Các tổ chức, cá nhân không có quyền góp vốn vào doanh nghiệp