Thủ tục chấm dứt hợp đồng li-xăng nhãn hiệu

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2019;
 • Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;
 • Thông tư 16/2016/TT-BKHCN;
 • Thông tư 263/2016/TT-BTC.

Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu là gì

 • Li-xăng nhãn hiệu tức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.
 • Việc li-xăng nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.
 • Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu là hợp đồng chuyển quyền giao sử dụng nhãn hiệu.
 • Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu được hiểu là là một văn bản thoả thuận về việc chủ sở hữu nhãn hiệu (bên giao li-xăng) cho phép người khác (người nhận li-xăng) sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của mình, trong khi vẫn tiếp tục giữ quyền sở hữu các quyền đó.
 • Nên đăng ký hợp đồng li- xăng nhãn hiệu với Cục Sở hữu trí tuệ.

Các trường hợp hạn chế việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

 • Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.
 • Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.
 • Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

Phân loại hợp đồng li-xăng nhãn hiệu

Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu gồm các dạng sau đây:

 • Hợp đồng li-xăng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng nhãn hiệu, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng nhãn hiệu với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng nhãn hiệu đó nếu được phép của bên được chuyển quyền.
 • Hợp đồng li-xăng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng nhãn hiệu, quyền ký kết hợp đồng sử dụng nhãn hiệu không độc quyền với người khác.
 • Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu thứ cấp là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó theo một hợp đồng khác.

Nội dung của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu

Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
 • Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;
 • Dạng hợp đồng;
 • Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;
 • Thời hạn hợp đồng;
 • Giá chuyển giao quyền sử dụng;
 • Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu mặc nhiên bị vô hiệu nếu có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền sau đây:

 • Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng li-xăng nhãn hiệu sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu nhãn hiệu tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hóa đó;
 • Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp;
 • Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu nhãn hiệu hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.

Hiệu lực của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu

 • Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có hiệu lực theo thỏa thuận của các bên;
 • Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực nếu quyền sở hữu nhãn hiệu của bên giao bị chấm dứt.

Chấm dứt hiệu lực hợp đồng li-xăng nhãn hiệu

Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

 • Bên chuyển giao và Bên nhận chuyển giao thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;
 • Bên nhận chuyển giao chấm dứt hoạt động;
 • Quyền sở hữu nhãn hiệu của bên chuyển giao bị chấm dứt.

Việc chấm dứt trước thời hạn hiệu lực của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu đã đăng ký đều phải được ghi nhận tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực hợp đồng li-xăng nhãn hiệu

Hồ sơ yêu cầu ghi nhận chấm dứt trước thời hạn hiệu lực của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu phải làm thành văn bản gồm các tài liệu sau đây:

 • 02 bản Tờ khai yêu cầu ghi nhận chấm dứt hiệu lực của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, làm theo mẫu 03-SĐHĐ quy định tại Phụ lục D của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;
 • Tài liệu chứng minh việc sửa đổi tên, địa chỉ của các bên trong hợp đồng;
 • Thoả thuận, tài liệu ghi nhận về những điều khoản cụ thể cần sửa đổi, bổ sung trong hợp đồng, kể cả việc gia hạn hoặc chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trước thời hạn;
 • Giấy uỷ quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định;

 • Tài liệu khác (nếu cần).

Thủ tục chấm dứt hợp đồng li-xăng nhãn hiệu

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

 • Các bên chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ các giấy tờ về chấm dứt chấm dứt trước thời hạn hiệu lực của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu theo mẫu trên và nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Người nộp hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận hồ sơ của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể là Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 • Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu ghi nhận việc chấm dứt hợp đồng, Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm xem xét hồ sơ.
 • Trong trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối ghi nhận chấm dứt hiệu lực hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, trong đó nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo dự định từ chối để người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối về dự định từ chối đăng ký hợp đồng.
 • Nếu người nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng trong thời hạn đã được ấn định, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối ghi nhận việc dứt hiệu lực hợp đồng li-xăng nhãn hiệu.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định ghi nhận chấm dứt hiệu lực của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu; ghi nhận chấm dứt hiệu lực hợp đồng li-xăng nhãn hiệu vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; công bố các quyết định ghi nhận chấm dứt hiệu lực hợp đồng li-xăng nhãn hiệu trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Phí, lệ phí chấm dứt hợp đồng li-xăng nhãn hiệu

 • Phí thẩm định yêu cầu ghi nhận chấm dứt hiệu lực hợp đồng li-xăng nhãn hiệu là 160.000 đồng/văn bằng bảo hộ;
 • Phí công bố Quyết định chấm dứt hiệu lực hợp đồng li-xăng nhãn hiệu là 120.000 đồng/đơn;
 • Phí đăng bạ Quyết chấm dứt hiệu lực hợp đồng li-xăng nhãn hiệu là 120.000 đồng/văn bằng bảo hộ.

Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện thủ tục li-xăng nhãn hiệu, chấm dứt thủ tục li-xăng nhãn hiệu xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO