chính;

Địa điểm dự án;

Diện tích sử dụng đất;

Hình thức quản lý dự án;

Các mốc thời gian về dự án: Số, ngày phê duyệt quyết định đầu tư; Thời gian thực hiện dự án: Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc;

Tổng mức đầu tư;

Nguồn vốn đầu tư

Tình hình thực hiện dự án bao gồm các nội dung sau:

Tình hình tiến độ thực hiện dự án cụ thể công tác lập TKKT, công tác GPMB và tái định cư, công tác đấu thầu, công tác thực hiện hợp đồng ….

Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng

Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân của dự án

Chất lượng công việc đạt được: Mô tả chất lượng công việc đã đạt được tương ứng với các giá trị khối lượng công việc trong từng giai đoạn đã được nghiệm thu và thanh toán.

Các chi phí khác liên quan đến dự án

Các biến động ljiên quan đến quá trình thực hiện dự án

Đối với công tác quản lý dự án báo cáo các nội dung sau:

Kế hoạch triển khai thực hiện:  Nêu ra kế hoạch tổng thể từng giai đoạn công tác quản lý dự án để đạt được tiến độ yêu cầu

Kế hoạch chi tiết các nội dung quản lý thực hiện dự án: Mô tả kế hoạch chi tiết của từng giai đoạn đối với thành phần công việc liên quan đến giai đoạn quản lý thực hiện dự án

Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu

Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án

Đối với tình hình xử lý, phản hồi thông tin báo cáo các nội dung sau:

Đảm bảo thông tin báo cáo bao gồm tính chính xác, trung thực của thông tin báo cáo

Xử lý thông tin báo cáo bao gồm việc xử lý các thông tin báo cáo kịp thời kể từ khi chủ đầu tư nhận được báo cáo để phản hồi kịp thời, tránh gây hậu quả bất lợi cho dự án.

Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh cụ thể nêu ra các kết quả đạt được thông qua quá trình đã xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Thứ nhất, tình hình thực hiện dự án;

Thứ hai, công tác quản lý dự án;

Thứ ba, tình hình xử lý, phản hồi thông tin.

 

Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)

Chủ thể nộp báo cáo, nơi nộp báo cáo

Chủ thể nộp báo cáo: nhà đầu tư, tổ chức kinh tế nộp báo cáo.

Nơi nộp: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.

Nội dung mẫu cáo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư đối với các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Chủ thể nộp báo cáo, nơi nộp báo cáo

Theo quy định tại Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP và Thông tư 50/2022/TT-BGTVT  thì:

 • Chủ thể nộp báo cáo: nhà đầu tư.
 • Nơi nộp: Bộ Giao thông vận tải

Nội dung mẫu báo cáo

Thông tin về dự án Tình hình thực hiện dự án Kiến nghị
Tên dự án;

Chủ đầu tư;

Tổ chức tư vấn lập dự án;

Mục tiêu của dự án;

Quy mô, công suất;

Nội dung đầu tư chính/các hạng mục đầu tư chính;

Địa điểm dự án;

Diện tích sử dụng đất;

Hình thức quản lý dự án;

Các mốc thời gian về dự án: Số, ngày phê duyệt quyết định đầu tư; Thời gian thực hiện dự án: Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc;

Tổng mức đầu tư;

Quyết định đầu tư: số, ngày, tên cơ quan phê duyệt.

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư trong đó: Vốn nhà nước tham gia Dự án; Tổng vốn đầu tư (vốn chủ sở hữu, vốn vay);

Phương án tài chính:

Thông tin về doanh nghiệp dự án: Tên doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (số, ngày cấp, tên cơ quan cấp); Vốn điều lệ; Người đại diện theo pháp luật.

Tiến độ thực hiện dự án: nêu kết quả thực hiện các công việc chính của dự án; ước khối lượng thực hiện trong kỳ, luỹ kế từ đầu năm, từ đầu dự án và so sánh với kế hoạch.

Tình hình huy động vốn cho dự án, đây là mục quan trọng cần nêu cụ thể bởi qua đó đánh giá khả năng thực hiện dự án: nêu kết quả huy động vốn để thực hiện dự án trong kỳ theo các nguồn vốn (vốn chủ sở hữu; vốn vay; huy động hợp pháp khác và vốn nhà nước tham gia dự án); lũy kế từ đầu năm và từ đầu dự án; so sánh với kế hoạch.

Tình hình giải ngân bao gồm: giải ngân vốn đầu tư trong kỳ; luỹ kế giá trị giải ngân từ đầu năm và từ đầu dự án theo các nguồn vốn; so sánh với kế hoạch.

Công tác thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản.

Tình hình thực hiện các nội dung tại hợp đồng dự án.

Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có).

Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý, những khó khăn của dự án

Nội dung mẫu báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

Báo cáo cần trình bày các nội dung sau:

Thông tin về dự án Tình hình thực hiện dự án Kiến nghị
Thông tin nhà đầu tư: Tên; địa chỉ trụ sở, số điện thoại, địa chỉ email; số vốn góp và tỷ lệ vốn góp

Tổ chức kinh tế: Tên doanh nghiệp; các thông tin để giao dịch (địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại, địa chỉ email…); đăng ký kinh doanh (số, ngày, nơi cấp); thông tin về người đại diện theo pháp luật; Vốn điều lệ; vốn pháp định (nếu có)

Dự án đầu tư: tên dự án: địa điểm thực hiện; văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có); diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô; tổng vốn đầu tư, nguồn vốn; thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án; các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có); các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

 

Thứ nhất, tiến độ thực hiện dự án và tiến độ thực hiện mục tiêu của dự án:

Tiến độ chuẩn bị dự án;

Tình hình giao đất;

Tiến độ xây dựng cơ bản (nếu có);

Tiến độ mua máy móc thiết bị, lắp đặt, vận hành chạy thử (nếu có);

Tiến độ thực hiện các hạng mục, phân kỳ đầu tư (nếu có);

Tiến độ hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ;

Tiến độ thực hiện các mục tiêu đầu tư.

Thứ hai, tến độ góp vốn đầu tư, vốn điều lệ, vốn pháp định (nếu có):

Tiến độ góp vốn;

Nguồn vốn.

Thứ ba, việc thực hiện các quy định về các vấn đề liên quan:

Về việc sử dụng đất và các nguồn tài nguyên khác;

Về các yêu cầu bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ;

Việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các dự án thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Việc đáp ứng các quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

Thứ tư, tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư (nếu có)

Thứ năm, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án (nếu có).

Báo cáo cần nêu ra được kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có).

 

Chủ thể nộp báo cáo, nơi nộp báo cáo

Chủ thể nộp báo cáo: nhà đầu tư, tổ chức kinh tế nộp báo cáo.

Nơi nộp: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.

Thời hạn nộp báo cáo

Theo quy định tại Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP thì thời hạn nộp báo cáo là:

 • Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo;
 • Gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau;
 • Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình dự án.

Trên đây là những tư vấn của Luật Việt An về báo cáo giám sát, đánh định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư vốn nước ngoài, nếu quý khách có như cầu làm báo cáo giám sát, đánh định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư vốn nước ngoài, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO