Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại quận Bình Thạnh, HCM

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và các doanh nghiệp / công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn quận Bình Thạnh điều chỉnh và thay đổi các nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đầu tư cụ thể đã được liệt kê dưới đây. Để thực hiện được dịch vụ điều chỉnh các nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư nước ngoài liên hệ số ĐT: 096 167 55 66.

Các nội dung mà doanh nghiệp hay thực hiện điều chỉnh:

 • Tên dự án đầu tư.
 • Nhà đầu tư.
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:
  • Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
  • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.
 • Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Đồng thời khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư còn phải thay đổi các nội dung liên quan trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ chuẩn bị để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện tại;
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:
  • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
  • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
  • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
  • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
  • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty luật Việt An

 • Luật Việt An tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh doanh nghiệp liên quan đến nội dung điều chỉnh theo qui định của pháp luật và thông tin doanh nghiệp cung cấp;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn cấp, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư tại Việt Nam;
 • Tư vấn các thủ tục về pháp luật thuế, kế toán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa phận 20 phường, Quận Bình Thạnh,  TP.HCM.

Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh gồm 20 phường, Quận Bình Thạnh: 

 1. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn phường 1, Quận Bình Thạnh
 2. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Phường 2, Quận Bình Thạnh,
 3. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Phường 3, Quận Bình Thạnh,
 4. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Phường 5, Quận Bình Thạnh,
 5. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Phường 6, Quận Bình Thạnh,
 6. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Phường 7, Quận Bình Thạnh,
 7. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Phường 11, Quận Bình Thạnh,
 8. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Phường 12, Quận Bình Thạnh,
 9. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Phường 13, Quận Bình Thạnh,
 10. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Phường 14, Quận Bình Thạnh,
 11. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Phường 15, Quận Bình Thạnh,
 12. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Phường 17, Quận Bình Thạnh,
 13. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Phường 19, Quận Bình Thạnh,
 14. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Phường 21, Quận Bình Thạnh,
 15. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Phường 22, Quận Bình Thạnh,
 16. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Phường 24, Quận Bình Thạnh,
 17. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Phường 25, Quận Bình Thạnh,
 18. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Phường 26, Quận Bình Thạnh
 19. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Phường 27, Quận Bình Thạnh.
 20. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Phường 28, Quận Bình Thạnh.

Từ khoá: Từ khoá liên quan đến tìm kiếm Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: Thành lập công ty FDI, thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty liên doanh công ty nước ngoài, tư vấn đầu tư, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đầu tư. Liên hệ Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: ĐT – 0961675566.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO