Thủ tục đóng cửa Công ty – Doanh nghiệp

Mục lục

Ẩn

  Khi doanh nghiệp muốn đóng cửa công ty có thể lựa chọn một trong hai hình thức:

  Căn cứ pháp lý:

  Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Khái niệm về thủ tục đóng cửa công ty

  Hiện nay, Luật Doanh nghiệp năm 2020 không đưa ra khái niệm về đóng cửa công ty mà chỉ có quy định về thủ tục giải thể doanh nghiệp và tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên dựa vào các trường hợp và điều kiện thủ tục pháp lý thì có thể hiểu khái niệm của hai thủ tục trên như sau:

  • Giải thể doanh nghiệp được hiểu là quá trình dẫn đến sự chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp đó, doanh nghiệp chấm dứt hết mọi quyền và nghĩa vụ của mình.
  • Tạm ngừng kinh doanh là trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo doanh nghiệp co nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh và sau khoảng thời gian tạm ngừng, doanh nghiệp sẽ trở lại hoạt động bình thường.

  Đóng cửa vĩnh viễn công ty: giải thể doanh nghiệp

  Căn cứ tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về các trường hợp giải thể doanh nghiệp.

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

  Đóng cửa tạm thời công ty : tạm ngừng kinh doanh

  • Doanh nghiệp có nhu cầu tạm ngừng kinh doanh;
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh trong trường hợp sau đây:
   • Tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điềukiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật;
   • Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan;
   • Đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh

  Điều kiện tiến hành thủ tục đóng cửa công ty

  Điều kiện tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp:

  • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

  Điều kiện thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

  • Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

  Trình tự thủ tục pháp lý đóng cửa công ty

  Trình tự thủ tục pháp lý khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

  Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Lý do giải thể;
  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
  • Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

  Bước 2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;

  Bước 3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

  Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

  Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có);

  Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

  • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  • Nợ thuế;
  • Các khoản nợ khác;
  • Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần;
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp;
  • Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể theo quy định tại khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến vềviệc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

  Trình tự thủ tục pháp lý khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh

  Thông báo tạm ngừng kinh doanh phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Thời gian tạm ngừng:
  • Thời điểm bắt đầu tạm ngừng và thời điểm kết thúc tạm ngừng:.
  • Lý do tạm ngừng kinh doanh;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật;

  Kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

  Ưu nhược điểm của giải thể doanh nghiệp so với tạm ngừng kinh doanh

  Ưu điểm của tạm ngừng kinh doanh:

  • Thủ tục đơn giản; chi phí thực hiện thủ tục tàm ngừng kinh doanh từng lần thông báo ít.
  • Giải quyết các trường hợp khó khăn trong giai đoạn nhất định của doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp có thể làm thông báo tạm ngừng nhiều lần;
  • Sau thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp nhận thấy không thể tiếp tục hoạt động có thể lựa chọn giải thể doanh nghiệp.
  • Thủ tục trở lại hoạt động trước thời hạn của doanh nghiệp cũng rất đơn giản và ít chi phí.

  Ưu điểm của giải thể doanh nghiệp:

  • Doanh nghiệp chấm dứt hết mọi nghĩa vụ pháp lý.

  Nhược điểm của tạm ngừng kinh doanh:

  • Tạm ngừng kinh doanh không làm chấm dứt hoàn toàn hoạt động của doanh nghiệp, do đó doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ phát sinh nếu có.
  • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.
  • Doanh nghiệp lưu ý về thời gian thông báo tạm ngừng kinh doanh: liên tiếp để tránh phải thực hiện các nghĩa vụ thuế phát sinh.

  Nhược điểm của thủ tục giải thể doanh nghiệp

  • Doanh nghiệp phải tiến hành nhiều thủ tục pháp lý.
  • Thời gian xử lý lâu, hiện tại các thủ tục giải thể doanh nghiêp thực hiện ít nhất cũng từ 03 tháng trở lên, có trường hợp còn kéo dài.
  • Chi phí thực hiện thủ tục sẽ lớn theo thời gian xử lý thủ tục

  Như vậy, khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp có thể điều chỉnh lại cơ cấu phương án kinh doanh để giải quyết các khó khăn còn tồn đọng; tìm cách huy động vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước để tái cơ cấu lại doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp cảm thấy không có cơ hội cải thiện để thoát khỏi khủng hoảng thì nên chọn giải pháp giải thể doanh nghiệp.

  CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

  Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

  Luật sư Đầu tư nước ngoài: 09 13 380 750

  Luật sư Doanh nghiệp: 09 79 05 77 68

  Luật sư Sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08

  Email: info@luatvietan.vn

  Dịch vụ kế toán - thuế: 09 888 567 08

  Luật sư tư vấn Giấy phép: 0966 83 66 08

  Tư vấn hợp đồng: 09 88 17 18 06

  Email: saigon@luatvietan.vn

  Dong Van Thuc Viet An home

  Skype - Tiếng Việt

  Hotline: 09 33 11 33 66 (Ms.Ha) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

  English: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr. Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

  Skype - English

  Tin tức doanh nghiệp

  Bổ sung ngành nghề Lữ hành quốc tế

  Việt Nam là một đất nước có nhiều danh lam thắng cảnh thu hút khách du lịch nước ngoài. Dịch vụ du lịch cho khách nước ngoài và du lịch ra nước ngoài mang

  Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

  Ngày 20/01/2020, Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành chính

  Thành lập công ty kinh doanh thủy sản

  Xuất phát từ tiềm năng thiên nhiên to lớn, vai trò quan trọng của ngành thủy sản trong sự phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là xuất khẩu thuỷ sản,

  Thay đổi trụ sở công ty cần thực hiện thủ tục gì?

  Trong quá trình hoạt động, do phát sinh nhiều vấn đề nên doanh nghiệp buộc phải thay đổi trụ sở kinh doanh. Rất nhiều doanh nghiệp đã gửi thư đến Luật

  Thành lập doanh nghiệp tại Cao Bằng

  Cao Bằng là tỉnh miền núi vùng cao biên giới, xa các trung tâm kinh tế lớn của vùng Đông Bắc và cả nước nhưng Cao Bằng lại có bảy cửa khẩu ,trong đó có 
  CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

  Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

  Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

  Mã số thuế: 0102392370

  Thông báo bộ công thương