Phân loại hình theo thiên thể khi đăng ký nhãn hiệu

Khi bạn thiết kế nhãn hiệu của bạn dưới dạng hình. Bảng phân loại của Thoả ước Vienna được áp dụng thực hiện phân loại dưới dạng hình theo thiên thể thuộc vào lớp 01 của bảng phân loại này các phân nhóm của nhóm hình này như sau:

Bảng phân loại hình theo nhóm phân loại thiên thể

01.01

STARS, COMETS

SAO, SAO CHỔI

Notes: (a) Including stars which indicate military rank. Ghi chú: (a) Gồm cả các ngôi sao chỉ cấp bậc quân đội
(b) Not including sparks (01.15.07), the Star of David (24.11.15) and asterisks (24.17.03). (b) Không bao gồm các tia sáng (01.15.07), ngôi sao David (sao 6 cánh) (24.11.15) và các dấu sao (24.17.03)
01.01.01 Stars Các ngôi sao
01.01.15 Comets, stars with tail Sao chổi, sao có đuôi
01.01.17 Compass cards Địa bàn, cánh đo gió
Note: Not including compasses(17.05.07), mariners’ compasses (17.05.21). Chú thích: Không bao gồm la bàn (17.05.07), địa bàn hàng hải (17.05.21)
01.01.02 One star Một ngôi sao
01.01.03 Two stars Hai ngôi sao
01.01.04 Three stars Ba ngôi sao
01.01.05 More than three stars Từ bốn ngôi sao trở lên
Note: Not including constellations and groups of stars of division 01.11 Chú thích: Không bao gồm những chòm sao và nhóm sao của phân lớp 01.11
01.01.08 Stars with three points Sao có ba cánh
01.01.09 Stars with four points Sao có bốn cánh
01.01.10 Stars with more than four points Sao từ năm cánh trở lên
01.01.12 Stars with uneven points Sao có cánh đặc biệt
Note: Including sparks consisting of uneven-pointed stars. Chú thích: Gồm cả những tia sáng do các sao có cánh đặc biệt tạo ra
01.01.13 Stars with rays or radiating lines Sao có tia sáng (hào quang)
01.01.14 Incomplete stars Sao không hoàn chỉnh
01.01.16 Stars with points ending in spheres Sao với hình cầu ở cuối các cánh sao
01.01.20 Star representing a human face or the head of an animal Sao thể hiện mặt người hay đầu động vật
01.01.25 Other representations of stars, not classified in division 01.11 Các cách thể hiện khác của sao, không nằm trong phân lớp 01.11
01.03 SUN MĂT TRỜI
Note: Not including representations of the sun consisting solely of a disk without rays, which will be placed in the appropriate sections of division 26.01 Chú thích: Không bao gồm những cách thể hiện mặt trời được tạo từ một bề mặt tròn duy nhất, không có tia; đó là những hình nằm trong các nhóm tương ứng của phân lớp 26.01
01.03.01 Sun rising or setting Mặt trời mọc hoặc lặn
01.03.02 Other representations of the sun Các cách thể hiện khác của mặt trời
01.03.19 Several suns Nhiều mặt trời
Note: Not including several suns forming a constellation (01.11.10). Chú thích: Không bao gồm nhiều mặt trời tạo thành chùm sao (1.11.10)
Auxiliary Sections of Division 01.03
(associated with Principal Sections 01.03.01,02)
01.03.06 Sun with landscapes Mặt trời với phong cảnh
01.03.07 Sun with human beings or parts of the human body Mặt trời với người hay các bộ phận cơ thể người
01.03.08 Sun with animals Mặt trời với động vật
01.03.09 Sun with plants Mặt trời với thực vật
01.03.10 Sun with clouds, rain, drops of water or representations of other natural phenomena Mặt trời với mây, mưa, giọt nước hoặc các biểu hiện của các hiện tượng tự nhiên khác
01.03.11 Sun with manufactured articles or industrial products Mặt trời với các đồ vật thông dụng hoặc sản phẩm công nghiệp
01.03.12 Sun with other figurative elements Mặt trời với các yếu tố hình hoạ khác
01.03.13 Sun with inscriptions Mặt trời với các ký tự
01.03.15 Sun with rays constituted by rectilinear lines, sheaves of lines or bands Mặt trời với các tia tạo ra từ những đường thẳng, chùm đường thẳng hay những dải
01.03.16 Sun with rays constituted by flames or wavy lines, sheaves of lines or bands Mặt trời với các tia sáng tạo ra từ những ngọn lửa hay những đường, chùm đường thẳng hoặc những dải lượn sóng
01.03.17 Sun with rays constituted by triangles Mặt trời với các tia tạo bởi các tam giác
01.03.18 Sun with irregular rays (corona) Mặt trời với các tia đặc biệt (hào quang)
01.03.20 Sun representing a human face or the head of an animal Mặt trời thể hiện mặt người hay đầu động vật

01.05

EARTH, TERRESTRIAL GLOBES, PLANETS

TRÁI DẤT, ĐỊA CẦU, CÁC HÀNH TINH

01.05.01 Terrestrial globes Địa cầu
01.05.15 Parts of terrestrial globes Các bộ phận của địa cầu
01.05.24 Saturn Sao thổ
01.05.25 Other planets Các hành tinh khác
Auxiliary Sections of Division 01.05
(associated with Principal Section 01.05.01)
01.05.02 Terrestrial globes with representation solely of meridians and parallels Địa cầu có các kinh tuyến và vĩ tuyến
01.05.03 Terrestrial globes in flattened form Địa cầu dẹt
01.05.04 Two terrestrial globes, maps of the world in two hemispheres Hai địa cầu, những bản đồ thế giới có hai bán cầu
01.05.05 Free-standing terrestrial globes Địa cầu không có giá đỡ
01.05.06 Terrestrial globes with a banderole or an inscription Địa cầu với dải hoặc dòng chữ
01.05.07 Terrestrial globes with human beings or parts of the human body Địa cầu với người hoặc các bộ phận cơ thể người
01.05.08 Terrestrial globes with animals Địa cầu với động vật
01.05.09 Terrestrial globes with plants Địa cầu với thực vật
01.05.10 Terrestrial globes with clouds, rain, drops or water or representations of other natural phenomena Địa cầu với mây mưa, giọt nước hoặc các biểu hiện của những hiện tượng tự nhiên khác
01.05.11 Terrestrial globes with manufactured articles or industrial products Địa cầu với các đồ vật thông dụng hoặc các sản phẩm công nghiệp
01.05.12 Terrestrial globes with other figurative elements Địa cầu với các yếu tố hình hoạ khác
01.05.23 Other representations of the Earth or of the terrestrial globe Các cách thể hiện khác của trái đất hoặc của địa cầu

01.07

MOON

MẶT TRĂNG

Note: Including representations of the moon with star(s). Chú thích: Gồm cả những cách thể hiện mặt trăng có sao
01.07.01 Full moon, several moons Trăng rằm, nhiều mặt trăng
01.07.06 Crescent moon, half-moon Trăng lưỡi liềm, bán nguyệt
01.07.19 Several crescents or half-moons Nhiều trăng lưỡi liềm hoặc bán nguyệt
01.07.22 Lunar globe Quả cầu trăng
Auxiliary Sections of Division 01.07
Auxiliary Section Associated with Principal Section 01.07.01
01.07.03 Full moon representing a human face or the head of an animal Mặt trăng thể hiện mặt người hay đầu động vật
Auxiliary Sections Associated with Principal Sections 01.07.06,19
01.07.07 Crescent or half-moon with human beings or parts of the human body Trăng lưỡi liềm, bán nguyệt với người hoặc bộ phận cơ thể người
01.07.08 Crescent or half-moon with animals Trăng lưỡi liềm, bán nguyệt với động vật
01.07.10 Crescent or half-moon with clouds, rain, drops of water or representations of other natural phenomena Trăng lưỡi liềm, bán nguyệt với mây mưa, giọt nước hoặc hình ảnh của các hiện tượng tự nhiên khác
01.07.11 Crescent or half-moon with manufactured articles or industrial products Trăng lưỡi liềm, bán nguyệt với các đồ vật thông dụng hoặc các sản phẩm công nghiệp
01.07.12 Crescent or half-moon with other figurative elements Trăng lưỡi liềm, bán nguyệt với các yếu tố hình hoạ
01.07.20 Crescent or half-moon representing a human face or the head of an animal Trăng lưỡi liềm, bán nguyệt thể hiện một mặt người hoặc một đầu động vật

01.11

CÓNTELATIÓN, GROÚP Ò STARS, STARRY SKY, CELESTIAL GLOBES, CELESTIAL MAPS

CHÒM SAO, NHÓM SAO, BẦU TRỜI SAO, THIÊN THỂ, BẢN ĐỒ THIÊN THỂ

01.11.01 Constellations, galaxies Chòm sao, thiên hà
01.11.12 Starry sky Bầu trời sao
01.11.15 Celestial globes, celestial maps Thiên cầu, bản đồ sao
Auxiliary Sections of Division 01.11
(associated with Principal Section 01.11.01)
01.11.02 Orion Chòm sao lạp hộ
01.11.03 Southern Cross Thập tự phương nam
01.11.04 Great Bear, Little Bear Đại hùng tinh, tiểu hùng tinh
01.11.08 Stars grouped in circles, ovals or other geometrical figures Các vì sao xếp thành vòng tròn, hình ôvan hoặc một dạng hình học khác
01.11.09 Milky Way, galaxies Ngân hà, thiên hà
01.11.10 Other constellations or groups of stars (except A01.11.08) Các chòm sao khác hoặc các nhóm thiên thể (trừ A01.11.08)
Notes: (a) Including groups with sun(s), moon(s) and star(s). Chú thích: (a) Gồm cả những nhóm có mặt trời, mặt trăng và sao
(b) Not including crescent or half-moon with star(s) (01.07.06 and 01.07.19). (b) Không bao gồm trăng lưỡi liềm hoặc bán nguyệt với sao (01.07.06 và 01.07.19)

01.13

ARMILLARY SPHERES, PLANETARIA, ASTRONOMIC ORBITS, ATOMIC MODELS, MOLECULAR MODLS

MÔ HÌNH THIÊN CẦU, MÔ HÌNH VŨ TRỤ, QUỸ DẠO THIÊN VĂN, MÔ HÌNH

01.13.01 Armillary spheres, planetaria, astronomic orbits, atomic models, molecular models Mô hình thiên cầu, mô hình vũ trụ, quỹ đạo thiên văn, mô hình nguyên tử, mô hình phân tử
Auxiliary Sections of Division 01.13
(associated with Principal Section 01.13.01)
01.13.02 Armillary spheres, planetaria Mô hình thiên cầu, mô hình vũ trụ
01.13.05 Astronomic orbits Quỹ đạo thiên văn
01.13.10 Atomic orbits Quỹ đạo nguyên tử
01.13.15 Atomic models, molecular models, representations of human, animal or vegetal cells Mẫu nguyên tử, mẫu phân tử và các thể hiện của tế bào người, động vật hoặc thực vật
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO