Điều kiện thành lập chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

Xu hướng đầu tư vào các ngành dịch vụ ở Việt Nam đang ngày càng tăng lên, trong đó kinh doanh bảo hiểm là một trong những lĩnh vực được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Vậy nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện gì để thành lập chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam? Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ trình bày những nội dung pháp lý có liên quan đến điều kiện thành lập chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam.

Kinh doanh bảo hiểm

Cơ sở pháp lý

 • Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO;
 • Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022;
 • Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Điều kiện tiếp cận thị trường lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam

Trong Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO quy định điều kiện về lĩnh vực bảo hiểm và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm như sau:

 • Không hạn chế đối với dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
 • Đối với trường hợp hiện diện thương mại: Doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm bắt buộc, bao gồm bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba, bảo hiểm xây dựng và lắp đặt, bảo hiểm các công trình dầu khí và các công trình dễ gây nguy hiểm đến an ninh cộng đồng và môi trường.
 • Từ năm 2012, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài thành lập chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ, căn cứ vào các quy định quản lý thận trọng.

Như vậy, Việt Nam không hạn chế doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia kinh doanh bảo hiểm, chỉ có giới hạn điều kiện là sau 05 năm kể từ khi gia nhập, cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài thành lập chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ.

Điều kiện để thành lập chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài

Chi nhánh bảo hiểm nước ngoài là một trong các hình thức hiện diện kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Chi nhánh bảo hiểm nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài bảo đảm và chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết trong thời gian hoạt động tại Việt Nam.

Các điều kiện chung

Theo Điều 67 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định điều kiện cơ bản để cấp giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

 • Có trụ sở chính tại quốc gia mà Việt Nam và quốc gia đó đã ký kết các điều ước quốc tế, trong đó có thỏa thuận về thành lập chi nhánh tại Việt Nam;
 • Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đã ký kết thỏa thuận quốc tế với Bộ Tài chính Việt Nam về quản lý, giám sát hoạt động của chi nhánh;
 • Được cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cho phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam để hoạt động trong phạm vi các nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp được phép kinh doanh;
 • Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dự kiến đề nghị cấp giấy phép thực hiện tại Việt Nam;
 • Có tổng tài sản tối thiểu đáp ứng điều kiện quy định tại  Điều 65 Luật Kinh doanh bảo hiểm;
 • Cam kết bảo đảm và chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.

Điều kiện về tài chính

Theo Điều 11 Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định các điều kiện về tài chính để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam như sau:

 • Tổ chức góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định hoặc vốn điều lệ tối thiểu hoặc vốn tối thiểu phải đảm bảo vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định hoặc vốn điều lệ tối thiểu hoặc vốn tối thiểu lớn hơn hoặc bằng số vốn dự kiến góp;
 • Có báo cáo tài chính 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Điều kiện về vốn pháp định

Điều 36 Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định về mức vốn tối thiểu của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài như sau:

Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài:

 • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (trừ các trường hợp quy định điểm b, điểm c khoản 1 Điều 36 Nghị định 46/2023/NĐ-CP) và bảo hiểm sức khỏe: 250 tỷ đồng Việt Nam;
 • Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36 Nghị định này và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh: 300 tỷ đồng Việt Nam;
 • Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36 Nghị định này, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh: 400 tỷ đồng Việt Nam.

Chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài:

 • Kinh doanh tái bảo hiểm, nhận nhượng tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 400 tỷ đồng Việt Nam;
 • Kinh doanh tái bảo hiểm, nhận nhượng tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 450 tỷ đồng Việt Nam;
 • Kinh doanh tái bảo hiểm, nhận nhượng tái bảo hiểm cả 03 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 700 tỷ đồng Việt Nam.

Lưu ý:

Nguồn vốn thành lập chi nhánh là nguồn hợp pháp, không sử dụng vốn vay hoặc nguồn vốn ủy thác đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều kiện nhân sự

Chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam phải có Giám đốc chi nhánh, Chuyên gia tính toán dự kiến đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực quản lý, kinh nghiệm và chuyên môn nghiệp vụ quy định tại Điều 81 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam sau khi được cấp giấy phép thành lập và hoạt động được phép hoạt động như doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài

Theo Điều 14 Nghị định 46/2023/NĐ-CP hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 46/2023/NĐ-CP.
 • Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh nước ngoài đã được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài phê chuẩn.
 • Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.
 • Bản sao thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu hoặc giấy tờ tương đương của người nước ngoài do pháp luật nước ngoài quy định;
 • Sơ yếu lý lịch, bản sao các văn bằng, chứng chỉ và tài liệu khác chứng minh đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của người dự kiến được bổ nhiệm là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, Chuyên gia tính toán của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.
 • Tài liệu về doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài.
 • Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn được cấp gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng không thấp hơn mức vốn được cấp tối thiểu quy định.
 • Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài đặt trụ sở chính xác nhận.
 • Văn bản cam kết của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài đáp ứng quy định theo Nghị định 46/2023/NĐ-CPLuật Kinh doanh bảo hiểm.
 • Văn bản chứng minh tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định hoặc vốn điều lệ tối thiểu hoặc vốn tối thiểu đáp ứng quy định.
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục.

Thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động đối với chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài

Điều 16 Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thành lập và đăng ký hoạt động đối với chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp phép. Có thể nộp hồ sơ bằng 2 hình thức:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Tài chính;
 • Gửi qua đường bưu điện;
 • Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (nếu đủ điều kiện).

Bước 2: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) xem xét, thẩm định hồ sơ và có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

Bước 3: Chủ đầu tư bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu có) trong vòng 6 tháng kể từ ngày ra thông báo. Trường hợp chủ đầu tư không bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo đúng thời hạn quy định, Bộ Tài chính từ chối xem xét cấp Giấy phép.

Bước 4: Bộ Tài chính xem xét, thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho chi nhánh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Tài chính có văn bản giải thích rõ lý do.

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

 • Tư vấn, hướng dẫn các điều kiện, thủ tục thành lập chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục cấp phép thành lập và hoạt động;
 • Thực hiện các dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp, quyết toán, kê khai và nộp thuế theo quy định;
 • Đại diện sở hữu trí tuệ đăng ký nhãn hiệu, quyền tác giả tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho khách hàng trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Quý khách hàng có thắc mắc hoặc có nhu cầu về mặt pháp lý liên quan đến điều kiện thành lập chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO