Đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc

Thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay đang phát triển rất mạnh mẽ và mang đến nhiều thành tựu cho không chỉ các ca sĩ mà còn cả các nhà soạn nhạc. Tuy nhiên, có một thực tế cho thấy, các ca sĩ, nhạc sĩ còn khá chủ quan với việc đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc, dẫn đến nhiều tranh chấp không đáng có. Do đó, việc đang ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc là điều cần thiết giúp bảo vệ quyền và lợi ích cho tác giả.

Bản quyền âm nhạc - bài hát

Căn cứ pháp lý

 • Căn cứ pháp lý cho việc đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc là Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH ngày 08 tháng 07 năm 2022. Có hiệu lực ngày 01/01/2023;
 • Nghị định 17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 04 năm 2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

Tác giả của tác phẩm âm nhạc

 • Căn cứ theo Điều 6 nghị định 17/2023/NĐ-CP và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 thì các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 của Luật Sở hữu trí tuệ là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác. Vậy những ai có quyền đăng ký cho tác phẩm âm nhạc: Tác giả, đồng tác giả của tác phẩm âm nhạc có quyền đăng ký cho tác phẩm âm nhạc.
 • Trường hợp có một tác giả là người trực tiếp tham gia sáng tạo một phần hoặc toàn bộ tác phẩm như vậy được hiểu là tác giả chỉ là cá nhân.
 • Đồng tác giả tác phẩm âm nhạc: trường hợp có từ hai tác giả trở lên cùng sáng tạo nên một tác phẩm thì họ là các đồng tác giả của tác phẩm đó. Quan niệm này chỉ điều chỉnh được mối quan hệ về quyền tài sản đối với tác phẩm giữa các đồng tác giả đối với các trường hợp sau:
 • Tác phẩm được coi là đồng sở hữu chung duy nhất;
 • Tác phẩm được coi là đồng sở hữu chung theo phần, trường hợp này được điều chỉnh bởi Điều 38 của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2023 (các đồng tác giả sáng tạo ra tác phẩm, nếu có phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập mà không làm phương hại đến phần của các đồng tác giả khác thì có các quyền nhân thân và quyền tài sản đối với phần riêng biệt đó).

Chủ sở hữu quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc

 • Tổ chức, cá nhân Việt Nam.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định tại Việt Nam.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Quyền nhân thân trong tác phẩm âm nhạc

Quyền nhân thân trong tác phẩm âm nhạc có thể được chia thành quyền nhân thân không thể chuyển giao (quy định tại các Khoản 1, 2, 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ) và quyền có thể chuyển giao (quy định tại Khoản 3 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ, quyền nhân thân không thể chuyển giao được bảo hộ vô thời hạn và tồn tại vĩnh viễn cùng với tác phẩm. Trong các quyền nhân thân không thể chuyển giao thì quyền “bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả” được coi là quan trọng nhất và trong thực tiễn nó cũng hay bị xâm phạm nhất.

Thời hạn bảo hộ tác phẩm âm nhạc

 • Tác phẩm âm nhạc có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo kể từ năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.
 • Thời hạn bảo hộ quy định trên chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Tài liệu để đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ký tên hoặc điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên hoặc điểm chỉ.
 • 02 bản sao tác phẩm và 01 bản điện tử;
 • Văn bản ủy quyền nếu người nộp hồ sơ là người được tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ủy quyền cho đại diện đăng ký;
 • Tài liệu chứng minh là chủ sở hữu quyền: 01 bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 • Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý đối với tổ chức: 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập hoặc Quyết định thành lập;
 • Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do giao nhiệm vụ sáng tạo là quyết định giao nhiệm vụ hoặc xác nhận giao nhiệm vụ cho cá nhân thuộc đơn vị, tổ chức đó;
 • Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do được thừa kế là văn bản xác định quyền thừa kế có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật;
 • Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do được chuyển giao quyền là hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, góp vốn bằng văn bản có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật;
 • Trong trường hợp tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả phải có văn bản cam đoan về việc tự sáng tạo và sáng tạo theo quyết định hoặc xác nhận giao việc; hợp đồng; tham gia cuộc thi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan.
 • Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do giao nhiệm vụ sáng tạo, giao kết hợp đồng sáng tạo quy định tại khoản này phải là bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung;
 • Trường hợp trong tác phẩm có sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đó theo quy định của pháp luật.Các tài liệu như bản sao tác phẩm, giấy ủy quyền, tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, văn bản đồng ý của các đồng tác giả hoặc đồng chủ sở hữu phải được làm bằng tiếng Việt, trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Thời hạn trả kết quả tác phẩm âm nhạc tại Cục bản quyền tác giả

 • Thời gian rà soát, phân loại, xem xét tình hợp lệ của hồ sơ là 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ;
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo yêu cầu tổ chức, các nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 • Tổ chức, các nhân có thời hạn tối đa 01 tháng kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 • Tổ chức, cá nhân có thời hạn tối đa 01 tháng kể từ ngày nhận được thông báo để sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trừ trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc đã sửa đổi, bổ sung mà hồ sơ vẫn chưa hợp lệ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân;
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ theo quy định, trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Tài liệu khách hàng cần cung cấp cho Công ty Luật Việt An khi lựa chọn dịch vụ đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc của Luật Việt An

 • Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/ thẻ Căn cước nhân dân của tác giả.
 • Bản chính của tác phẩm âm nhạc.
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu chủ sở hữu là tổ chức).
 • Hợp đồng mua bán quyền và văn bản chấp thuận cho việc đăng ký tác phẩm phát sinh (nếu có).

Quy trình đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc tại Công ty Luật Việt An

Bước 1: Quý khách hàng cung cấp thông tin theo yêu cầu cho Công ty Luật Việt An.

Bước 2: Công ty Luật Việt An tiến hành soạn thảo hồ sơ và chuyển khách hàng ký.

Bước 3: Khách hàng chuyển lại hồ sơ cho Công ty Luật Việt An.

Bước 4: Việt An đại diện nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả.

Bước 5: Sau 1-2 tháng nhận kết quả trả lại khách hàng và thanh lý dịch vụ.

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc tại Việt Nam

Cá nhân, tổ chức tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả theo các hình thức sau:

Nộp trực tiếp tại Cục Bản quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc tại các địa chỉ

Cục Bản quyền tác giả: Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, TP. Hà Nội.

Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng đại diện tại TP. Đà Nẵng: Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Nộp qua đường bưu điện đến các địa chỉ

Cục Bản quyền tác giả: Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, TP. Hà Nội.

Công ty luật Việt An cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc, Qúy khách hàng có quan tâm xin vui lòng liên hệ trực tiếp để đươc tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO