Thông tư số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC

Chương III
TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 8. Trách nhiệm của nhà đầu tư góp vốn điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

1. Chịu trách nhiệm góp vốn thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo đúng Hợp đồng.

2. Không được hoàn trả chi phí đã đầu tư khi thực hiện không đúng Hợp đồng.

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Phê duyệt hoặc ủy quyền cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phê duyệt đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do nhà đầu tư góp vốn thực hiện.

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan, nhà đầu tư kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản bảo đảm quản lý, sử dụng vốn góp của nhà đầu tư đúng mục đích, hiệu quả.

Điều 10. Trách nhiệm của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

1. Tiếp nhận và quản lý, sử dụng vốn góp đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Định kỳ thông báo kết quả điều tra; cung cấp toàn bộ kết quả điều tra khi kết thúc đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản cho nhà đầu tư đã góp vốn tham gia điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

3. Hướng dẫn, thu tiền hoàn trả chi phí của tổ chức, cá nhân được cấp phép thăm dò khoáng sản để trả cho nhà đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện được cấp phép thăm dò ở khu vực đã điều tra theo quy định của Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp xác định, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước và Thông tư liên tịch số 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT.

4. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, nghiệm thu, giám sát việc thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2014.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung đó.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thế Phương

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà

 

Nơi nhận:
– VP Tổng Bí thư;
– VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước:
– VP Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan trung ương của các Hội, đoàn thể;
– VP Ủy ban Phòng chống tham nhũng;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Công báo: Website Chính phủ:
– Website Bộ TN và MT; Bộ TC; Bộ KH và ĐT;
– Lưu: VT Bộ TN và MT, Bộ TC, Bộ KH&ĐT.

Các phụ lục đính kèm:

GIẤY XÁC NHẬN NHẬN HỒ SƠ THAM GIA GÓP VỐN ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN 

CAM KẾT THAM GIA ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN 

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG GÓP VỐN ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN 

Trang: 1 2 3

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Việt An

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0979 05 77 68

Mobile: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Yahoo Online

Mr Dong

Văn phòng tại TP. HCM

Mobile: 0966 83 66 08

Mobile: 0975 58 79 58

Email: saigon@luatvietan.vn

Skype Online

Hotline:

Vietnamese speaking: 0933 11 33 66 (Zalo, Viber, Whatsapp)

English speaking: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr.Alex Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp)

Văn bản pháp luật đầu tư

61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC

Chương III TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH Điều 8. Trách nhiệm của nhà đầu tư góp vốn điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 1. Chịu trách nhiệm góp...

39/2019/QH14

Ngày 13/06/2019 Quốc hội ban hành Luật Đầu tư công năm 2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Luật Đầu tư công năm 2019 có những điểm mới đáng...

Luật đầu tư 67-2014-QH13

Chương III ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ Mục 1: ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư Hình thức áp dụng ưu đãi đầu...
Công ty tư vấn luật - Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: Bà Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370