Hồ sơ thuận tình ly hôn

Hồ sơ thuận tình ly hôn

 • Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn theo mẫu sô 01 được ban hành kèm theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP;
 • Bản chính Giấy đăng ký kết hôn. Nếu không giữ hoặ ckhoong còn thì có thể liên hệ với cơ quan hộ tịch nơi đã đăng ký kết hôn trước đó để cấp bản sao;
 • Bản sao có chứng thực CMND/Hộ chiếu của hai vợ chồng. Nếu không có thì có thể thực hiện theo hướng dẫn của Tòa án để nộp giấy tờ tùy thân khác;
 • Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh của các con (nếu có con chung);
 • Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu gia đình;
 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh tài sản chung như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ); đăng ký xe; sổ tiết kiệm… (Bản sao có chứng thực).
 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh thỏa thuận về thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn là có căn cứ và hợp pháp.
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn phải có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự;
 • Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu;
 • Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó;
 • Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó (nếu có);
 • Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình;
 • Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ.
 • Vợ, chồng cùng yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn yêu cầu. Trong trường hợp này vợ, chồng cùng được xác định là người yêu cầu.

Mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN YÊU CẦU
GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: …………………………………..)

Kính gửi: Tòa án nhân dân…………………

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự ……………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có): ……………………..; Fax (nếu có):…………………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………..

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân…………………………………………..
việc như sau:

– Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

– Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Các thông tin khác (nếu có):(………………………………………………………………………

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:

 1. 1. ………………………………………………………………………………………………………………
 2. 2. ………………………………………………………………………………………………………………
 3. 3. ………………………………………………………………………………………………………………

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

 

………, ngày…. tháng.năm……. 

NGƯỜI YÊU CẦU(12)

Thủ tục giải quyết thuận tình ly hôn

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

 • Vợ hoặc chồng phải chuẩn bị các loại giấy tờ đã nêu ở trên và nộp hồ sơ tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi vợ hoặc chồng cư trú, làm việc.
 • Người nộp hồ sơ có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Tòa án hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc bằng phương thức gửi trực tuyến.

Bước 2: Nhận đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

 • Nếu nộp đơn trực tiếp tại Tòa án hoặc qua dịch vụ bưu chính, Tòa án thông qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn và ghi vào sổ nhận đơn. Khi nhận đơn nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Khi nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người nộp đơn.
 • Nếu Tòa án nhận đơn được gửi bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải in ra bản giấy, ghi vào sổ nhận đơn và thông báo ngay việc nhận đơn cho người nộp đơn qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu.

Bước 3: Xử lý đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Trường hợp đơn yêu cầu chưa ghi đầy đủ nội dung:

 • Thẩm phán yêu cầu người yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.
 • Nếu người yêu cầu thực hiện đầy đủ yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Thẩm phán tiến hành thủ tục thụ lý yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.
 • Trường hợp hết thời hạn quy định mà người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu thì Thẩm phán trả lại đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho họ.

Trường hợp xét thấy đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đã đủ điều kiện thụ lý thì Thẩm phán thực hiện như sau:

 • Thông báo cho người yêu cầu về việc nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo nộp lệ phí, trừ trường hợp người đó được miễn hoặc không phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí;
 • Tòa án thụ lý đơn yêu cầu khi người yêu cầu nộp cho Tòa án biên lai thu tiền lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự;
 • Trường hợp người yêu cầu được miễn hoặc không phải nộp lệ phí thì Thẩm phán thụ lý việc dân sự kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu.

Bước 4: Thụ lý đơn

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu, Tòa án phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu.

Bước 5: Chuẩn bị xét đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và tiến hành hòa giải

 • Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 01 tháng kể từ ngày tòa án thụ lý đơn yêu cầu.
 • Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, trước khi tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn tụ, khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán có thể tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em về hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn và nguyện vọng của vợ, chồng, con có liên quan đến vụ án.
 • Thẩm phán phải tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn tụ; giải thích về quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha, mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình, về trách nhiệm cấp dưỡng và các vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.

Bước 6: Ra quyết định

Trường hợp sau khi hòa giải, vợ, chồng đoàn tụ thì Thẩm phán ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu của họ.

Trường hợp hòa giải đoàn tụ không thành thì Thẩm phán ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự theo quy định tại Điều 212 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Hai bên thực sự tự nguyện ly hôn;
 • Hai bên đã thỏa thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia tài sản chung, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con;
 • Sự thỏa thuận phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ, con.

Trường hợp hòa giải đoàn tụ không thành và các đương sự không thỏa thuận được về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì Tòa án đình chỉ giải quyết việc dân sự về công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn và thụ lý vụ án để giải quyết. Tòa án không phải thông báo về việc thụ lý vụ án, không phải phân công lại Thẩm phán giải quyết vụ án. Việc giải quyết vụ án được thực hiện theo thủ tục chung do Bộ luật này quy định.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn thủ tục, hồ sơ thuận tình ly hôn xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn ly hôn

  Tư vấn ly hôn

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO