Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Con người ngày càng ưa thích sự tiện lợi, nhanh chóng và sử dụng phổ biến các trang thương mại điện tử thì nhu cầu thành lập doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ bưu chính ngày càng lớn. Tuy nhiên, kinh doanh dịch vụ bưu chính là một trong những ngành kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực bưu chính viễn thông nên doanh nghiệp cần được cấp giấy phép kinh doanh. Bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ giải đáp thắc mắc của Quý khách hàng về hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Bưu chính năm 2010;
 • Nghị định số 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 150/2018/NĐ-CP và Nghị định số 25/2022/NĐ-CP.

Dịch vụ bưu chính là gì?

Theo Khoản 3 Điều 3 Luật Bưu chính năm 2010 định nghĩa dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử.

Từ đó, có thể hiểu giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính là giấy tờ pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp cho doanh nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02kg khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bưu chính. Giấy phép bưu chính là điều kiện để kinh doanh dịch vụ bưu chính.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Doanh nghiệp khi muốn xin cấp giấy phép bưu chính phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 21 Luật Bưu chính năm 2010 như sau:

 • Thứ nhất, doanh nghiệp được thành lập hợp pháp và có đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc đầu tư trong lĩnh vực bưu chính.
 • Thứ hai, có vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng đối với dịch vụ bưu chính trong nước hoặc 05 tỷ đồng đối với dịch vụ bưu chính quốc tế. Mức vốn này phải được thể hiện trong giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.
 • Thứ ba, có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính.
 • Thứ tư, có phương án nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh hoạt động bưu chính.
 • Thứ năm, có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Số lượng

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính được lập thành 1 bộ là bản gốc.

Thành phần hồ sơ

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 25/2022/NĐ-CP quy định thành phần hồ sơ bao gồm:

 • 01 bản chính Giấy đề nghị giấy phép bưu chính theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 47/2011/NĐ-CP;
 • 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • 01 bản chính điều lệ doanh nghiệp (nếu có);
 • 01 bản chính phương án kinh doanh;
 • 01 mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • 01 mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
 • 01 bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • 01 tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • 01 quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • 01 bản sao thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, mọt số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;
 • 01 bản sao tài liệu về tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • 01 Hợp đồng nhượng quyền thương mại với doanh nghiệp đang cung ứng dịch vụ bưu chính (nếu có);

Lưu ý

Trong khi chuẩn bị hồ sơ, phương án kinh doanh của doanh nghiệp sẽ phải gồm các thông tin chính sau:

 • Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, website của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác;
 • Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ;
 • Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ
 • Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát;
 • Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ);
 • Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính cà an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính;
 • Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế – xã hội của phương án thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép.

Hình thức nộp hồ sơ

 • Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương;
 • Nộp qua hệ thống bưu chính;
 • Thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia tại địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quy trình xử lý hồ sơ cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính theo quy định và nộp hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan có thẩm quyền về bưu chính.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông từ chối cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp không đúng thẩm quyền và nêu rõ lý do.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền sau khi tiếp nhận hồ sơ và xử lý:

 • Trong thời hạn 20 ngày, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, đúng quy định, trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng quy định thì Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo cho doanh nghiệp thực hiện sửa đổi, bổ sung.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.
 • Trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông ra thông báo từ chối cấp giấy phép bưu chính và nêu rõ lý do.

Lưu ý:

 • Các thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông được thực hiện bằng văn bản và qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
 • Doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu chính nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của hồ sơ.
 • Kết quả giải quyết thủ tục cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được trả trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trên đây là nội dung hồ sơ cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính. Quý khách hàng có nhu cầu làm hồ sơ, thủ tục kinh doanh các ngành, nghề vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO