Nội dung của Đơn kiện lại trong tố tụng trọng tài

Vì các tranh chấp thương mại ngày càng đa dạng, phức tạp, nhiều vụ mang tính chất chuyên môn sâu nên cả nguyên đơn và bị đơn đều có những lý lẽ và lập luận để bảo vệ cho quyền và lợi ích chính đáng của mình. Bởi vậy trong trường hợp bên bị đơn có thể chứng minh bên nguyên đơn lại là bên vi phạm nghĩa vụ và có thể gửi đơn kiện lại. Quyền tự bảo vệ của bị đơn thông qua việc gửi bản tự bảo vệ hay kiện ngược lại sẽ góp phần đảm bảo cho một quá trình tố tụng công bằng. Vậy, nội dung của đơn kiện lại bao gồm những gì?

Căn cứ pháp lý

 • Luật Trọng tài thương mại Việt Nam 2010;
 • Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao về Hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại.

Đơn kiện lại là gì?

Đơn kiện lại là quyền của bị đơn trong giải quyết tranh chấp thông qua phương thức trọng tài, là việc bị đơn khởi kiện ngược lại nguyên đơn – người đã kiện mình được hội đồng trọng tài xem xét, giải quyết cùng với các yêu cầu của nguyên đơn trong cùng một vụ tranh chấp đưa ra trọng tài.

Quyền kiện lại của bị đơn trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài?

Căn cứ theo Điều 36 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định bị đơn có quyền kiện lại nguyên đơn về những vấn đề có liên quan đến vụ tranh chấp. Cụ thể như sau:

 • Bị đơn có quyền kiện lại nguyên đơn về những vấn đề có liên quan đến vụ tranh chấp.
 • Đơn kiện lại của bị đơn phải được gửi cho Trung tâm trọng tài. Trong trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, đơn kiện lại phải gửi cho Hội đồng trọng tài và nguyên đơn. Đơn kiện lại phải được nộp cùng thời điểm nộp bản tự bảo vệ.
 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiện lại, nguyên đơn phải gửi bản tự bảo vệ cho Trung tâm trọng tài. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nguyên đơn phải gửi bản tự bảo vệ cho Hội đồng trọng tài và bị đơn.
 • Việc giải quyết đơn kiện lại do Hội đồng trọng tài giải quyết đơn khởi kiện của nguyên đơn thực hiện theo quy định của Luật này về trình tự, thủ tục giải quyết đơn khởi kiện của nguyên đơn.

Như vậy, bị đơn có quyền kiện lại Nguyên đơn. Đơn kiện lại phải căn cứ vào Thỏa thuận trọng tài mà dựa vào đó Nguyên đơn đã khởi kiện bị đơn. Đơn kiện lại phải bằng văn bản riêng, độc lập với Bản tự bảo vệ. Đơn kiện lại phải được gửi tới Trung tâm vào cùng thời điểm gửi Bản tự bảo vệ.

Vai trò của đơn kiện lại đối với bị đơn?

 • Đơn kiện lại của bị đơn không chỉ là công cụ để giúp bị đơn chứng minh những lập luận của phía nguyên đơn là không chính xác và bị đơn có quyền lên tiếng về điều đó.
 • Đơn kiện lại của bị đơn còn có tác dụng quan trọng như một bằng chứng để có thể giúp bị đơn có thể chiến thắng vụ kiện ban đầu.

Do đó, có thể khẳng định đơn kiện lại của bị đơn chính là một văn bản vô cùng hữu dụng đối với phía bị đơn. Nếu tận dụng tốt được các ưu điểm của đơn kiện lại này, bị đơn hoàn toàn có khả năng để chống lại những cáo buộc đến từ phía của nguyên đơn.

Nội dung của đơn kiện lại

Sau khi nhận được thông báo về đơn khởi kiện của nguyên đơn trong vụ tranh chấp giải quyết bằng phương thức trọng tài, bị đơn nhận thấy quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm có thể chuẩn bị bản tự bảo vệ và đơn kiện lại. Nội dung của đơn kiện lại bắt buộc phải là những vấn đề liên quan đến vụ tranh chấp.

Nội dung của đơn kiện lại sẽ bao gồm các ý chính sau đây:

Thứ nhất, ngày, tháng, năm làm đơn kiện lại

Thứ hai, tên, địa chỉ của các bên trong tranh chấp

Đối với trường hợp nguyên đơn là cá nhân thì điền họ và tên của cá nhân trong tranh chấp. Đối với bên tham gia tranh chấp là pháp nhân thì ghi tên của doanh nghiệp kèm họ và tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đó.

Đối với trường hợp nguyên đơn là cá nhân thì địa chỉ là nơi thường trú/tạm trú của cá nhân đó. Còn đối với trường hợp nguyên đơn là pháp nhân thì địa chỉ chính là trụ sở của doanh nghiệp, tổ chức.

Thứ ba, tóm tắt nội dung của vụ kiện lại

Để hội đồng trọng tài nắm bắt được vụ tranh chấp và hiểu rõ, hiểu đúng sự thật khách quan, bị đơn trình bày tóm tắt lại nội dung của vụ tranh chấp. Bản tóm tắt nội dung của vụ tranh chấp phải khách quan, vừa là luận điểm bảo vệ chính bị đơn vừa là sự thật giúp làm sáng tỏ vụ tranh chấp.

Thứ tư, điều kiện/ cơ sở pháp lý để kiện lại

Nội dung của đơn kiện lại phải liên quan đến vụ tranh chấp mà hội đồng trọng tài đang giải quyết. Đây chính là cơ sở hay điều kiện để kiện lại của bị đơn.

 • Trong tố tụng trọng tài các bên có quyền thỏa thuận về thời điểm bắt đầu tố tụng. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài được tính từ khi trung tâm trọng tài nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn đối với trọng tài thường trực hoặc khi bị đơn nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn đối với trọng tài thường trực hoặc khi bị đơn nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn đối với trọng tài vụ việc.
 • Khi bị đơn nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn thì lúc này bị đơn có quyền gửi đơn kiện lại kèm bản tự bảo vệ cho hội đồng trọng tài đang giải quyết vụ tranh chấp.

Tại Khoản 1 Điều 36 Luật Trọng tài thương mại Việt Nam 2010 không chỉ đặt ra quyền cho bị đơn, mà còn đề ra các điều kiện đối với bị đơn. Theo đó, để bị đơn có thể sử dụng quyền kiện lại nguyên đơn trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, bị đơn cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định, đó là:

 • Bị đơn chỉ được phép kiện lại nguyên đơn về những vấn đề nhất định;
 • Những vấn đề trên phải có liên quan đến vụ tranh chấp.

Thứ năm, trị giá của vụ kiện lại và các yêu cầu khác của bị đơn

Bên cạnh những nội dung kiện lại để đảm bảo khách quan của vụ tranh chấp, bị đơn có thể đề xuất các yêu cầu nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình.

Thứ sáu, chữ ký

Chữ ký là phần yêu cầu hình thức bắt buộc để thể hiện giá trị pháp lý của đơn kiện lại của bị đơn. Trong nội dung của đơn kiện lại nhất định phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp bị đơn là tổ chức; chữ ký của cá nhân hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp bị đơn là cá nhân.

Nộp đơn kiện lại ở đâu?

Bị đơn có thể lựa chọn nộp đơn kiện lại tại những địa điểm sau:

 • Trung tâm trọng tài trong trường hợp giải quyết tranh chấp tại trung tâm trọng tài;
 • Hoặc hội đồng trọng tài và bị đơn trong trường hợp tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài vụ việc

Một số câu hỏi liên quan đến đơn kiện lại

Bị đơn có thể rút đơn kiện lại được không?

Trước khi hội đồng trọng tài lập phán quyết trọng tài, các bên có quyền rút đơn khởi kiện, đơn kiện lại.

Bị đơn có thể sửa đổi, bổ sung đơn kiện lại được không?

Trong quá trình tố tụng trọng tài, các bên có thể sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, đơn kiện lại, bản tự bảo vệ và bản tự bảo vệ đối với đơn kiện lại trước thời điểm kết thúc phiên họp cuối cùng giải quyết vụ tranh chấp. Hội đồng trọng tài có quyền không chấp nhận các sửa đổi, bổ sung này nếu thấy rằng việc đó có thể bị lạm dụng nhằm gây khó khăn, trì hoãn việc ra phán quyết trọng tài hoặc vượt quá phạm vi của thỏa thuận trọng tài áp dụng cho vụ tranh chấp.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp thông qua phương thức trọng tài thương mại xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được Luật sư có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao hỗ trợ nhanh nhất, hiệu quả nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

  Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO