09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư sử dụng vốn nước ngoài

Hoạt động giám sát đánh giá đầu tư là hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước đối với hoạt động đầu tư. Khi tiến hành hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư cần phải thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư sử dụng vốn nước ngoài. Vậy phải báo cáo như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho quý khách một vài thông tin về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư cần phải thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư sử dụng vốn nước ngoài.

Báo cáo đánh giá dự án đầu tư

Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020;
 • Luật Xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung năm 2020.
 • Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;
 • Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư trước khi sử dụng vốn nước ngoài là gì?

Pháp luật nước ta ban hành các văn bản pháp luật quy định về việc giám sát, đánh giá dự án đầu tư nhằm mục đích để nắm được tình hình, tiến độ của các dự án đầu tư. Báo cáo giám sát và đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư là một tài liệu chứa thông tin, dữ liệu và đánh giá liên quan đến việc điều chỉnh một dự án đầu tư. Bản báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư được sử dụng để thông báo, thuyết phục và cung cấp thông tin cho các bên liên quan, bao gồm chủ đầu tư, các cơ quan quản lý, nhà đầu tư, và các bên có quyền quyết định về việc điều chỉnh dự án.

Nội dung mẫu báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài

Căn cứ Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT thì mẫu báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài được quy định trong hai trường hợp là giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu từ công và báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư sử dụng sử dụng nguồn vốn khác cụ thể:

Dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công

Thông tin về dự án

Đầu tiên, báo cáo cần ghi rõ các thông tin về dự án bao gồm:

 • Tên dự án;
 • Chủ đầu tư;
 • Tổ chức tư vấn lập dự án;
 • Mục tiêu của dự án;
 • Quy mô, công suất;
 • Nội dung đầu tư chính/các hạng mục đầu tư chính;
 • Địa điểm dự án;
 • Diện tích sử dụng đất;
 • Hình thức quản lý dự án;
 • Các mốc thời gian về dự án;
 • Số, ngày phê duyệt quyết định đầu tư;
 • Thời gian thực hiện dự án: Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc;
 • Tổng mức đầu tư;
 • Nguồn vốn đầu tư;
Tình hình thực hiện dự án

Báo cáo chi tiết về toàn bộ quá trình thực hiện dự án đến thời điểm xin điều chỉnh dự án (về khối lượng, giá trị thực hiện, giải ngân từng hạng mục đầu tư…).

Nội dung và lý do điều chỉnh

Báo cáo cần tập trung vào các nội dung sau đây:

 • Căn cứ pháp lý điều chỉnh dự án;
 • Nêu rõ các nội dung chính của việc điều chỉnh dự án, các thành phần của dự án được điều chỉnh;
 • Nêu rõ các lý do, nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan dẫn đến phải điều chỉnh dự án (trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án).

Sau khi nêu rõ nội dung và lý do điều chỉnh thì báo cáo cần đánh giá lại hiệu quả dự án điều chỉnh từ đó đưa ra kiến nghị.

Kiến nghị

Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có).

Chủ thể nộp báo cáo, nơi nộp báo cáo

Chủ thể nộp báo cáo: nhà đầu tư, tổ chức kinh tế nộp báo cáo.

Nơi nộp: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.

Dự án đầu tư sử dụng sử dụng nguồn vốn khác (trong đó có vốn nước ngoài)

Thông tin về dự án

Đầu tiên, báo cáo cần ghi rõ các thông tin về dự án bao gồm các dữ liệu sau:

 • Thông tin nhà đầu tư: Tên; địa chỉ trụ sở, số điện thoại, địa chỉ email; số vốn góp và tỷ lệ vốn góp
 • Tổ chức kinh tế: Tên doanh nghiệp; các thông tin để giao dịch (địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại, địa chỉ email…); đăng ký kinh doanh (số, ngày, nơi cấp); thông tin về người đại diện theo pháp luật; Vốn điều lệ; vốn pháp định (nếu có)
 • Dự án đầu tư: tên dự án: địa điểm thực hiện; văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có); diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô; tổng vốn đầu tư, nguồn vốn; thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án; các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có); các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).
Tình hình thực hiện dự án

Báo cáo chi tiết về toàn bộ quá trình thực hiện dự án đến thời điểm xin điều chỉnh dự án về khối lượng, giá trị thực hiện, giải ngân từng hạng mục đầu tư….

Nội dung và lý do điều chỉnh

Báo cáo cần tập trung vào các nội dung sau đây:

 • Căn cứ pháp lý điều chỉnh dự án;
 • Nêu rõ các nội dung chính của việc điều chỉnh dự án, các thành phần của dự án được điều chỉnh;
 • Nêu rõ các lý do, nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan dẫn đến phải điều chỉnh dự án trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án.

Sau khi nêu rõ nội dung và lý do điều chỉnh thì báo cáo cần đánh giá lại hiệu quả dự án điều chỉnh từ đó đưa ra kiến nghị.

Kiến nghị

Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có).

Chủ thể nộp báo cáo, nơi nộp báo cáo

Chủ thể nộp báo cáo: nhà đầu tư, tổ chức kinh tế nộp báo cáo.

Nơi nộp: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.

Nghĩa vụ báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư

Điều 100 Nghị định 29/2021/NĐ – CP quy định về việc các chủ thể bao gồm: Chủ chương trình, chủ đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công; Nhà đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công; Nhà đầu tư thực hiện dự án PPP; Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác; Nhà đầu tư các dự án đầu tư ra nước ngoài phải lập báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư.

Thời hạn nộp báo cáo, nơi nộp báo cáo và chủ thể nộp báo cáo

Theo quy định tại Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP thì thời hạn nộp báo cáo là:

 • Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo;
 • Gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau;
 • Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình dự án.

Báo cáo sẽ do nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và nộp báo cáo.

Nơi nộp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thành phần hồ sơ thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư

Căn cứ vào quy định tại Điều 39 của Nghị định 29/2021/NĐ-CP thì quy trình và tài liệu liên quan đến việc thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư cụ thể như sau:

Thứ nhất, hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư của chủ đầu tư bao gồm:

 • Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư: Đây là văn bản giải thích về lý do và cơ sở của việc điều chỉnh dự án đầu tư, cần nêu rõ các thông tin về dự án ban đầu, những yếu tố cần điều chỉnh, và mục tiêu của việc điều chỉnh.
 • Báo cáo nghiên cứu khả thi Điều chỉnh: Báo cáo này sẽ chứa các thông tin về các điểm thay đổi trong dự án, tác động của điều chỉnh đối với khả năng thực hiện và hiệu quả của dự án, cũng như đánh giá về tính khả thi của việc thực hiện các điều chỉnh.
 • Báo cáo giám sát, đánh giá Điều chỉnh dự án đầu tư: Báo cáo này sẽ tập trung vào việc giám sát quá trình điều chỉnh dự án, đánh giá tiến độ và kết quả của việc thực hiện điều chỉnh.
 • Tài liệu khác có liên quan: Trong trường hợp có các tài liệu khác liên quan đến việc điều chỉnh dự án, như các tài liệu về pháp lý, tài chính, quản lý, sẽ được đính kèm trong hồ sơ.

Thứ hai, hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư của cơ quan chủ quản:

 • Tờ trình Thủ tướng Chính phủ: Đây là văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản gửi lên Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh dự án đầu tư, bao gồm các lý do và cơ sở của việc điều chỉnh.
 • Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư: Đây là văn bản của cơ quan chủ quản giải thích về các điểm thay đổi trong dự án và tác động của chúng, cũng như các biện pháp kiểm soát và quản lý trong quá trình thực hiện điều chỉnh.
 • Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh: Tương tự như báo cáo của chủ đầu tư, báo cáo này sẽ đánh giá khả năng thực hiện và hiệu quả của việc điều chỉnh.
 • Báo cáo giám sát, đánh giá Điều chỉnh dự án đầu tư: Cũng tương tự, báo cáo này sẽ tập trung vào việc theo dõi tiến độ và kết quả của việc điều chỉnh.

Thứ ba, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ của Hội đồng thẩm định nhà nước:

 • Tờ trình Thủ tướng Chính phủ: Cơ quan chủ quản sẽ gửi toàn bộ hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh dự án lên Thủ tướng Chính phủ để xem xét và quyết định.
 • Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư: Giống như ở các cơ quan trước đó, tờ trình này cũng sẽ nêu rõ các điểm điều chỉnh và tác động của chúng.
 • Báo cáo nghiên cứu khả thi Điều chỉnh: Đánh giá về khả năng thực hiện và hiệu quả của việc điều chỉnh.
 • Báo cáo giám sát, đánh giá Điều chỉnh dự án đầu tư: Báo cáo theo dõi và đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện điều chỉnh.

Quá trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư sẽ bao gồm các bước chuẩn bị hồ sơ, gửi hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện thẩm định tại Hội đồng thẩm định nhà nước, và cuối cùng Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét và quyết định về việc điều chỉnh dự án.

Trên đây là những tư vấn của Luật Việt An về báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư sử dụng vốn nước ngoài, nếu quý khách có như, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO