Tư vấn Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư công ty có vốn nước ngoài

Hiện nay, nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài chỉ ghi nhận thông tin về dự án đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho nhà đầu tư nước ngoài chỉ bao gồm các nội dung như sau:

 • Thông tin liên quan đến nhà đầu tư (tức chủ sở hữu công ty) và người đại diện quản lý phần vốn góp (nếu có);
 • Tên dự án đầu tư;
 • Mục tiêu, quy mô dự án: Tương ứng với ngành nghề kinh doanh của công ty ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Địa điểm thực hiện dự án: Thông thường cũng là địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Vốn đầu tư của dự án: Vốn đầu tư của dự án thông thường bằng hoặc cao hơn vốn điều lệ của công ty. Ngoài ra, công ty lưu ý về việc thực hiện tiến độ góp vốn theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Thời hạn thực hiện dự án đầu tư.

Do đó, chỉ khi công ty có sự thay đổi các nội dung nêu trên mới phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với các nội dung khác như: thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi chức danh người đại diện, thậm chí là thay đổi tên công ty nhưng không thay đổi tên dự án đầu tư doanh nghiệp cũng không phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp không phải thẩm tra hồ sơ điều chỉnh):

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • 02 bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện có của doanh nghiệp;
 • 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Đối với trường hợp công ty chưa tách Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án và Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • 01 bản công chứng Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất;
 • Hộ chiếu công chứng và xác nhận tạm trú (thẻ tạm trú) của người đại diện theo pháp luật.
 • Các tài liệu giấy tờ khác tùy theo nội dung thay đổi liên quan:
  • Trường hợp thay đổi trụ sở cần cung cấp: Giấy tờ về trụ sở bao gồm: Hợp đồng thuê trụ sở, bản công chứng Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương);
  • Trường hợp thay đổi vốn đầu tư cần cung cấp: Xác nhận ngân hàng đối với tài khoản vốn chứng minh công ty đã góp đủ vốn (nếu Báo cáo tài chính không thể hiện công ty đã góp đủ vốn); xác nhận ngân hàng hoặc tài liệu chứng minh phần vốn góp tăng thêm;
  • Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật cần cung cấp: Hộ chiếu công chứng, xác nhận cư trú/ thẻ tạm trú công chứng của đại diện theo pháp luật mới;
  • Trường hợp thay đổi thông tin nhà đầu tư, người đại diện của nhà đầu tư: bản công chứng: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, hộ chiếu mới hoặc văn bản thể hiện thông tin mới/ chứng minh sự thay đổi thông tin;
  • Trường hợp thay đổi phải cấp giấy phép kinh doanh cần cung cấp: báo cáo tài chính có lãi 02 năm gần nhất/ hoặc tài liệu chứng minh năng lực tài chính thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa.; chứng minh kinh nghiệm đối với kinh doanh.

Lưu ý đặc biệt:

 • Doanh nghiệp chỉ được điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu đã thực hiện góp đủ vốn theo tiến độ cam kết trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp chưa góp đủ vốn thì trước khi hết hạn góp vốn doanh nghiệp thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư. Trường hợp quá hạn góp vốn doanh nghiệp chưa góp đủ vốn mà vẫn muốn điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp sẽ bị phạt vi phạm về thời hạn góp vốn và buộc phải góp đủ vốn sau đó mới thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Đối với các hồ sơ doanh nghiệp muốn bổ sung ngành nghề thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn, quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) sau khi doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh (giấy phép kinh doanh là thủ tục thẩm tra cần xin ý kiến của Bộ Công thương) nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện liên quan mới được cấp Giấy phép kinh doanh (lưu ý không phải là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như nhiều doanh nghiệp vẫn thường bị nhầm lẫn). Chỉ khi có Giấy phép kinh doanh công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại có vốn đầu tư nước ngoài mới được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn, quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ).

 

Thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (không phải thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 • Bước 1: Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/07/2015 chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thông qua việc thực hiện tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nội dung đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp cũ. Thì doanh nghiệp cần làm thủ tục tách Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như đã hướng dẫn nêu trên;
 • Bước 2: Thực hiện các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với các nội dung thay đổi tương ứng.
 • Bước 3: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
 • Bước 4: Cấp lại dấu pháp nhân của doanh nghiệp và Đăng bố cáo mẫu dấu của doanh nghiệp. Trường hợp công ty thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi khác tỉnh;
 • Bước 5: Xin cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh: Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp bổ sung thêm ngành nghề thực hiện quyền phân phối hàng hoá.

Ngoài ra, đối với trường hợp công ty có vốn đầ tư nước ngoài muốn điều chỉnh liên quan đến nội dung có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần công ty cần thực hiện thêm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tức bước 1) nêu trên.

 • Nếu doanh nghiệp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn điều lệ theo quy định hiện tại doanh nghiệp phải thực hiện hoàn thành thủ tục góp vốn trước khi thực hiện điểu chỉnh giấy chứng nhận đầu tư hoặc ngay sau khi có Thông báo đáp ứng đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài, Sau đó doanh nghiệp mới thực hiện thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài lưu ý phải góp vốn vào công ty thông qua tài khoản vốn của công ty ;
 • Nếu doanh nghiệp thay đổi có thêm thành viên góp vốn mới cần lưu ý nhà đầu tư mới phải góp vốn đầu tư vào tài khoản chuyển vốn của doanh nghiệp và lưu ý góp đúng tiến độ theo thời hạn tương tự nêu trên;
 • Đối với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đề nghị doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.
 • Doanh nghiệp lưu ý thủ tục báo cáo và các mẫu báo cáo của doanh nghiệp theo nội dung ghi nhận và nghĩa vụ báo cáo đầu tư của doanh nghiệp (Thông thường được quy định tại Điều 3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

Dịch vụ tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Công ty Luật Việt An:

 • Công ty luật Việt An tư vấn các điều kiện liên quan đến nội dung cần thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Công ty luật Việt An thực hiện hoàn thiện, soạn thảo hồ sơ và đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Giải trình, theo dõi trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý sau khi doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Tư vấn các thủ tục chuyển vốn đầu tư, mở tài khoản chuyển vốn đầu tư;
 • Tư vấn, toàn diện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như: pháp luật thuế, kế toán, lao động, hợp đồng, sở hữu trí tuệ, ……
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Pháp luật đầu tư

  Pháp luật đầu tư

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO