Thành lập chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Ngày nay, khi thị trường chứng khoán ngày càng sôi động, bên cạnh hoạt động của các công ty chứng khoán, hiện tại các chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam ngày càng được mở rộng và phát triển. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ phân tích về thành lập chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật.

Chi nhánh công ty

Căn cứ pháp lý

 • Luật Chứng khoán năm 2019;
 • Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
 • Thông tư 97/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam là gì?

Theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư 97/2020/TT-BTC, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty chứng khoán không có tư cách pháp nhân, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và được công ty mẹ chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về mọi hoạt động của mình tại Việt Nam.

Nếu như công ty chứng khoán được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán hoặc tư vấn đầu tư chứng khoán thì chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam chỉ được thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

Nội dung hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam bao gồm việc cung cấp kết quả phân tích, báo cáo phân tích, đưa ra khuyến nghị cho khách hàng có thu phí hoặc không thu phí trong các trường hợp sau:

 • Cung cấp báo cáo kết quả phân tích tình hình giao dịch trên thị trường chứng khoán và đưa ra khuyến nghị đầu tư;
 • Cung cấp báo cáo kết quả phân tích hoạt động công ty đại chúng, công ty niêm yết và doanh nghiệp khác và đưa ra khuyến nghị đầu tư;
 • Ký kết hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán với khách hàng.

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Theo Điều 76 Luật Chứng khoán 2019, công ty chứng khoán nước ngoài được thành lập chi nhánh tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện về tham gia góp vốn

Tổ chức nước ngoài tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp để sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Được cấp phép và có thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm trong thời hạn 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp;
 • Cơ quan cấp phép của nước nguyên xứ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 • Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp và báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Ngoài ra, chi nhánh phải chưa thành lập, tham gia góp vốn vào công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam do công ty chứng khoán nước ngoài sở hữu trên 49% vốn điều lệ.

Điều kiện về vốn

Theo Khoản 2 Điều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, vốn tối thiểu cấp cho chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam là 10 tỷ đồng.

Điều kiện về cơ sở vật chất

 • Có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán;
 • Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Điều kiện về nhân sự

Có Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề tư vấn đầu tư chứng khoán và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Khoản 5 Điều 74 của Luật Chứng khoán 2019.

Điều kiện về trụ sở

Trụ sở của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam được đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài, có địa chỉ được xác định, có số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có) và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các quy định pháp luật có liên quan.

Lưu ý, theo Điều 3 Thông tư 97/2020/TT-BTC, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam không được cho mượn, cho thuê lại trụ sở.

Điều kiện về tên gọi

Theo Điều 4 của Thông tư 97/2020/TT-BTC, tên chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam phải đảm bảo điều kiện sau:

 • Phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
 • Tên chi nhánh phải bao gồm tên công ty chứng khoán nước ngoài.
 • Tên chi nhánh được đặt theo thứ tự “Chi nhánh – tên công ty chứng khoán nước ngoài – tại Việt Nam”.
 • Tên chi nhánh phải được gắn tại trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Nộp hồ sơ xin Giấy phép thành lập chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán cho chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động được quy định tại 177 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, bao gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán cho chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài;
 • Quyết định của cấp có thẩm quyền theo Điều lệ công ty về việc thành lập chi nhánh tại Việt Nam; bổ nhiệm giám đốc, cấp vốn cho chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam.
 • Danh sách nhân sự, bản thông tin cá nhân kèm theo lý lịch tư pháp của Giám đốc chi nhánh được cấp không quá 06 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ.
 • Điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài.
 • Văn bản chấp thuận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài nơi tổ chức kinh doanh chứng khoán có trụ sở chính (nếu có).
 • Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài hoặc các văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cấp.
 • Báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được kiểm toán. Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài là công ty mẹ phải bổ sung báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.
 • Hợp đồng thuê trụ sở, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trụ sở, quyền sử dụng trụ sở; thuyết minh cơ sở vật chất.
 • Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro.
 • Các tài liệu liên quan đến quỹ đang đầu tư tại Việt Nam (nếu có).

Bước 2: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

 • Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản đề nghị hoàn thiện cơ sở vật chất, phong tỏa vốn góp và chuẩn bị đầy đủ nhân sự. Cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở hữu công ty được sử dụng vốn góp để đầu tư cơ sở vật chất. Phần vốn góp còn lại phải được phong tỏa trên tài khoản mở tại ngân hàng thanh toán và chỉ được giải tỏa sau khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.
 • Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà các cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở hữu không hoàn thiện cơ sở vật chất, phong tỏa đủ vốn điều lệ còn lại và chuẩn bị đầy đủ nhân sự, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền từ chối cấp phép.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy xác nhận phong tỏa vốn, biên bản kiểm tra cơ sở vật chất và các tài liệu hợp lệ khác, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý, trong trường hợp có sự thay đổi tên chi nhánh, địa chỉ chi nhánh, tên công ty mẹ thì cần phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trước khi thay đổi.

Bước 3: Tiến hành đăng ký kinh doanh

Theo Điều 70 Luật Chứng khoán 2019, sau khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam phải đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 4: Công bố thông tin và thông báo hoạt động

Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam phải công bố thông tin hoạt động trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chính thức hoạt động. Thông tin bao gồm:

 • Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
 • Ngày chính thức hoạt động. Ngày chính thức hoạt động do chi nhánh quyết định nhưng phải đảm bảo chính thức hoạt động trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp phép và không được tiến hành hoạt động kinh doanh chứng khoán trước ngày chính thức hoạt động.

Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam được chính thức hoạt động khi đáp ứng điều kiện sau:

 • Đã đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Có quy trình hoạt động, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ.

Lưu ý về nghĩa vụ thông báo điều kiện

Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam được cấp giấy phép phải thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đáp ứng các điều kiện trên ít nhất là 15 ngày trước ngày chính thức hoạt động.

Dịch vụ hành lập chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, Giấy phép thành lập chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam;
 • Soạn thảo văn bản, hồ sơ, Giấy tờ cho khách hàng theo yêu cầu;
 • Đại diện cho khách hàng, tiến hành các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trả lời phúc đáp;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho chi nhánh sau khi được thành lập.

Qúy khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ pháp lý về thành lập chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam, vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO