Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Trong kinh doanh để các sản phẩm được khách hàng biết đến và đến được tay người tiêu dùng thì quảng cáo giữ một vai trò rất quan trọng. Theo quy định của Luật Quảng cáo, quảng cáo mỹ phẩm là hình thức bắt buộc phải xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo trước khi tiến hành quảng cáo. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều khách hàng gặp khó khăn khi tiến hành thực hiện thủ tục này. Để hỗ trợ khách hàng, Công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm sau đây.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Căn cứ pháp luật

 • Luật Quảng cáo năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2018;
 • Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.
 • Thông tư 09/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hoá dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực của Bộ Y tế, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 25/2018/TT-BYT và Nghị định 96/2023/NĐ-CP.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm được hiểu là giấy xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, doanh nghiệp về nội dung quảng cáo khi cá nhân/ doanh nghiệp đó muốn quảng cáo mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm ghi nhận các thông tin về:

 • Thông tin tổ chức cá nhân thực hiện quảng cáo: tên, địa chỉ, điện thoại.
 • Thông tin về mỹ phẩm: tên sản phẩm, số ký hiệu của phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
 • Phương tiện quảng cáo: Trường hợp quảng cáo trên báo nói, báo hình, báo in thì nêu rõ tên báo dự kiến quảng cáo; trường hợp quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện thì nêu rõ thời gian, địa điểm cụ thể dự kiến tổ chức, báo cáo viên.
 • Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được duyệt (đính kèm) của tổ chức/cá nhân phù hợp với quy định hiện hành.
 • Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Căn cứ Điều 6 Thông tư 09/2015/TT-BYT, điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm bao gồm:

 • Mỹ phẩm phải đủ điều kiện quảng cáo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 20 của Luật Quảng cáo. Theo đó, quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế.
 • Nội dung quảng cáo phải tuân thủ theo đúng các nội dung sau đây:
 • Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về dược và Tài liệu chứng minh tính an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm và tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm của hiệp hội quốc tế (nếu có).
 • Quảng cáo mỹ phẩm phải có các nội dung như: Tên mỹ phẩm; Tính năng, công dụng của mỹ phẩm; Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế.
 • Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác;
 • Tính năng, công dụng của sản phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định của pháp luật.
 • Có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Thông tư 09/2015/TT-BYT.
 • Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm ủy quyền bằng văn bản.

Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm là toàn bộ tài liệu giấy tờ cần chuẩn bị để được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm.

Căn cứ Điều 15 Thông tư 09/2015/TT-BYT, hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm bao gồm:

STT Loại tài liệu Ghi chú
1 Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo. Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT
2 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

 

 
3 Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo.

 

 
4 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.  
5 Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm Trường hợp nội dung quảng cáo nêu tính năng, công dụng mỹ phẩm không có trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm là trình tự các bước cần thực hiện để được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm. Căn cứ Điều 20 Thông tư 09/2015/TT-BYT, thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm bao gồm các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Cá nhân, tổ chức tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với Mỹ phẩm của cơ sở đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có trụ sở chính đặt tại địa bàn quản lý của Sở Y tế; Trường hợp quảng cáo mỹ phẩm thông qua hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện thì Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo;

Bước 2: Xử lý hồ sơ và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT. Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung. Thời gian để đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tối đa là 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Lưu ý:

 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm công bố trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền phụ trách đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc có giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực.
 • Trường hợp quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị tổ chức sự kiện, trước ít nhất 2 ngày quảng cáo, cá nhân tổ chức có sản phẩm hàng hoá đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế phải có văn bản thông báo về hình thức, thời gian, địa điểm quảng cáo, kèm theo giấy xác nhận nội dung quảng cáo, mẫu quảng cáo hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt cho Sở Y tế nơi tổ chức quảng cáo.

Dịch vụ tư vấn về thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm của Công ty Luật Việt An.

 • Tư vấn điều kiện xin xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm;
 • Tư vấn thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm;
 • Soạn thảo hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm.
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục cấp phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO