Thành lập chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

Với sự phát triển của hoạt động kinh doanh bảo hiểm hiện nay, bên cạnh sự hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước, các chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam được thành lập ngày càng nhiều. Sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp những thông tin pháp lý liên quan đến việc thành lập chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành.

Kinh doanh bảo hiểm

Căn cứ pháp lý

 • Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022;
 • Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam là gì?

Hiện nay, theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm 2022, chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài được thành lập dưới hình thức chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài hoặc chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài. Như vậy, doanh nghiệp không được phép thành lập chi nhánh công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài.

Theo Khoản 19 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm và chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết trong thời gian hoạt động tại Việt Nam.

Theo Khoản 20 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài bảo đảm và chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết trong thời gian hoạt động tại Việt Nam.

Nội dung hoạt động

Nội dung hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bao gồm:

 • Kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm;
 • Quản lý các quỹ và đầu tư vốn từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
 • Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm;
 • Hoạt động khác liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Nội dung hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài bao gồm:

 • Kinh doanh tái bảo hiểm; nhượng tái bảo hiểm;
 • Quản lý các quỹ và đầu tư vốn từ hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm;
 • Hoạt động khác liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm.

Theo đó, kinh doanh tái bảo hiểm là hoạt động của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam nhận một khoản phí tái bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam khác, doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài, tổ chức bảo hiểm nước ngoài để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm.

Còn nhượng tái bảo hiểm là hoạt động của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam chuyển giao một phần trách nhiệm đã nhận tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam khác, doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài, tổ chức bảo hiểm nước ngoài trên cơ sở thanh toán phí nhượng tái bảo hiểm.

Điều kiện thành lập

Để thành lập chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài ở Việt  Nam, doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài và chi nhánh phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 67 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và Điều 11, Điều 36 Nghị định 46/2023/NĐ-CP, cụ thể:

Điều kiện của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài khi thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Về trụ sở: Có trụ sở chính tại quốc gia mà Việt Nam và quốc gia đó đã ký kết các điều ước quốc tế, trong đó có thỏa thuận về thành lập chi nhánh tại Việt Nam; cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đã ký kết thỏa thuận quốc tế với Bộ Tài chính Việt Nam về quản lý, giám sát hoạt động của chi nhánh.

Cấp phép tại nước ngoài:

 • Được cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cho phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam để hoạt động trong phạm vi các nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp được phép kinh doanh.
 • Được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài nơi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài đóng trụ sở chính xác nhận đảm bảo duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và không vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm trong thời hạn 03 năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

Về kinh nghiệm: Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dự kiến đề nghị cấp giấy phép thực hiện tại Việt Nam.

Về tài sản: Có tổng tài sản tối thiểu không thấp hơn 02 tỷ Đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Về hoạt động:

Hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm tài chính liên tục gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ và đáp ứng các điều kiện về tài chính sau:

 • Tổ chức góp từ 10% vốn điều lệ trở lên thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm phải là tổ chức góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định hoặc vốn điều lệ tối thiểu hoặc vốn tối thiểu phải đảm bảo vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định hoặc vốn điều lệ tối thiểu hoặc vốn tối thiểu lớn hơn hoặc bằng số vốn dự kiến góp;
 • Có báo cáo tài chính 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Về cam kết: Cam kết bảo đảm và chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.

Điều kiện của chi nhánh dự kiến thành lập và hoạt động tại Việt Nam

Về vốn pháp định: Vốn được cấp tối thiểu của chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài:

 • Kinh doanh tái bảo hiểm, nhận nhượng tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 400 tỷ đồng Việt Nam;
 • Kinh doanh tái bảo hiểm, nhận nhượng tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 450 tỷ đồng Việt Nam;
 • Kinh doanh tái bảo hiểm, nhận nhượng tái bảo hiểm cả 03 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 700 tỷ đồng Việt Nam.

Lưu ý: Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập, tổ chức và hoạt động trước ngày Nghị định 46/2023/NĐ-CP có hiệu lực (tức trước ngày 1/7/2023) có số vốn được cấp thấp hơn mức vốn được cấp tối thiểu trên thì trước ngày 01/01/2028 phải hoàn thành việc bổ sung đủ vốn được cấp và ký quỹ theo quy định.

Về nguồn vốn: Nguồn vốn thành lập chi nhánh là nguồn hợp pháp, không sử dụng vốn vay hoặc nguồn vốn ủy thác đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào;

Về nhân sự: Có Giám đốc chi nhánh, Chuyên gia tính toán dự kiến đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực quản lý, kinh nghiệm và chuyên môn nghiệp vụ quy định tại Điều 81 của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Để chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài được hoạt động hợp pháp, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục xin Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh tại Bộ Tài chính. Hồ sơ, tài liệu đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động nộp Bộ Tài chính phải được lập thành 02 bộ trong đó có 01 bộ là bản chính, 01 bộ là bản sao và bao gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép;
 • Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam đã được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài phê chuẩn.
 • Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép;
 • Bản sao thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu; sơ yếu lý lịch, bản sao các văn bằng, chứng chỉ và tài liệu khác chứng minh đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của người dự kiến được bổ nhiệm là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, Chuyên gia tính toán của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.
 • Tài liệu về doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài như bản sao quyết định thành lập, bản sao điều lệ công ty; văn bản cam kết, tài liệu chứng minh,…
 • Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn được cấp gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng không thấp hơn mức vốn được cấp tối thiểu;
 • Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài đặt trụ sở chính xác nhận;
 • Văn bản cam kết của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài đáp ứng quy định;
 • Văn bản chứng minh tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định hoặc vốn điều lệ tối thiểu hoặc vốn tối thiểu đáp ứng quy định.
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục.

Một số lưu ý

 • Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải chính thức hoạt động trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.
 • Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam không được tiến hành hoạt động kinh doanh bảo hiểm trước ngày chính thức hoạt động.

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, Giấy phép thành lập chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam;
 • Soạn thảo văn bản, hồ sơ, Giấy tờ cho khách hàng theo yêu cầu;
 • Đại diện cho khách hàng, tiến hành các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trả lời phúc đáp;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho chi nhánh sau khi được thành lập;
 • Dịch vụ kế toán thuế cho chi nhánh công ty;
 • Dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế…

Qúy khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ pháp lý về thành lập chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam, vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Bài viết được cập nhật đến tháng 3/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO