09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Thông tư số 63/2023/TT-BTC sửa đổi quy định về lệ phí sở hữu công nghiệp

Ngày 16 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trong nội dung này có sửa đổi quy định liên quan đến phí, lệ phí sở hữu công nghiệp áp dụng đến hết năm 2025. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ tổng hợp các nội dung liên quan đến Thông tư số 63/2023/TT-BTC sửa đổi quy định về lệ phí sở hữu công nghiệp.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022.
 • Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
 • Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thông tin Thông tư số 63/2023/TT-BTC sửa đổi quy định về lệ phí sở hữu công nghiệp

Số hiệu: 63/2023/TT-BTC

Loại văn bản: Thông tư

Lĩnh vực, ngành: Thuế – Phí – Lệ Phí, Bộ máy hành chính

Nơi ban hành: Bộ Tài chính

Người ký: Cao Anh Tuấn

Ngày ban hành: 16/10/2023

Ngày hiệu lực: 01/12/2023

Số công báo: Từ số 1133 đến số 1134

Tải về

Nội dung sửa đổi tại Thông tư số 63/2023/TT-BTC

Trong các nội dung sửa đổi của Thông tư số 63/2023/TT-BTC điều chỉnh lệ phí hành chính nhà nước trên các lĩnh vực lao động, năng lượng, vật liệu, cư trú, xây dựng, tại Điều 3 ghi nhận nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Theo đó, trường hợp tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (gồm nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp) theo hình thức trực tuyến:

 • Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là Thông tư số 263/2016/TT-BTC).
 • Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC.

Như vậy phạm vi điều chỉnh của Thông tư 63/2023/TT-BTC như sau:

 • Về phạm vi thời gian: từ 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.
 • Về đối tượng: tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo hình thức trực tuyến.
 • Mức giảm: 50% lệ phí được quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC.

Lưu ý: Hiện tại cổng thông tin dịch vụ công của Cục Sở hữu trí tuệ (https://dichvucong.ipvietnam.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh) đang trong quá trình cập nhật và hoàn thiện để đáp ứng các nội dung sửa đổi áp dụng từ năm 2023 của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Cho đến thời điểm tháng 12/2023, dịch vụ công mới chỉ cung cấp nộp đơn trực tuyến với đăng ký sáng chế. Do vậy, người nộp đơn hoặc chủ thể muốn được hưởng các quy định về giảm phí, lệ phí khi thực hiện các dịch vụ liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo hình thức trực tuyến cần theo dõi để cập nhật các tính năng trên cổng dịch vụ công này.

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Lệ phí nhà nước được quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC, theo đó người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ phải nộp các khoản lệ phí sau:

STT Tên phí Mức phí (nghìn đồng)
1 Lệ phí nộp đơn 150
2 Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ (có thể nộp luôn tại thời điểm nộp đơn hoặc nộp khi có thông báo cấp văn bằng bảo hộ)

Đối với đơn nhãn hiệu có trên 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ, từ nhóm thứ 2 trở đi phải nộp thêm cho mỗi nhóm

120

 

 

100

3 Phí thẩm định đơn nhãn hiệu (cho mỗi nhóm có tối đa 6 sản phẩm/dịch vụ/1 nhóm)

Phí thẩm định đơn nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi

550

 

 

120

4 Phí phân loại quốc tế về hàng hóa, dịch vụ đối với nhãn hiệu (cho mỗi nhóm có không quá 6 sản phẩm/dịch vụ) (nếu chưa được phân loại)

Nếu mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi

100

 

 

20

5 Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (mỗi đơn/yêu cầu) (nếu có) 600
6 Phí công bố thông tin về sở hữu công nghiệp 120
7 Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp 120

Lưu ý: Các khoản lệ phí trên chưa bao gồm thuế VAT, phí dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (nếu nộp đơn thông qua đại diện), phí dịch thuật, công chứng và các chi phí phát sinh trong quá trình nộp đơn.

Một số Thông tư khác sửa đổi quy định về lệ phí sở hữu công nghiệp

Việc giảm lệ phí được quy định theo từng năm phụ thuộc vào chính sách kinh tế – xã hội của nhà nước. Chẳng hạn, năm 2021 và 2023, Bộ trưởng Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC và Thông tư số 44/2023/TT-BTC giảm lệ phí sở hữu công nghiệp nói chung, lệ phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nói riêng bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 nhằm hỗ trợ phục hồi nền kinh tế thị trường hậu đại dịch Covid-19.

Điểm khác biệt của các Thông tư này với Thông tư 63/2023/TT-BTC đó là phạm vi điều chỉnh.

 • Về mặt thời gian: Thông tư số 47/2021/TT-BTC và Thông tư số 44/2023/TT-BTC chỉ áp dụng trong khoảng thời gian ngắn của 1 năm, cụ thể là năm 2021 và 2023 nhằm mục tiêu phục hồi phát triển, thúc đẩy đăng ký sở hữu công nghiệp và tái hoạt động doanh nghiệp hậu đại dịch. Trong khi đó, Thông tư 63/2023/TT-BTC áp dụng trong một giai đoạn dài hơn, cụ thể là trong hai năm 2024 và 2025.
 • Về đối tượng điều chỉnh: Thông tư số 47/2021/TT-BTC và Thông tư số 44/2023/TT-BTC có phạm vi áp dụng rộng hơn: cho mọi hình thức yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, cả bằng trực tuyến cũng như trực tiếp. Tuy nhiên, do mục tiêu của Thông tư 63/2023/TT-BTC là thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến nên Thông tư này chỉ áp dụng khi chủ đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nộp đơn qua hình thức trực tuyến trên cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến hông tư số 63/2023/TT- BTC sửa đổi quy định về lệ phí sở hữu công nghiệp được Luật Việt An tổng hợp và thông tin đến Quý khách. Nếu Quý khách có nhu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp trong và ngoài nước, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO