Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Pháp luật Việt Nam quy định nghiêm ngặt đối với các doanh nghiệp trong việc sử dụng hóa đơn. Trong đó, việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng hạn là một trong các yêu cầu mà các doanh nghiệp phải tuân theo nếu không sẽ bị xử phạt. Vậy, thời hạn nộp báo cáo là bao giờ và nếu nộp chậm thì mức phạt là bao nhiêu? Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ hướng dẫn về mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Hỗ trợ kê khai thuế

Căn cứ pháp lý

 • Luật Quản lý thuế 2019.
 • Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 41/2022/NĐ-CP.
 • Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn.
 • Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là gì?

Theo quy định, sau khi phát sinh hành vi mua hóa đơn, các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh phải nộp cho Cơ quan Thuế bản báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê những hóa đơn đã sử dụng đó vào mỗi quý.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là công việc phải thực hiện hàng tháng, hàng quý của mỗi kế toán doanh nghiệp.

Những trường hợp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Căn cứ theo quy định tại Điều 29 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì những đối tượng, trường hợp sau đây phải lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

 • Các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn đã sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn được sử dụng trong kỳ sáp nhập, chia, tách, phá sản, giải thể, chuyển đổi sở hữu, bán, giao, khoán, cho thuế doanh nghiệp nhà nước với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.
 • Các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác khu vực của cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Trong trường hợp nộp theo quý, các tổ chức và cá nhân kinh doanh cần biết thời hạn nộp báo cáo chậm nhất của từng quý như sau:

 • Quý 1: Doanh nghiệp nộp chậm nhất là vào ngày 30/4.
 • Quý 2: Doanh nghiệp nộp chậm nhất là vào ngày 30/7
 • Quý 3: Doanh nghiệp nộp chậm nhất là vào ngày 30/10.
 • Quý 4: Doanh nghiệp nộp chậm nhất là vào ngày 30/01 của năm sau.

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Trong trường hợp doanh nghiệp chưa làm thông báo phát hành hóa đơn thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Bên cạnh đó, trường hợp doanh nghiệp đã làm thông báo phát hành hóa đơn (hoặc đã mua hóa đơn bán hàng của Cơ quan thuế) thì trong kỳ dù không sử dụng hóa đơn vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không.

Theo đó, nếu các doanh nghiệp không tiến hành nộp báo cáo trong thời gian quy định như trên sẽ bị tính là nộp chậm và phải chịu mức phát do chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Căn cứ theo Điều 29 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức xử phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn theo quy định cụ thể:

Hành vi Mức phạt
Quá thời hạn quy định từ 01 đến 05 ngày (kể từ ngày hết thời hạn theo quy định) Phạt cảnh cáo.
Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 đến 10 ngày, tính từ ngày hết thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 của Điều này.

Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định được gửi từ cơ quan thuế.

Phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng.
Nộp thông báo, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quá thời hạn theo quy định từ 11 đến 20 ngày, tính từ ngày hết thời hạn. Phạt tiền từ 2 – 4 triệu đồng.
Nộp thông báo, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quá thời hạn quy định từ 21 đến 90 ngày, tính từ ngày hết thời hạn. Phạt tiền từ 4 – 8 triệu đồng.
Nộp thông báo, báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, tính từ ngày hết thời hạn.

Không nộp thông báo, báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn.

Phạt tiền từ 5 – 15 triệu đồng.

Một số lưu ý khi nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 • Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)
 • Trường hợp tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo có hai loại hóa đơn (hóa đơn do tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp tự in, đặt in và hóa đơn mua của cơ quan thuế) thì thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong cùng một báo cáo.
 • Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.
 • Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.
 • Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hóa đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hóa đơn; trong đó không phải điền dữ liệu vào các cột chi tiết từ số đến số, chỉ điền dữ liệu vào các cột số lượng hóa đơn.

Một số câu hỏi liên quan

Trường hợp nào không bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn?

Người nộp thuế chậm thực hiện thủ tục hóa đơn bằng phương tiện điện tử do sự cố kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế thuộc trường hợp thực hiện hành vi vi phạm do sự kiện bất khả kháng quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì không bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử có cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không?

Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP, các cá nhân, tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC (không thuộc trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế theo nghị định trên) thì không cần phải lập và nộp báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử. Điều này giúp các doanh nghiệp loại bỏ và giảm nhẹ bớt các thủ tục hành chính, nhất là các đơn vị dùng nhiều loại hóa đơn với số lượng lớn.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO