Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty hợp danh (Partnership)

Công ty hợp danh là doanh nghiệp phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn. Trải qua quá trình hoạt động và phát triển, công ty có nhiều sự đổi mới và cần thay đổi đăng ký kinh doanh công ty hợp danh. Dưới đây là thông tin chi tiết về vấn đề này Luật Việt An chia sẻ đến khách hàng.

Công ty hợp danh là gì?

Công ty hợp danh được hiểu là doanh nghiệp yêu cầu ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung, kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh).

Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn. Trong đó:

 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 • Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trongphạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

Các trường hợp cần thay đổi đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, thay đổi đăng ký kinh doanh được chia thành 2 trường hợp:

 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh

Doanh nghiệp ghi nhận bất cứ sự thay đổi nào trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đều cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ theo Điều 30 Luật Doanh nghiệp năm 2020, các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh liên quan đến các thông tin được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

 • Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở;
 • Đăng ký thay đổi tên công ty hợp danh;
 • Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh;
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty;

Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh

Căn cứ Điều 31 Luật Doanh nghiệp năm 2020, các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh gồm:

 • Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Các trường hợp cần thay đổi đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

Thủ tục cần thực hiện

Tùy vào nội dung thay đổi mà doanh nghiệp sẽ phải thực hiện 1 trong 2 thủ tục sau:

 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan có thẩm quyền

Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cách thức nộp hồ sơ

 • Nộp qua dịch vụ bưu chính.
 • Nộp trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)
 • Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Thời hạn giải quyết

3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí, lệ phí nhà nước

Lệ phí đăng ký thay đổi kinh doanh (căn cứ Thông tư số 47/2019/TT-BTC): 50.000 VND/lần.

Lưu ý khi thực hiện thủ tục trực tiếp

 • Lệ phí đăng ký thay đổi kinh doanh sẽ được miễn khi thực hiện thủ tục thay đổi trên dịch vụ công quốc gia.
 • Khi doanh nghiệp có nội dung thay đổi vừa phải làm thủ tục đăng ký, vừa phải làm thủ tục thông báo, doanh nghiệp sẽ chỉ cần chọn thủ tục đăng ký khi kê khai hồ sơ qua dịch vụ công.

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Mỗi trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, pháp luật Việt Nam đều quy định cụ thể rõ ràng tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Hồ sơ đăng ký thay đổi tương ứng với từng trường hợp chi tiết tại bảng dưới đây:

Thành phần hồ sơ chung

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (do Luật Việt An soạn thảo theo mẫu quy định).
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục.

Thành phần hồ sơ trong những trường hợp cụ thể

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở

 • Quyết định Hội đồng thành viên công ty hợp danh;
 • Biên bản hợp Hội đồng thành viên công ty hợp danh;

Đăng ký thay đổi tên công ty hợp danh

 • Quyết định Hội đồng thành viên công ty hợp danh;
 • Biên bản hợp Hội đồng thành viên công ty hợp danh;

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

 • Danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hợp danh mớ

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ

 • Quyết định của Hội đồng thành viên công ty hợp danh;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty hợp danh;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Nếu có)

Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp

 • Danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho phần góp vốn;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

 • Quyết định của Hội đồng thành viên;
 • Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên của công ty hợp danh về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Quy trình tiến hành thực hiện theo 4 bước dưới đây:

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty hợp danh

Lưu ý:

 • Đối với thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.
 • Đối với thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chứ không cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Lưu ý trường hợp không được phép thay đổi đăng ký kinh doanh

Căn cứ Điều 65 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, công ty hợp danh không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

Trường hợp không được phép đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Phương án khắc phục
Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu.
Đang trong quá trình giải thể. Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể.
Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên. Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu.
Doanh nghiệp đang trong tình trạng “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”. Làm việc với cơ quan thuế cập nhật tình trạng mã số thuế để chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.

Dịch vụ của Luật Việt An liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Tư vấn pháp luật về điều kiện, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh;
 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, nhanh chóng theo thời hạn hợp đồng;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục tại Phòng đăng ký kinh doanh;
 • Hỗ trợ thủ tục pháp lý sau khi thành lập công ty, sau khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Dịch vụ xin cấp Giấy phép con liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Trên đây là nội dung tư vấn về thay đổi đăng ký kinh doanh công ty hợp danh. Nếu có nhu cầu thay đổi hoặc cần tư vấn thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ sớm nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO