Thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu là thủ tục pháp lý do chủ đơn thực hiện một cách chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ trình bày các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục này.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022;
 • Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Thông tư 23/2023/TT-BKHCN hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Tách đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Tách đơn đăng ký nhãn hiệu được hiểu là thủ tục mà người nộp tách một hoặc một số nhãn hiệu trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp ban đầu do chủ đơn chủ động tách hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ, đơn sẽ tách một hoặc một số kiểu dáng công nghiệp sang một hoặc nhiều đơn mới gọi là đơn tách.

Thời điểm có quyền yêu cầu tách đơn

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn quyền tách đơn đăng ký nhãn hiệu.

Đặc điểm của đơn tách nhãn hiệu

 • Việc tách đơn áp dụng với một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu ban đầu sang một hoặc nhiều đơn mới, gọi là đơn tách.
 • Thủ tục tách đơn được thực hiện đồng thời với thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu ban đầu. Quy trình xử lý đơn tách được Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện độc lập với đơn ban đầu (ngoài các thủ tục đã được thực hiện ở đơn ban đầu mà không cần phải thực hiện lại ở đơn tách).
 • Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc các ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có).
 • Đối với mỗi đơn tách, người nộp đơn phải nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí, lệ phí cho các thủ tục được thực hiện độc lập với đơn ban đầu (ngoài các thủ tục đã được thực hiện ở đơn ban đầu mà không cần phải thực hiện lại ở đơn tách), nhưng không phải nộp phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.
 • Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu. Đơn tách phải được công bố theo quy định.
 • Đơn ban đầu (sau khi bị tách) tiếp tục được xử lý theo thủ tục xử lý đơn hoặc theo thủ tục sửa đổi đơn.

Hồ sơ tách đơn đăng ký nhãn hiệu

 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo Mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP, trên tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu được tách phải ghi cụ thể số đơn và ngày nộp đơn của đơn gốc ban đầu;
 • Bản thuyết minh về đối tượng yêu cầu bảo hộ và nội dung thay đổi so với đơn ban đầu khi nộp đơn tách;
 • Giấy ủy quyền (nếu đơn được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp như Luật Việt An);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu

Bước 1: Nộp đơn tách và thẩm định hình thức đơn

 • Trường hợp đơn không có thiếu sót, đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu.
 • Đơn ban đầu (sau khi bị tách) tiếp tục được xử lý theo thủ tục xử lý đơn hoặc theo thủ tục sửa đổi đơn. Thông báo ghi nhận sửa đổi đơn ban đầu sẽ được ban hành nếu đáp ứng yêu cầu.
 • Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, các yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối được thực hiện như với đơn ban đầu.
 • Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ được ban hành trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn tách.

Bước 2: Công bố đơn

 • Đơn tách được công bố lại nếu việc tách đơn được thực hiện sau khi đã có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu. Cục Sở hữu trí tuệ công bố nhãn hiệu được tách trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong vòng 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ
 • Ngoài các thông tin công bố đối với đơn nhãn hiệu mới nộp lần đầu (mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; phân loại quốc tế hàng hóa, dịch vụ; và các thông tin khác (nếu có); quy chế sử dụng đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận), thông tin công bố còn có thêm nội dung về các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ (tách đơn, số đơn gốc của đơn tách v.v.);

Bước 3: Thẩm định nội dung đơn

 • Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu được tách trong vòng 09 tháng kể từ ngày công bố đơn tương tự như đối với đơn đăng ký mới.
 • Trong quá trình thẩm định nội dung, nếu có ý kiến phản đối từ bên thứ ba, thủ tục xử lý được thực hiện như với đơn đăng ký nhãn hiệu ban đầu.

Bước 4: Ra quyết định cấp bằng hoặc từ chối cấp bằng.

 • Trường hợp đơn không đáp ứng yêu cầu bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo từ chối ghi nhận tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và ấn định thời gian phản hồi để người nộp đơn phản đối cùng những lập luận xác đáng trong thời gian đã ấn định.
 • Trường hợp đã đáp ứng yêu cầu bảo hộ hoặc đã có phản hồi xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ cấp Thông báo ghi nhận tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho từng đơn tách trong vòng 02-03 tháng kể từ ngày đóng lệ phí theo Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ.

Hình thức nộp hồ sơ tách đơn đăng ký nhãn hiệu

Hình thức nộp đơn trực tiếp

 • Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 • Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Đối với hồ sơ và lệ phí nộp qua đường bưu điện

 • Trường hợp nộp hồ sơ tách đơn qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó photo Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.
 • Khi chuyển tiền phí, lệ phí đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn cần gửi hồ sơ qua bưu điện tương ứng đến điểm tiếp nhận đơn đó.

Hình thức nộp đơn trực tuyến

 Điều kiện để nộp đơn trực tuyến

 • Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến
 • Được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền sở hữu công nghiệp.

Trình tự nộp đơn trực tuyến

Bước 1: Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo và gửi  đơn tách trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Sau khi hoàn thành việc khai báo và gửi đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

Bước 3: Hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp đơn Phiếu xác nhận nộp tài liệu trực tuyến.

Bước 4: Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến, người nộp đơn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong giờ giao dịch để xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến và tài liệu kèm theo (nếu có) và nộp phí/lệ phí theo quy định.

Bước 5: Nếu tài liệu và phí/lệ phí đầy đủ theo quy định, cán bộ nhận đơn sẽ thực hiện việc cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và ngược lại nếu không đủ tài liệu và phí/lệ phí theo quy định thì đơn sẽ bị từ chối tiếp nhận.

Trong trường hợp người nộp đơn không hoàn tất thủ tục nộp đơn theo quy định, tài liệu trực tuyến sẽ bị hủy và Thông báo hủy tài liệu trực tuyến được gửi cho người nộp đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

Phí, lệ phí tách đơn đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục xử lý đơn tách được thực hiện độc lập với thủ tục xử lý đơn ban đầu, do đó phí và lệ phí cũng là độc lập với phí và lệ phí phải nộp cho quy trình xử lý đơn ban đầu, ngoài trừ phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (Điều 17 Nghị định 65/2023/NĐ-CP).

Trường hợp đơn đăng ký ban đầu đã có kết quả thẩm định nội dung

 • Lệ phí nộp đơn (gồm cả đơn tách): 150.000VNĐ;
 • Phí công bố đơn: 120.000VNĐ.
 • Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000VNĐ.
 • Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu ban đầu (cho mỗi nội dung sửa đổi của mỗi đơn): 160.000VNĐ
 • Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định (đối với nhãn hiệu cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm/dịch vụ): 180.000VNĐ. Nếu đối tượng tra cứu là nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi 30.000VNĐ.

Trường hợp tách danh mục sản phẩm, dịch vụ đối với đơn ban đầu chưa có kết quả thẩm định nội dung

 • Lệ phí nộp đơn (gồm cả đơn tách): 150.000VNĐ;
 • Phí công bố đơn: 120.000VNĐ.
 • Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000VNĐ.
 • Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu ban đầu (cho mỗi nội dung sửa đổi của mỗi đơn): 160.000VNĐ
 • Phí thẩm định nội dung (đối với nhãn hiệu cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm/dịch vụ): 550.00VNĐ. Nếu mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi 20.000VNĐ.
 • Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định, giải quyết khiếu nại và các công việc khác trong phạm vi trách nhiệm (đối với nhãn hiệu cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm/dịch vụ): 180.000VNĐ. Nếu đối tượng tra cứu là nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi 30.000VNĐ.

Dịch vụ tách đơn đăng ký nhãn hiệu của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về thủ tục sửa đổi, bổ sung, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ sửa đổi, bổ sung, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp;
 • Đại diện nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình làm thủ tục sửa đổi, bổ sung, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

Quý khách hàng có nhu cầu tách đơn đăng ký nhãn hiệu xin liên hệ với công ty luật Việt An để được hướng dẫn cụ thể!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO