Phí duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế

Bằng bảo hộ sáng chế được hiểu là văn bằng ghi nhận chủ sở hữu sáng chế. Pháp luật quy định phạm vi và thời hạn bằng bảo hộ sáng chế. Để duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế, chủ sở hữu sáng chế cần nộp phí duy trì hàng năm trong suốt thời gian bảo hộ. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều khách hàng gặp khó khăn khi xác định mức phí cần phải đóng cụ thể là bao nhiêu. Để hỗ trợ quý khách trong vấn đề này, Công ty Luật Việt An đưa ra bài viết phí duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế sau đây.

Đăng ký sáng chế

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022;
 • Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hưu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, được sửa đổi bổ sung bởi thông tư 31/2020/TT-BTC.

Sáng chế là gì?

Là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, sáng chế không chỉ được biết đến là công cụ hữu hình mà còn bao gồm quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (viết tắt là WIPO) đã đưa ra định nghĩa về sáng chế, theo đó, sáng chế là một độc quyền được cấp cho một giải pháp là sản phẩm hoặc quy trình đưa ra cách thức mới để thực hiện một điều gì đó hoặc đưa ra một giải pháp công nghệ mới cho một vấn đề.

Tại Việt Nam, căn cứ khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ quy định sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Văn bằng bảo hộ sáng chế là gì?

Văn bằng bảo hộ được hiểu là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế.

Nội dung của văn bằng bảo hộ sáng chế bao gồm:

 • Ghi nhận chủ sở hữu sáng chế;
 • Tác giả sáng chế;
 • Đối tượng, phạm vi và thời hạn bảo hộ.

Quyền sở hữu độc quyền đối với sáng chế chỉ được xác lập theo thủ tục đăng ký, và phạm vi bảo hộ được xác định trong văn bằng. Khi có tranh chấp xảy ra, văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế là văn bản pháp lý quan trọng chứng minh quyền sở hữu độc quyền của chủ sở hữu.

Phí duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế

Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 20 (hai mươi) năm kể từ ngày nộp đơn. Để duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế, chủ sở hữu sáng chế cần phải nộp phí duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế.

Theo quy định tại các điểm 3.1, 3.2 mục A; 1.6, 4.1, 4.2 và 5.1 mục B Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC, ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính thì các khoản phí/lệ phí nộp theo đơn duy trì gồm:

 • Lệ phí duy trì hiệu lực: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/điểm;
 • Lệ phí duy trì hiệu lực muộn: 10% lệ phí duy trì/mỗi tháng nộp muộn
 • Phí thẩm định yêu cầu duy trì: 160.000 (một trăm sáu mươi nghìn) đồng/Văn bằng bảo hộ
 • Phí công bố Thông báo ghi nhận duy trì: 120.000 (một trăm hai mươi nghìn) đồng/đơn.
 • Phí đăng bạ duy trì hiệu lực: 120.000 (một trăm hai mươi nghìn) đồng/Văn bằng bảo hộ.
 • Phí sử dụng Văn bằng bảo hộ (theo năm):
Năm Phí sử dụng
Năm 1-2 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/năm/điểm
Năm 3-4 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/năm/điểm
Năm 5-6 800.000 (tám trăm nghìn) đồng/năm/điểm
Năm 7-8 1.200.000 (một triệu hai trăm nghìn) đồng/năm/điểm
Năm 9-10 1.800.000 (một triệu tám trăm nghìn) đồng/ năm/điểm
Năm 11-13 2.500.000 (hai triệu năm trăm nghìn) đồng/năm/điểm
Năm 14-16 3.300.000 (ba triệu ba trăm nghìn) đồng/năm/điểm
Năm 17-20 4.200.000 (bốn triệu hai trăm nghìn) đồng/năm/điểm

Hồ sơ duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế

Hồ sơ duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế là toàn bộ tài liệu giấy tờ cần phải nộp để thực hiện duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế.

Thành phần hồ sơ

Căn cứ Khoản 1 Điều 30 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, hồ sơ duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế bao gồm:

 • Tờ khai theo Mẫu số 07 tại Phụ lục II của Nghị định 65/2023/NĐ-CP;
 • Văn bản ủy quyền cho Luật Việt an (trường hợp yêu cầu nộp thông qua đại diện sở hữu công nghiệp Luật Việt An);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp).

Tờ khai duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế gồm những nội dung gì?

Tờ khai duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế được thực hiện theo mẫu số 07 phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP, quy định một số nội dung về:

 • Người nộp đơn/ Đại diện của người nộp đơn;
 • Đối tượng yêu cầu duy trì;
 • Phí, lệ phí;
 • Các tài liệu có trong đơn;
 • Cam kết của người nộp đơn/ Đại diện của người nộp đơn.

Thủ tục duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế

Thủ tục duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế là trình tự thực hiện để duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế. Căn cứ Điều 30 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, thủ tục duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 2: Xử lý hồ sơ và ra thông báo duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế:

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét yêu cầu duy trì hiệu lực trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu và các khoản phí, lệ phí của người yêu cầu.

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế, ra thông báo về việc duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ra thông báo;
 • Trường hợp có thiếu sót hoặc không hợp lệ: ra thông báo dự định từ chối duy trì và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Lưu ý: Việc duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ phải được thực hiện trong vòng 06 tháng tính đến ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực. Thủ tục duy trì hiệu lực có thể được thực hiện muộn hơn thời hạn quy định trên đây, nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước.

Quý khách hàng có duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO