09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Giấy phép bán rượu đồng thời cho người tiêu dùng và cho người khác kinh doanh

Kinh doanh rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thương nhân muốn bán rượu đồng thời cho người tiêu dùng và cho người khác kinh doanh cần phải xin giấy phép. Nắm bắt được nhu cầu thực tiễn của khách hàng trong việc xin giấy phép kinh doanh mặt hàng rượu, Công ty Luật Việt An xin tư vấn trình tự, thủ tục và điều kiện xin cấp Giấy phép bán rượu đồng thời cho người tiêu dùng và cho người khác kinh doanh trong bài viết dưới đây.

Giấy phép kinh doanh rượu

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP;

Bán rượu đồng thời cho người tiêu dùng và cho người khác kinh doanh là gì?

Theo khoản 7 Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng. Như vậy, hoạt động bán rượu cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng chính là hoạt động bán lẻ rượu theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 6 Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, bán buôn là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ. Như vậy, bán rượu cho người khác kinh doanh là hoạt động bán buôn rượu cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ.

Điều kiện bán buôn, bán lẻ rượu

Khi kinh doanh rượu, thương nhân cần có giấy phép kinh doanh ngành nghề tương ứng. Để xin cấp giấy phép, thương nhân phải đáp ứng cá điều kiện nhất định tại Nghị định 105/2017/NĐ-C.

Như vậy, bán rượu đồng thời cho người tiêu dùng và cho người khác kinh doanh bao gồm cả hoạt động bán lẻ rượu và hoạt động bán buôn rượu. Để đáp ứng điều kiện kinh doanh rượu, thương nhân cần:

 • Xin cấp cả giấy phép bán lẻ rượu và giấy phép bán buôn rượu; hoặc
 • Xin cấp giấy phép phân phối rượu.

Nếu thương nhân đã có một trong hai giấy phép bán lẻ rượu hoặc bán buôn rượu thì cần xin giấy phép còn lại. Trong trường hợp doanh nghiệp chưa có bất kỳ giấy phép nào thì nên xin giấy phép phân phối rượu. Các quy định cụ thể đối với các loại giấy phép này được thể hiện dưới đây:

Giấy phép bán lẻ rượu

Điều kiện được cấp giấy phép bán lẻ rượu

Để được cấp giấy phép bán lẻ rượu, doanh nghiệp, hộ kinh doanh… cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 13 Nghị định 105/2017/NĐ-CP như sau:

 • Là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng và có quyền sử dụng hợp pháp;
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất, phân phối hoặc bán buôn rượu.

Hồ sơ cấp giấy phép bán lẻ rượu

Điều 23 Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bán lẻ rượu bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP (01 bản chính);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh (01 bản sao);
 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ (01 bản sao);
 • Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu (01 bản sao).

Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

Căn cứ Điều 25 Nghị định 105/2017, sửa đổi bởi Nghị định 17/2020, việc xin cấp giấy phép bán lẻ rượu thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân bán lẻ rượu gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra thành phần hồ sơ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép có văn bản yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Cấp giấy phép

Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân.

Trường hợp từ chối cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Giấy phép bán buôn rượu

Điều kiện được cấp giấy phép bán buôn rượu

Điều kiện cấp giấy phép bán buôn rượu được quy định cụ thể tại Điều 12 Nghị định 105/2017, sửa đổi bởi Nghị định 17/2020 như sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu;
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

Hồ sơ cấp giấy phép bán buôn rượu

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo khoản 25 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP);
 • Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu;
 • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
  • Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;
  • Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu sẽ nộp cho Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp phép.

Thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn rượu

Về thủ tục cấp Giấy phép bán buôn rượu được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP như sau:

 • Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép là Sở Công Thương;
 • Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Giấy phép phân phối rượu

Điều kiện được cấp giấy phép phân phối rượu

Điều kiện cấp giấy phép phân phối rượu được quy định tại Điều 11 Nghị định 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP) như sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu;
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.

Hồ sơ cấp giấy phép phân phối rượu

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 16 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP), hồ sơ để đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:
  • Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.
 • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu (01 bộ hồ sơ):
  • Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;
  • Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

Thủ tục xin cấp giấy phép phân phối rượu

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép phân phối rượu được quy định cụ thể tại Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 18, 19 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP) như sau:

 • Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;
 • Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép phân phối rượu và Giấy phép bán buôn rượu:
  • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
  • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh rượu của Luật Việt An

 • Tư vấn điều kiện kinh doanh rượu theo pháp luật Việt Nam.
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu.
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp sau thành lập.

Trên đây là những nội dung tư vấn của Luật Việt An về Giấy phép bán rượu đồng thời cho người tiêu dùng và cho người khác kinh doanh. Quý khách hàng có nhu cầu liên quan đến thủ tục cấp giấy phép bán buôn, bán lẻ rượu, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO