Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Với xu thế hội nhập quốc tế cũng như xuất phát từ nhu cầu mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh, hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, nhiều doanh nghiệp đã phải quyết định chấm dứt các dự án đầu tư ra nước ngoài của mình. Khi đó, nhà đầu tư cần làm thực hiện chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài và trả lại Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đã được cấp cho cơ quan có thẩm quyền. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Việt An sẽ cung cấp các thông tin pháp lý liên quan đến thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài.

Đầu tư ra nước ngoài

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư;
 • Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Dự án đầu tư ra nước ngoài là gì?

Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Theo Khoản 13 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020, có thể hiểu dự án đầu tư ra đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài.

Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

 • Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.
 • Tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.
 • Hộ kinh doanh đăng ký theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Cá nhân mang quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
 • Các tổ chức khác thực hiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Theo Điều 64 Luật Đầu tư năm 2020, các trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

 • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
 • Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
 • Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
 • Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và không thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư;
 • Tổ chức kinh tế ở nước ngoài bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
 • Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

Hồ sơ chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Theo quy định tại Điều 87 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) gồm các tài liệu sau:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • (Các) bản gốc các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đã cấp;
 • Quyết định chấm dứt dự án đầu tư tại nước ngoài tương ứng với quy định tại Điều 59 của Luật Đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh nhà đầu tư đã hoàn thành việc kết thúc, thanh lý dự án và chuyển toàn bộ tiền, tài sản, các khoản thu từ kết thúc, thanh lý dự án về nước theo quy định tại Điều 86 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP ;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho Luật Việt An (nếu thực hiện thông qua dịch vụ của Luật Việt An).

Thủ tục thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc có nội dung cần được làm rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ.
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình giao dịch ngoại hối của nhà đầu tư; việc chấp hành quy định của pháp luật về ngoại hối của nhà đầu tư, các vi phạm và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền (nếu có);

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ:

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gửi nhà đầu tư;
 • Đồng thời sao gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú, cơ quan thuế nơi xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư, cơ quan đại diện chủ sở hữu của nhà đầu tư (nếu có).

Quy trình thực hiện thanh lý tài sản tại nước ngoài và chuyển tài sản về Việt Nam

Do hồ sơ chấm dứt hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam yêu cầu phải có giấy tờ chứng minh đã thanh lý tài sản tại nước ngoài và chuyển về Việt Nam, do đó, nhà đầu tư cần thực hiện thủ này cũng như các thủ tục chấm dứt đầu tư tại nước sở tại trước tiên. Theo đó, Điều 86 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định, khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, nhà đầu tư sẽ thực hiện thanh lý tài sản tại nước ngoài và chuyển về Việt Nam như sau:

 • Ngay sau khi kết thúc dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư.
 • Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư liên quan đến kết thúc việc thanh lý dự án đầu tư, nhà đầu tư phải chuyển về nước toàn bộ các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư.
 • Trường hợp có nhu cầu kéo dài thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều này, chậm nhất trước ngày hết hạn nhà đầu tư phải có văn bản đề nghị và nêu rõ lý do gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định. Việc gia hạn được thực hiện không quá một lần và không quá 06 tháng. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trả lời nhà đầu tư về việc gia hạn thời hạn chuyển về nước toàn bộ các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư.
 • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hoàn tất việc thanh lý dự án đầu tư tại nước ngoài và chuyển về nước toàn bộ các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư (nếu có), nhà đầu tư làm thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài.

Lưu ý về khi thực hiện chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

 • Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư tại nước ngoài theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư và thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
 • Trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài do nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài, trước khi thực hiện việc chuyển toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài và chấm dứt dự án, nhà đầu tư phải thông báo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 • Trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 64 của Luật Đầu tư mà nhà đầu tư không thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gửi nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.
 • Đối với các dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư, cơ quan quyết định việc đầu tư ra nước ngoài thực hiện chấm dứt dự án và báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

Dịch vụ chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài của Luật Việt An

 • Tư vấn quy định pháp luật hiện hành về chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài cho khách hàng;
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài cho khách hàng;
 • Đại diện theo ủy quyền thực hiện toàn bộ hoặc một phần thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cho khách hàng;
 • Nhận kết quả và bàn giao lại cho khách hàng.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hay có nhu cầu hỗ trợ dịch vụ pháp lý liên quan đến thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài, đăng ký đầu tư ra nước ngoài, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO