Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

Ngày 14/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP  về thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất năm 2023.

Toàn văn Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023:

downlaw

Thông tin cơ bản của Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 bao gồm:

Ngày ban hành 14/04/2023
Ngày có hiệu lực 14/04/2023

Nội dung Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng được gia hạn

Nghị định 12/2023/NĐ-CP quy định phạm vi của chính sách là gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất. Việc quy định như vậy nhằm thống nhất quy định pháp luật với Nghị định số 34/2022/NĐ-CP.

Về đối tượng, Nghị định 12/2023/NĐ-CP quy định đối tượng được gia hạn bao gồm:

 • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế. Danh mục ngành kinh tế được xác định theo Quyết định số 27/2018/QĐ- TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế. Đối tượng được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; sản phẩm cơ khí trọng điểm được xác định theo Quyết định số 319/QĐ- TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Nghị định quy định tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với các đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022, nhưng loại trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Nghị định 12/2023/NĐ-CP quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với:

 • Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu).
 • Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
 • Đối với tiền thuê đất.

Đối với thuế giá trị gia tăng

Nghị định 12/2023/NĐ-CP quy định gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5/2023 và quý I/2023, gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6/2023 và quý II/2023, gia hạn 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2023 và gia hạn 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2023. Việc quy định như vậy để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước năm 2023.

Với việc gia hạn như vậy, thì tổng số thuế giá trị gia tăng gia hạn từ tháng 3 đến tháng 8/2023 và quý I, quý II/2023 là khoảng 64.000 – 65.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2023 sẽ không bị giảm đi do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 31/12/2023.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định 12/2023/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuể thu nhập doanh nghiệp năm 2023 được gia hạn sẽ rơi vào khoảng 42.800 – 43.600 tỷ đồng và số thu ngân sách nhà nước năm 2023 không giảm.

Quy định gia hạn thời hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp như vậy đã tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Với mục đích tháo gỡ những khó khăn cho hộ gia định Nghị định 12/2023/NĐ-CP đã quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2023.

Số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 272 tỷ đồng, nhưng số thu ngân sách nhà nước của năm 2023 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 30/12/2023.

Đối với tiền thuê đất

Về tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày 30/11/2023. Dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2023 không giảm do doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 30/11/2023.

Việc quy định gia hạn thời hạn đối với tiền thuê đất với mục đích thống nhất với quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định thời hạn nộp tiền thuế đất hàng năm là 02 kỳ (kỳ thứ nhất nộp 50% chậm nhất là ngày 31 tháng 5; kỳ thứ hai nộp chậm nhất là ngày 31 tháng 10 hàng năm).

Nghị định 12/2023/NĐ-CP ra đời đã phần nào hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, người dân, góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển của nền kinh tế, khắc phục những khó khăn mà ảnh hưởng tới sự phục hồi của nền kinh tế trong nước và hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời vẫn đảm bảo giảm thiểu tác động cân đối ngân sách nhà nước ở cả trung ương và các địa phương.

Cụ thể, việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP là sự hỗ trợ rất kịp thời và cần thiết nhằm tháo gỡ một phần khó khăn cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể sử dụng số tiền thuế được gia hạn để phục vụ cho hoạt động cần thiết trước mắt như như trả lương cho người lao động, sản xuất kinh doanh, giảm thiểu khó khăn về dòng vốn, giảm được chi phí trả lãi số tiền vay tương ứng với số thuế và tiền thuê đất được gia hạn trong bối cảnh hoạt động của doanh nghiệp đối diện nhiều khó khăn như hiện nay.

Tuy nhiên, để có thể đạt được mục địch như đã đề ra thì đầu tiên phải giúp cho doanh nghiệp, hộ gia đình, hộ cá nhân thực hiện đúng các quy định theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP, bên cạnh việc áp dụng biện pháp tuyên truyền, thông báo đến doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh, Cục thuế tỉnh hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và cách thức nộp hồ sơ gia hạn lên website và zalo Cục thuế; hỗ trợ qua điện thoại và trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế để cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ và thực hiện đúng quy định.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật tổ chức chính phủ, pháp luật quản lý thuế, pháp luật ngân hàng nhà nước xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO