Phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Mục lục

Ẩn

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

  • Căn cứ theo Thông Tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính về xử phạt vi phạm hành chính về Hóa đơn.
  • Việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm, tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng.
  • Một hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn chỉ bị xử phạt một lần.
  • Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định tại Thông tư này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng ½ (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức. Đối với người nộp thuế là hộ gia đình thì áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.

  Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

  • Phạt cảnh cáo, áp dụng đối với hành vi vi phạm về hóa đơn không gây hậu quả nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ.
  • Phạt tiền, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm về hóa đơn là 50 triệu đồng
  • Ngoài các áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

  Các mức phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

  Phạt cảnh cáo

  • Nếu khai báo việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành với cơ quan thuế từ 6-10 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ.
  • Nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế từ từ 6-10 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ.
  • Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn nếu có tình tiết giảm nhẹ.
  • Chậm nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hoá đơn từ 1-10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
  • Làm mất, cháy, hỏng các liên hóa đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho các hóa đơn đã lập sai và đã xoá bỏ).
  • Chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau 5 ngày kể từ ngày hết thời hạn báo cáo.
  • Chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo và có tình tiết giảm nhẹ.

  Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi:

  • Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn.
  • Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền.

  Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  • Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.
  • Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng
  • Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản (phạt cả bên đặt in và bên nhận in hoá đơn).

  Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  • Đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hóa đơn.
  • Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng.
  • Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hoá đơn giao cho khách hàng.
  • Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.
  • Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.
  • Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.
  • Chậm nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
  • Không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định.
  • Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

  Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi:

  • Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với trường hợp hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng.
  • Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định.
  • Lập hóa đơn không đúng thời điểm.
  • Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.
  • Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế.
  • Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê.
  • Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Lập sai loại hóa đơn theo quy định.
  • Chậm nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
  • Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

  Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng:

  Nếu việc mất, cháy, hỏng, hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

  Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng:

  • Nếu việc mất, cháy, hỏng, hóa đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
  • Không khai báo việc làm mất hóa đơn trong khi in, trước khi giao cho khách hàng.
  • Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế.

  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

  Đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định.

  Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi:

  • Đặt in hóa đơn giả.
  • Bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.
  • Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

  Đại lý thuế Việt An cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói với các công việc liên quan đến hóa đơn nhanh chóng, kịp thời, chính xác:

  • Nhận hóa đơn chứng từ của doanh nghiệp, tư vấn tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ phát sinh;
  • Kê khai và nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.

  Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ dịch vụ nhanh nhất!

  CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

  Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

  Luật sư Đầu tư nước ngoài: 09 13 380 750

  Luật sư Doanh nghiệp: 09 79 05 77 68

  Luật sư Sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08

  Email: info@luatvietan.vn

  Dịch vụ kế toán - thuế: 09 888 567 08

  Luật sư tư vấn Giấy phép: 0966 83 66 08

  Tư vấn hợp đồng: 09 88 17 18 06

  Email: saigon@luatvietan.vn

  Dong Van Thuc Viet An home

  Skype - Tiếng Việt

  Hotline: 09 33 11 33 66 (Ms.Ha) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

  English: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr. Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

  Skype - English

  Tin tức doanh nghiệp

  Tư vấn doanh nghiệp

  Nhưng lưu ý góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp

  Khi thành lập doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp quan tâm khi góp vốn thì họ có thể góp vốn như thế nào?  Và những tài sản nào doanh nghiệp có thể góp vào công

  Quyền của thành viên công ty TNHH

  Khi tham gia góp vốn thành lập công ty, người góp vốn mong muốn được hưởng những quyền lợi nhất định từ hoạt động này. Tuy nhiên, không phải người góp

  Thành lập công ty nhập khẩu phế liệu

  Nhập khẩu phế liệu là ngành có khá nhiều điểm cần lưu ý nếu doanh nghiệp muốn hoạt động về lĩnh vực này, bởi phế liệu có thể gây tác động lớn

  Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty du lịch

  Du lịch là ngành dịch vụ đang được chú trọng phát triển tại Việt Nam, do đó, việc đầu tư thành lập công ty du lịch được nhiều nhà đầu tư hướng

  Quy định về tiền lương của giám đốc công ty TNHH một thành viên

  Giám đốc công ty TNHH một thành viên có được tính lương không? Lương của giám đốc công ty TNHH một thành viên có tính thuế TNCN? Thuế TNDN không. Hãy cùng
  CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

  Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

  Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

  Mã số thuế: 0102392370

  Thông báo bộ công thương