09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Giấy phép kinh doanh thực hiện phân phối bán lẻ hàng hóa của công ty vốn nước ngoài

Phân phối bán lẻ là hoạt động quan trọng và cơ bản của nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cả doanh nghiệp trong nước. Khác với doanh nghiệp trong nước, nhà đầu tư nước ngoài được yêu cầu đáp ứng các điều kiện để thực hiện hoạt động phân phối bán lẻ hàng hóa. Tại bài viết này, Luật Việt An đưa ra các phân tích quy định và hướng dẫn để nhà đầu tư xin Giấy phép kinh doanh để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa.

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ pháp lý

 • Cam kết WTO và các Điều ước quốc tế về đầu tư mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc gia nhập;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Các nhóm hàng hóa đặc biệt khi xin Giấy phép kinh doanh thực hiện quyền phân phối bán lẻ

Nhóm 1: Đối với các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Nhóm 2: Đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn;

Nhóm 3: Đối với hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí.

Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện quyền phân phối bán lẻ

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
 • Bản giải trình
 • Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng theo quy định.
 • Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;
 • Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;
 • Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

Trình tự cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.
 • Số lượng hồ sơ
 • Trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa tại Nhóm 1: 01 bộ;
 • Trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa thuộc Nhóm 2: 02 bộ;
 • Trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa thuộc Nhóm 3: 03 bộ.
 • Trong thời hạn 28 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp giấy phép kiểm tra tính hợp lệ đồng thời gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành cho ý kiến về nội dung cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định.

Sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp tiếp tục nộp hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ

Điều kiện để được lập cơ sở bán lẻ

 • Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;
 • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 04tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)
 • Bản giải trình có nội dung:
 • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện quy định (cụ thể địa điểm lập cơ sở bán lẻ phải phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý); kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;
 • Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;
 • Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính.
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh

Trình tự cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

 • Hồ sơ 02 bộ, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện quy định.
  • Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
  • Trường hợp đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương căn cứ vào nội dung tương ứng quy định để có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Trường hợp doanh nghiệp đã được lập cơ sở bán lẻ thứ nhất và muốn lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

 • Trường hợp không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế:
  • Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;
  • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;
  • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý
 • Trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế:
  • Đáp ứng các điều kiện trong trường hợp không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế;
  • Đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế (sau đây gọi là tiêu chí ENT) như sau:
   • Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động;
   • Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý;
   • Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý;
   • Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý;
   • Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực thị trường địa lý, cụ thể: Tạo việc làm cho lao động trong nước; Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý; Cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư trong khu vực thị trường địa lý; Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

 • Thành phần hồ sơ giống với hồ sơ lập cơ sở bán lẻ;
 • Bản giải trình các tiêu chí ENT.

Một số câu hỏi về nhà đầu tư nước ngoài xin giấy phép kinh doanh để thực hiện phân phối bán lẻ tại Việt Nam

Công ty thực hiện quyền phân phối bán lẻ tại cơ sở bán lẻ thì cần thêm các điều kiện gì?

Với giấy phép kinh doanh thực hiện phân phối bán lẻ, công ty được thực hiện bán lẻ trực tuyến trên các website công ty và các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, để bán lẻ tại cơ sở bán lẻ, công ty phải xin giấy phép kinh doanh và giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty có thực hiện phân phối bán lẻ?

Hạn chế về tỷ lệ vốn góp được đặt ra đối với một số ngành nghề có điều kiện cụ thể mà nhà đầu tư dự định đăng ký. Tuy nhiên, ngành nghề bán lẻ không có yêu cầu về tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư. Như vậy, nhà đầu tư có thể đăng ký tỷ lệ vốn tối đa 100%.

Dịch vụ tư vấn nhà đầu tư nước ngoài xin giấy phép kinh doanh thực hiện phân phối bán lẻ của Công ty Luật Việt An

 • Tư vấn điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh;
 • Đại diện nhà đầu tư và tổ chức kinh tế để tiến hành nộp và xử lý hồ sơ, phát sinh với cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh;
 • Hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn khách hành các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Các nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu xin giấy phép, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài xin vui lòng liên hệ tới Công ty luật Việt An để được hỗ trợ nhanh nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO