Dịch vụ kế toán thuế Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

Bạn đang muốn tìm dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp của bạn tại Quận 7, Thành phố Hồ Chi Minh (Sài Gòn). Liên hệ Đại lý Thuế Việt An tại Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp sau khi thành lập (Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) thì doanh nghiệp phải làm các thủ tục liên quan đến thuế. Doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh ổn định cũng lựa chọn sử dụng dịch vụ kế toán thuế bởi nó là một trong những lựa chọn thông minh và là giải pháp tối ưu để giảm chi phí và tối ưu bộ máy cho doanh nghiệp khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng phổ biến trên địa bàn Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Nhằm đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn Quận 7. Đại lý thuế Việt An cung cấp dịch vụ kế toán thuế trên các địa bàn sau của Quận 7. Tp. Hồ Chi Minh.

Đơn vị hành chính Quận 7:

Quận 7 có 10 phường trực thuộc, bao gồm: Bình Thuận, Phú Mỹ, Phú Thuận, Tân Hưng, Tân Kiểng, Tân Phong, Tân Phú, Tân Quy, Tân Thuận Đông và Tân Thuận Tây. Đại lý Thuế Việt An cung cấp dịch vụ kế toán thuế cho các doanh nghiệp và cá nhận tại:

 • Dịch vụ kế toán thuế tại Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 • Dịch vụ kế toán thuế tại Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 • Dịch vụ kế toán thuế tại Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 • Dịch vụ kế toán thuế tại Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 • Dịch vụ kế toán thuế tại Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 • Dịch vụ kế toán thuế tại Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 • Dịch vụ kế toán thuế tại Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 • Dịch vụ kế toán thuế tại Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 • Dịch vụ kế toán thuế tại Phường Tân Thận Đông Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 • Dịch vụ kế toán thuế tại Phường Tân Thận Tây Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Các doanh nghiệp trên địa bàn các phường thuộc quận 7 có như cầu về dịch vụ kế toán, dịch vụ đăng ký thuế, kê khai thuế liên hệ Đại lý Thuế Việt An tại Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 0961675566.

Dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp tại Quận 7, TP. Hồ Chí Minh:

Dịch vụ kế toán thuế dành cho doanh nghiệp mới thành lập:

Các doanh nghiệp mới đươc thành lập trên địa bàn quận 7 sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện luôn các thủ tục liên quan đến đăng ký và kế khai cũng như nộp thuế. Để đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ liên quan đến thuế theo quy đinh.

 • Nộp tờ khai lệ phí môn bài, nộp thuế môn bài;
 • Đăng ký trao đổi thông tin với cơ quan thuế;
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng, đăng ký nộp thuế điện tử;
 • Thông báo phát hành hóa đơn;
 • Đăng ký phương pháp khấu trừ thuế, khấu hao tài sản cố định.
 • Thay mặt doanh nghiệp làm việc trực tiếp với cơ quan Thuế….
 • Giải trình với cơ quan thuế các phát sinh của doanh nghiệp;
 • Xây dựng hồ sơ thuế, sổ sách thuế theo đúng chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật.

Dịch vụ kế toán thuế dành cho doanh nghiệp đã hoạt động ổn định.

Không những doanh nghiệp mới được thành lập mà các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động kinh doanh ổn định cũng có thể sử dụng dịch vụ kế toán thuế của chúng tôi để tối ưu hoá chi phí cho doanh nghiệp và đó là các dịch vụ như sau:

 • Rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ kê khai thuế, báo cáo tài chính trước đó;
 • Rà soát hồ sơ, sổ sách kế toán thuế;
 • Rà soát kiểm tra chứng từ gốc và hồ sơ pháp lý hoạt động của doanh nghiệp;
 • Lập báo cáo thuế và kê khai thuế, nộp thuế cho doanh nghiệp;
 • Hoàn thiện hồ sơ, sổ sách kế toán, thuế cho doanh nghiệp;
 • Lập báo cáo tài chính cho công ty cuối năm;
 • Hỗ trợ, tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, giải trình hồ sơ kê khai thuế, quyết toán, thanh tra thuế,…

Công việc dịch vụ kế toán hàng tháng, quý

 • Nhận hóa đơn chứng từ của doanh nghiệp, tư vấn tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ phát sinh;
 • Hoàn thiện chứng từ và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh nhằm cân đối thuế GTGT, TNCN, nhập xuất tồn, tình hình công nợ cho doanh nghiệp;
 • Kê khai và nộp báo cáo thuế giá trị gia tăng;
 • Kê khai và nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn;
 • Kê khai và nộp báo cáo thuế thu nhập cá nhân (nếu trong kỳ có phát sinh khấu trừ thuế TNCN);
 • Nộp thuế TNDN tạm tính.

Công việc dịch vụ kế toán cuối năm

 • Lập và nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • In và hoàn thiện hệ thống sổ sách theo quy định bàn giao cho doanh nghiệp.

Các văn bản thuế doanh nghiệp cần biết:

Luật

1. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008.

2. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013.

3. Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014.

4. Luật Quản lý thuế 2019.

Nghị định

1. Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế.

3. Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

4. Nghị định 146/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và 12/2015/NĐ-CP.

5. Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

6. Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

7. Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Thông tư

1. Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

2. Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

4. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

5. Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC.

6. Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC.

7. Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

8. Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (có hiệu lực ngày 01/01/2022)

Văn bản hợp nhất

1. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

4.Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

5. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2017 hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.

6. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Quý doanh nghiệp có khó khăn trong việc kê khai, thực hiện thủ tục thuế vui lòng liên hệ Đại lý thuế Việt An để được hỗ trợ dịch vụ kế toán thuế trọn gói nhanh chóng, chính xác nhất! Số ĐT: 0961675566

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO