Tình hình thành lập công ty trong nước trong 10 tháng đầu năm 2021

Doanh nghiệp thành lập mới

STT Nội dung Đơn vị Năm 2021 So sánh năm 2020
1 Số doanh nghiệp thành lập mới Doanh nghiệp 93.716 -15,7%
2 Vốn đăng ký Tỷ đồng 1.304.370 -18,2%
3 Số lao động đăng ký Người 707.657 -16,8%

Phân theo lĩnh vực hoạt động

Có 3/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2020 là:

 • Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (tăng 191,3%);
 • Kinh doanh bất động sản (tăng 7,8%);
 • Vận tải kho bãi (tăng 6,3%).

Các ngành có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới chiếm tỷ lệ lớn nhất, gồm:

 • Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 31.900 doanh nghiệp (chiếm 34,0%);
 • Công nghiệp chế biến, chế tạo có 12.088 doanh nghiệp (chiếm 12,9%);
 • Xây dựng có 11.560 doanh nghiệp (chiếm 12,3%).

Có 14/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu là những ngành, nghề chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, cụ thể như sau:

 • Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (giảm 79,0%);
 • Thông tin và truyền thông (giảm 67,3%);
 • Dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 27,9%);
 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (giảm 26,7%);
 • Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (giảm 22,5%).

Phân theo địa bàn hoạt động

Trong 10 tháng đầu năm 2021, cả nước có 05/06 khu vực có số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm so với cùng kỳ năm 2020, gồm:

 • Đông Nam Bộ (470 doanh nghiệp, giảm 25,1%);
 • Tây Nguyên (085 doanh nghiệp, giảm 24,2%);
 • Đồng bằng Sông Cửu Long (653 doanh nghiệp, giảm 20,7%);
 • Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (266 doanh nghiệp, giảm 13,1%);
 • Đồng bằng Sông Hồng (203 doanh nghiệp, giảm 5,1%);
 • Trung du và miền núi phía Bắc là khu vực duy nhất có số doanh nghiệp đăng ký thành lập trong 10 tháng đầu năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm 2020 (039 doanh nghiệp, tăng 11,5%).
 • Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương chịu nhiều ảnh hưởng bởi đợt dịch lần thứ tư, có sự sụt giảm về cả số doanh nghiệp đăng ký thành lập và số vốn đăng ký với tỷ lệ 25,5% và 45,8% so với cùng kỳ năm 2020 (trung bình giai đoạn 2016-2020, thành phố Hồ Chí Minh tăng 5,7% về số doanh nghiệp và tăng 38,1% về số vốn).

Phân theo quy mô vốn

 • Quy mô vốn trên 100 tỷ đồng là 1.573 doanh nghiệp (chiếm 1,7%, tăng 17,4%);
 • Quy mô vốn từ 50 – 100 tỷ đồng là 1.530 doanh nghiệp (chiếm 1,6%, tăng 9,7%);
 • Quy mô vốn từ 20 – 50 tỷ đồng là 3.214 doanh nghiệp (chiếm 3,4%, tăng 0,6%);
 • Quy mô vốn từ 10 – 20 tỷ đồng là 5.165 (chiếm 5,5%, giảm 15,9%);
 • Quy mô vốn từ từ 0 – 10 tỷ đồng là 82.234 (chiếm 87,7%, giảm 17,0%).

Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Phân theo lĩnh vực

Các lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong 10 tháng đầu năm 2021 là:

 • Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (006 doanh nghiệp, chiếm 36,8%);
 • Xây dựng (231 doanh nghiệp, chiếm 14,8%);
 • Công nghiệp chế biến, chế tạo (259 doanh nghiệp, chiếm 12,1%).

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở 03/17 lĩnh vực:

 • Kinh doanh bất động sản (161 doanh nghiệp, tăng 13,8%);
 • Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (277 doanh nghiệp, tăng 3,0%);
 • Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (497 doanh nghiệp, tăng 0,5%).

Số doanh nghiệp quay lại hoạt động trong 10 tháng đầu năm 2021 giảm ở 14/17 lĩnh vực, trong đó:

 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (477 doanh nghiệp, giảm 24,2%);
 • Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (281 doanh nghiệp, giảm 23,4%);
 • Hoạt động dịch vụ khác (370 doanh nghiệp, giảm 20,8%);
 • Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (298 doanh nghiệp, giảm 18,8%).

Tình hình doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Nội dung Trong 11 tháng năm 2021 So sánh cùng kỳ năm 2020
Doanh nghiệp tạm ngưng kinh doanh 48.487 doanh nghiệp 16,0%
Doanh nghiệp chờ giải thể 34.994 doanh nghiệp, 15,7%
Doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại 13.608 doanh nghiệp 0,8 %
Tổng 97.089 doanh nghiệp 13,5%

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

Phân theo lĩnh vực

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh chủ yếu thuộc các lĩnh vực:

 • Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (905 doanh nghiệp, chiếm 36,9%);
 • Xây dựng (661 doanh nghiệp, chiếm 13,7%);
 • Công nghiệp chế biến, chế tạo (738 doanh nghiệp, chiếm 11,8%).

Đây cũng là những ngành nghề có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cao nhất.

Phân theo quy mô vốn

 • Quy mô vốn từ 0 – 10 tỷ đồng với 44.121 doanh nghiệp (chiếm 91,0%, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2020).
 • Quy mô vốn từ 10 – 20 tỷ đồng có 2.394 doanh nghiệp (chiếm 4,9%, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2020); t
 • Quy mô vốn từ 20 – 50 tỷ đồng có 1.296 doanh nghiệp (chiếm 2,7%, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2020);
 • Quy mô vốn từ 50 – 100 tỷ đồng có 415 doanh nghiệp (chiếm 0,9%, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2020);
 • Quy mô vốn trên 100 tỷ đồng có 261 doanh nghiệp (chiếm 0,5%, tăng 12,0% so với cùng kỳ năm 2020).

Phân theo thời gian hoạt động

 • Thời gian hoạt động từ 0-5 năm với 24.745 doanh nghiệp (chiếm 51,0%);
 • Thời gian hoạt động từ 5-10 năm là 13.127 doanh nghiệp (chiếm 27,1%);
 • Thời gian hoạt động trên 10 năm là 10.615 doanh nghiệp (chiếm 21,9%).

Doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể

Phân theo lĩnh vực

So với cùng kỳ năm 2020, số lượng các doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể tăng ở 15/17 lĩnh vực.

Các ngành kinh doanh có số lượng doanh nghiệp chờ giải thể lớn nhất là:

 • Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (425 doanh nghiệp, chiếm 35,5%);
 • Xây dựng (468 doanh nghiệp, chiếm 12,8%);
 • Công nghiệp chế biến, chế tạo (281 doanh nghiệp, chiếm 12,2%).

Phân theo quy mô vốn

 • Quy mô vốn từ 0 – 10 tỷ đồng với 31.456 doanh nghiệp (chiếm 89,9%, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020).
 • Quy mô vốn từ 10 – 20 tỷ đồng có 1.706 doanh nghiệp (chiếm 4,9%, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2020);
 • Quy mô vốn từ 20 – 50 tỷ đồng có 999 doanh nghiệp (chiếm 2,9%, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2020);
 • Quy mô vốn từ 50 – 100 tỷ đồng có 416 doanh nghiệp (chiếm 1,2%, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2020);
 • Quy mô vốn trên 100 tỷ đồng có 417 doanh nghiệp (chiếm 1,2%, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2020).

Doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại

Phân theo lĩnh vực

10/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại tăng.

Các lĩnh vực có tỷ lệ doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 là:

 • Khai khoáng (tăng 88,2%);
 • Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (tăng 74,6%);
 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản với (tăng 25,9%).

Phân theo thời gian hoạt động

 • Thời gian hoạt động từ 0-5 năm là 8.684 doanh nghiệp (chiếm 63,8%);
 • Thời gian hoạt động từ 5 – 10 năm là 2.652 doanh nghiệp (chiếm 19,5%);
 • Thời gian hoạt động trên 10 năm là 2.272 doanh nghiệp (chiếm 16,7%).

Phân theo quy mô vốn

 • Quy mô vốn từ 0 – 10 tỷ đồng với 12.069 doanh nghiệp (chiếm 88,7%, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020);
 • Quy mô vốn từ 10 – 20 tỷ đồng có 767 doanh nghiệp (chiếm 5,6%, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2020);
 • Quy mô vốn từ 20 – 50 tỷ đồng có 441 doanh nghiệp (chiếm 3,2%, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2020);
 • Quy mô vốn từ 50 – 100 tỷ đồng có 169 doanh nghiệp (chiếm 1,2%, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm 2020);
 • Quy mô vốn trên 100 tỷ đồng có 162 doanh nghiệp (chiếm 1,2%, giảm 27,4% so với cùng kỳ năm 2020).
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO